Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie v meste Prešov.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ~ 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Vydanie: l 
č. 9/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie 
v meste 
Prešov 
Strana 
2 6. 
•lt"" 
113 
Mesto Prešov 
L • .). l]"J 
. -· -~-. ....... ··-··· ---·~· 
' 
~ 
Vyvesene dna _________ _ 
7-vosané dňa-----------
Mesto Prešov podľa § 6 ods. l v spojení s § 4 ods. 3 písm. p zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
1) 
vydáva 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 9/2019 o poskytovaní príspevku 
na stravovanie v meste 
Prešov 
Článok l 
Úvodné ustanovenia 
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní príspevku na stravovanie 
v meste Prešov (ďalej len "VZN") je upraviť podmienky a stanoviť pravidlá poskytovania 
príspevku na stravovanie v meste 
Prešov, ktorú môže mesto poskytnúť fyzickej osobe, ktorá 
dosiahla dôchodkový vek, a ktorá má priznanú dávku z dôchodkového poistenia. 
Článok 2 
Podmienky poskytnutia príspevku na stravovanie v meste Prešov 
l. Žiadateľ o poskytnutie príspevku na stravovanie v meste Prešov: 
a) musí mať trvalý pobyt v meste Prešov, . 
b) nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov, c) nie je prijímateľom sociálnej služby, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová forma 
a ambulantná forma. 
2. Žiadateľ podá písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie v meste Prešov 
na Mestský úrad v Prešove 
(ďalej len "úrad") spolu s vyplnenými a potvrdenými 
prílohami, ktorými sú: 
a) rozhodnutie o výške dávky dôchodkového poistenia platné ku dňu podania žiadosti, 
potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 
b) doklady o zaplatení obedov od poskytovateľov stravy minimálne vo výške príspevku 
uvedeného v 
článku 4 ods. l, ktoré boli vynaložené v roku, v ktorom žiadateľ žiada 
o 
príspevok na stravovanie. 
3. Podmienkou na poskytnutie príspevku na stravovanie je, aby si žiadateľ uplatnil všetky 
zákonné nároky, ktoré mu garantuje štát, a ktoré 
ovplyvňujú výšku jeho príjmu. 
~ 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Vydanie: l 
č. 9/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie 
Strana 
v meste Prešov 
2/3 
Mesto Prešov 
Článok 3 
Pravidlá poskytovania príspevku na stravovanie v meste Prešov 
l. Mestský úrad v Prešove-odbor sociálnych služieb (ďalej len "odbor sociálnych služieb") 
posúdi, či je predložená žiadosť úplná. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, 
odbor sociálnych služieb do 
30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti písomne vyzve 
žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ po vyzvaní odborom sociálnych služieb 
nedoplní svoju 
žiadosť o náležitosti uvedené v písomnej výzve v lehote do 15 
kalendárnych dní odo dľí.a prevzatia písomnej výzvy, žiadosť bude vyradená z ďalšieho 
posudzovania o poskytnutie príspevku na stravovanie, o čom žiadateľa bez zbytočného 
odkladu písomne upovedomí. 
2. 
Príspevok na stravovanie nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý má voči mestu akékoľvek 
finančné záväzky (má dlh na miestnych daniach, na miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, za nájom a iné). 
3. O poskytnutí príspevku na stravovanie rozhoduje primátor udelením písomného súhlasu. 
4. O príspevok na stravovanie je možné požiadať iba raz v príslušnom kalendárnom roku. 
5. Poskytnutie príspevku na stravovanie je dobrovoľná, nenároková sociálna pomoc Mesta 
Prešov, vo výške schválenej v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok. 
Článok 4 
Výška úhrady a spôsob určenia úhrady za príspevok na stravovanie 
Výška príspevku na stravovanie: 
Príspevok mesta 
Výška príjmu žiadatel'a 
Prešov na stravovanie 
na 
kalendárny rok 
do 300 € 70 € 
do 400 € 50 € 
do 500 € 30 € 
nad 500 € 0€ 
~ 
Mesto Prešov 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. 9/2019 o poskytovaní príspevku na stravovanie 
v meste Prešov 
Článok S 
Prechodné ustanovenia 
Vydanie: l 
Strana 
3/3 
Žiadateľovi, ktorému sa v roku 2019 už poskytoval príspevok na stravovanie, musí 
o poskytnutie príspevku na stravovanie podl'a tohto VZN písomne 
požiadať a predložiť 
doklady v súlade s článkom 2, pričom mu môže byť vyplatená max. polovica sumy, uvedená 
v 
článku 4 ods. l. 
Článok 6 
Účinnost' 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia. 
2 4. 06. 2019 
V Prešove dňa ....................... . 
I) Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)