Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 7/2019, ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní na území mesta Prešov.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 7/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        2 6 :·.j. zn 
Vyvesené dňa--------· 
Zvesené dňa--------· 
!{ll® ®,j 
Všeobecne záväzné nariadenie Prešov č. 7/2019, 
i:3i-~,-~ 
mesta 
!±=ľ~ 
ktorým sa obmedzuje umiestnenie herní na území mesta -, ____ ./ 
Prešov 
Strana l z l 
Mesto Prešov 
Mesto Prešov podl'a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a 
§ 15 ods. 5 a ods. 16 zákona č. 30/2019 Z. z. 
o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
vydáva 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 7/2019, ktorým sa obmedzuje 
umiestnenie herní na území mesta 
Prešov 
Článok 1 
úvodné ustanovenie 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Prešov (ďalej len "nariadenie") ustanovuje 
obmedzenie umiestnenia herní, na území mesta 
Prešov. 
Článok 2 
Obmedzenia umiestnenia herní 1. Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od: 
a) školy; 
1/ 
to· neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú 
prax, 
ktor(J žiak vykonáva na pracovisku zamestnávatel'a alebo na pracovisku 
praktického 
vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho 
vzdelávania, 
b) školského zariadenia,
2/ 
c) zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej 
ochrany 
detí a sociálnej kurately, 
d) zariadenia pre 
liečbu nelátkových závislostí, 
e) ubytovne mládeže. 
2. Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej 
herne. 
Článok 3 
vyhlásenia. 
1/ § 27 ods. 2 zákona č. a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene niektorých zákonov, 
2 /§ 113, § 120 a § 137 písm. a) a b) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene niektorých zákonov. 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)