Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. 8/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej 
pomoci 
občanom mesta Prešov 
z 6. _;:), .. 2)J 
Vydanie: 1 
Strana 
1/5 
7v~~PI'IP diiA -----------
Mesto Prešov (ďalej len "mesto") podľa § 6 ods. l v spojení s § 4 ods. 3 písm. p) zákona 
č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa a § 27 písm. 
a) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov
1
l (d'alej len "zákon o pomoci v hmotnej núdzi") 
vydáva 
Všeobecne záväzné nariadenie 
o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci 
občanom mesta Prešov. 
Článok l 
Úvodné ustanovenia 
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej 
pomoci 
občanom mesta Prešov (ďalej len "nariadenie") je upraviť podmienky a stanoviť 
pravidlá poskytovania jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta na úhradu 
mimoriadne zvýšených výdavkov a na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie 
pri zabezpečovaní základných životných podmienok. 
Článok 2 
Vymedzenie základných pojmov 
l. Jednorazová dávka sociálnej pomoci je peňažná dávka, ktorú môže mesto poskytnúť: 
a) fyzickej osobe v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré 
sa s fyzickou osobou 
v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa v čase podania žiadosti o jednorazovú 
dávku sociálnej pomoci vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej 
núdzi pod 
l' a zákona o pomoci v hmotnej núdzi 
1\ 
b) fyzickej osobe, ktorej príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa s fyzickou osobou spoločne posudzujú nepresahuje l ,5 násobok životného minima pod!' a zákona 
č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov
2
l ( d'alej len "zákon o životnom minime"), 
c) fyzickej osobe, ktorej sa narodili trojčatá a viac detí alebo opakovane do dvoch rokov 
dvojčatá bez ohľadu na výšku celkového príjmu žiadateľa a fyzických osôb spoločne 
posudzovaných so žiadateľom. 
9 
Vydanie: l 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Mesto Prešov 
č. 8/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej 
pomoci občanom mesta Prešov Strana 
2/5 
Článok 3 
Podmienky poskytnutia 
jednorazovej 
dávl{y sociálnej pomoci 
l. Žiadate!' o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci podáva písomnú žiadosť 
o jednorazovú dávku sociálnej pomoci na Mestský úrad v Prešove (ďalej len "úrad") spolu 
s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú: 
a) potvrdenie o výške príjmu za predchádzajúci mesiac resp. za predchádzajúci kalendárny 
rok pri nepravidelnom príjme alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, 
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a kópiu právoplatného rozhodnutia súdu 
o vyživovacích povinnostiach, 
b) potvrdenie o evidencii 
žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, 
že 
je nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný, 
c) potvrdenie o návšteve školy, ak 
je žiadateľom o jednorazovú dávku sociálnej pomoci 
rodina s neplnoletým 
dieťaťom-deťmi vo veku od 15 rokov, 
d) potvrdenie o úhrade nákladov spojených s bývaním za predchádzajúce tri mesiace, resp. 
dohodu o uznaní a splácaní dlhu na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu, 
ktorú spláca v dohodnutých splátkach, 
e) doklad o mimoriadne zvýšených výdavkoch uvedených v 
článku 4 ods. 6 tohto 
nariadenia. 
2. Podmienkou na poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci Je, aby si žiadateľ 
uplatnil všetky zákonné nároky, ktoré mu garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku jeho 
príjmu a príjmu 
spoločne posudzovaných osôb. 
Článok 4 
Pravidlá poskytovania jednorazovej dávky sociálnej pomoci 
l. Mesto posúdi, či je predložená žiadosť úplná a ak je to potrebné, vyzve žiadateľa 
na jej doplnenie v primeranej lehote. Ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní požadované 
údaje alebo doklady, úrad vo veci poskytovania jednorazovej dávky sociálnej pomoci 
konanie zastaví v zmysle zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov 
3) ( 
d'alej len "zákon o správnom konaní"). 
2. Jednorazová dávka sociálnej pomoci sa poskytuje na základe individuálneho posúdenia 
odkázanosti 
žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb. Žiadosť o jednorazovú dávku 
sociálnej pomoci podaná v mesiaci december môže 
byť posúdená a poskytnutá aj v mesiaci 
január nasledujúceho kalendárneho roka. 
3. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý má voči mestu 
akékoľvek finančné záväzky (má dlh na miestnych daniach, na miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za nájom a iné). 
8 
Vydanie: l 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Mesto Prešov 
č. 8/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej 
pomoci 
občanom mesta Prešov Strana 
3/5 
4. O poskytnutí jednorazovej dávky sociálnej pomoci rozhoduje primátor. 
5. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci je možné poskytnúť jeden krát ročne. 
6. Na účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa považujú najmä mimoriadne 
zvýšené výdavky: 
a) uvedené v osobitnom predpise
1), 
b) spojené so zabezpečením náhradnej starostlivosti o nezaopatrené dieťa (detí) na základe 
rozhodnutia súdu do doby priznania štátnych sociálnych dávok, 
c) spojené so sústavnou prípravou na povolanie nezaopatreného 
dieťaťa (detí) podľa 
osobitného predpisu
4
), 
d) na liečbu chronického ochorenia (ochorení) žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré 
sú so 
žiadateľom spoločne posudzované, úhradu doplatku za lieky a úhradu nákladov 
na zakúpenie zdravotníckych pomôcok a potrieb, na zdravotnú rehabilitáciu alebo 
na 
kúpeľnú liečbu žiadateľa alebo dieťaťa (detí) žiadateľa, 
e) na liečbu závažného ochorenia (ochorení) žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré 
sú so 
žiadateľom spoločne posudzované, pri vzniku závažného ochorenia (podstatná zmena 
zdravotného stavu, úraz, operácia a pod.), úhrada doplatku za lieky, špeciálny zdravotný 
materiál, úhrada odborného zdravotného ošetrenia a cestovných nákladov spojených 
s vyšetrením v zdravotníckom zariadení mimo miesta trvalého bydliska v prípade osobitne 
závažného ochorenia, mimoriadne 
liečebné náklady (napr. poplatky za ústavnú 
starostlivosť, úhrada cestovných výdavkov na liečenie a návštevu špecializovaných 
zdravotníckych zariadení, vrátane doplatku na alternatívne formy rehabilitácie a 
liečby, 
a pod.) 
f) spojené s odstraňovaním následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti, 
g) spojené so zabezpečením pohrebu fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne 
posudzovaná alebo bola so žiadateľom v priamom príbuzenstve alebo žiadateľ zabezpečuje 
pohreb zomrelého, 
h) pri vybavovaní dokladu totožnosti (občiansky preukaz), 
i) iné 
akceptovateľné mimoriadne zvýšené výdavky žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré 
sú so 
žiadateľom spoločne posudzované a ktoré súvisia s nepriaznivou sociálnou situáciou 
(napr. prepustenie z výkonu trestu 
odňatia slobody alebo ukončenie vzdelávania do doby 
vybavenia sociálnej dávky 
podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi l) a iné). 
7. Jednorazová dávka sociálnej pomoci sa vypláca v hotovosti v pokladnici úradu, poštovou 
poukážkou na adresu 
žiadateľa alebo bezhotovostným prevodom na číslo bankového účtu, 
ktoré uvedie žiadateľ v žiadosti o jednorazovú dávku sociálnej pomoci. 
8. Primátor mesta môže rozhodnúť o poskytnutí jednorazovej dávky sociálnej pomoci 
žiadateľovi s trvalým pobytom v meste Prešov, ktorého príjem presahuje sumu uvedenú 
v 
čl. 2 ods. l písm. b) a nespÍňa podmienku stanovenú v čl. 4 ods. 3 tohto nariadenia 
a to na základe vykonaného sociálneho šetrenia a spracovaného záznamu s 
vyznačením 
9 
Vydanie: l 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
. 
Mesto Prešov 
č. 8/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej 
pomoci občanom mesta Prešov Strana 
4/5 
oprávnenosti poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci. Za oprávnenosť 
poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa považujú mimoriadne zvýšené 
náklady 
podľa čL 4 ods. 6 písm. e), f), ag). O výške jednorazovej dávky sociálnej pomoci 
rozhodne primátor mesta. 
Na stanovenie výšky jednorazovej dávky sociálnej pomoci 
podľa tohto odseku sa nevzťahuje čL 5 ods. l. 
Článok S 
Výška jednorazovej dávky sociálnej pomoci 
l. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci môže mesto poskytnúť žiadateľovi na úhradu 
mimoriadne zvýšených výdavkov a to vo výške: 
maximálna výška 
jednorazovej dávky sociálnej pomoci 
mimoriadne zvýšené výdavky rodina rodina s jednotlivec manželská s 
jedným až viac ako (fyzická dvojica tromi 
deťmi tromi deti osoba) 
mimoriadne zvýšené výdavky 
l. uvedené v čl. 4 ods. 6 písm. a), b) l 00,-€ 150,-€ --
a c) 
2. 
liečba chronického ochorenia 
l 00,-€ 150,-€ 5 0,-€ l 00,-€ 
(ochorení) 
2. 
liečba závažného ochorenia 
l 00,-€ 150,-€ l 00,-€ 150,-€ 
(ochorení) 
odstraňovanie následkov živelnej 
3. pohromy, havárie alebo inej 350,-€ 
podobnej udalosti 
4. 
zabezpečenie pohrebu 
200,-€ 
fyzickej osoby 
5. 
vybavovanie vo výške správneho poplatku 
za vybavenie dokladu totožnosti 
6. 
iné 
akceptovateľné mimoriadne 5 
0,-€ 
zvýšené výdavky 
2. 
O výške jednorazovej dávky sociálnej pomoci fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste 
Prešov, ktorá je rodičom, a ktorej sa narodili trojčatá a viac detí alebo opakovane do dvoch 
rokov 
dvojčatá, rozhodne primátor mesta a to na základe vykonaného sociálneho šetrenia 
a spracovaného záznamu s 
vyznačením oprávnenosti poskytnutia jednorazovej dávky 
sociálnej pomoci. 
3. Pri kumulácii účelu na poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa jednorazová 
dávka sociálnej pomoci 
môže poskytnúť až do výšky súčtu jednotlivých súm jednorazovej 
dávky sociálnej pomoci, ktoré sú viazané na konkrétny 
účel podľa čl. 5 ods. l tohto 
nariadenia. 
9 
~ 
Mesto Prešov 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. 8/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej 
pomoci 
občanom mesta Prešov 
Článok 6 
Spoločné ustanovenia 
Vydanie: l 
Strana 
5/5 
l. Jednorazová dávka sociálnej pomoci je fakultatívna dávka, na ktorú nie je právny nárok, 
a ktorú mesto poskytuje zo svojho 
rozpočtu. 
2. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci poskytuje mesto iba do výšky rozpočtu schváleného 
MsZ mesta 
Prešov na príslušný kalendárny rok. 
3. Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa vzťahuje zákon 
o správnom 
konane). 
Článok 7 
Účinnost' 
l. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 8/2019 o poskytovaní jednorazovej 
dávky sociálnej pomoci 
občanom mesta Prešov nadobúda účinnosť dňa 01.08.2019. 
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta 
Prešov č. 14/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci 
občanom mesta Prešov. 
V Prešove 
~t 06. 2019 
Turčanová 
rkimesta 
/ 
I) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci vhmotnej núdzi aozmene a doplnení niektorých zákonov vznení 
neskorších predpisov 
2) 
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
3) 
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 
4) Zákon 
č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 
poistení 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)