Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 10/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. l 0/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 
Vydanie: l 
mestom Prešov 
Mesto Prešov 
Strana 
pv~. Z)'· 
L _ ... J/!4 ..... . 
Vyvesené diía---+------1--
Zvesené dň 
Mesto Prešov podľa § 6 ods. l zákona SNR č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov') a podl'a § 72 ods. 2 
a § 
80 zákona 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona 
č. 45511991 Zb. o živnostenskom ľodnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov (d'alej len 
"zákon o sociálnych službách"i 
vydáva 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. l 0/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 
mestom Prešov 
Článok l 
Predmet úpravy 
Toto všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov (ďalej len "VZN") 
upravuje spôsob určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za 
sociálne služby poskytované 
mestom Prešov (ďalej len "mesto"). 
Článok 2 
Vymedzenie základných pojmov 
l. Sociálna služba je podl'a § 2 ods. l zákona o sociálnych službách
2) 
odborná, obslužná činnosť alebo 
ďalšia činnosť alebo súbor týchto 
činností, ktoré sú zamerané na: 
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo 
zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, 
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby 
viesť samostatný život a na podporu 
jej 
začlenenia do spoločnosti, 
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej 
osoby, 
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny, 
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. 
2. Prijímateľ sociálnej služby je fyzická osoba, ktorej sa podľa tohto VZN poskytuje sociálna služba. 
3. Odkázanosť na sociálnu službu je stanovená v zmysle tohto VZN podl'a zákona o sociálnych 
službách
2
). 
Článok 3 
Druh sociálnej služby 
l. Mesto v zmysle zákona o sociálnych službách
2
l poskytuje tieto sociálne služby: 
a) zariadenie pre seniorov, 
Mesto Prešov 
b) denný stacionár, 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. l 0/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 
mestom Prešov 
c) opatrovateľská služba, 
d) 
odľahčovacia služba, 
Vydanie: l 
Strana 
2/14 
e) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života 
a pracovného života, 
f) jedáleň, 
g) požičiavanie pomôcok, 
h) denné centrum, 
i) nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, 
j) sociálna služba krízovej intervencie v komunitnom centre. 
2. V zmysle zákona o sociálnych službách
2) 
sa poskytuje sociálna služba: 
a) v zariadení pre seniorov, dennom stacionári a 
opatrovateľská služba fyzickej osobe, ktorá je 
odkázaná na sociálnu službu, 
b) 
odľahčovacia služba fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo 
zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 
postihnutím sociálna služba 
počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže 
opatrovanie 
vykonávať, 
c) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného 
života 
rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti 
na základe rozhodnutia súdu, ak nemôže sama alebo s pomocou rodiny 
zabezpečiť riadnu 
starostlivosť o dieťa, 
d) v jedálni fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 
alebo 
dovŕšila dôchodkový vek, 
e) v 
požičovní pomôcok fyzickej osobe, s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe 
s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku, 
f) v dennom centre počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe 
s 
ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi 
s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou, 
g) nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, 
za ktorú sa považuje ohrozenie fyzickej osoby sociálnym 
vylúčením alebo obmedzenie jej 
schopnosti sa 
spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky, 
spôsob života, 
závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností, 
h) krízovej intervencie v komunitnom centre fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, 
za ktorú sa považuje ohrozenie fyzickej osoby sociálnym 
vylúčením alebo obmedzenie jej 
schopnosti sa 
spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie 
v priestorovo segregovanej lokalite s 
prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej 
chudoby. 
3. 
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári, opatrovateľskej služby, 
odľahčovacej služby, pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpore zosúlaďovania rodinného 
a pracovného života, jedálni a 
požičovní pomôcok podáva fyzická osoba na predpísanom tlačive 
na Mestský úrad v Prešove. 
9 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Vydanie: l 
č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 
mestom Prešov 
Strana 
Mesto 
Prešov 
3/14 
4. Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby ňou vybraným poskytovateľom 
sociálnej služby, ktorým je právnická osoba zriadená mestom, priamo uvedie tejto právnickej osobe 
údaje uvedené v § 74 ods. 3 na 
účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa 
zákona o sociálnych službách(§ 8 ods.7)2). 
5. Podmienky poskytovania sociálnych služieb mestom, výšku a spôsob úhrady za poskytované sociálne 
služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená 
podľa § 74 zákona o sociálnych 
službách
2) 
medzi prijímateľom a poskytovateľom sociálnej služby v zariadení pre seniorov, dennom 
stacionári, 
opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby, pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa 
a podpore zosúlaďovania rodinného života a pracovného života a poz1covni pomôcok. 
O podmienkach poskytovania resp. zabezpečenia sociálnej služby v jedálni je prijímateľ sociálnej 
služby informovaný písomným oznámením mesta. 
6. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu v zmysle tohto 
VZN a v súlade so zákonom o sociálnych službách
2
l. 
Článok 4 
Zariadenie pre seniorov 
l. Odkázanosť na sociálnu službu v zariadení pre seniorov preukazuje fyzická osoba podľa § 8 ods. 4 
zákona o sociálnych službách
2) 
právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu 
v zariadení pre seniorov. 
2. V zariadení pre seniorov, ktoré zriadilo mesto, sa poskytujú činností uvedené v zákone o sociálnych 
službách
2). 
Článok 5 
Spôsob určenia úhrady a výšky úhrady za poskytované sociálne služby v zariadení 
pre seniorov 
l. Výška celkovej úhrady za poskytované služby v zariadení sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci 
určuje pri poskytovaní sociálnej služby celoročnou pobytovou formou ako násobok dennej sadzby 
za odborné, obslužné, 
ďalšie a iné činnosti, okrem úhrady za stravovanie, kde výška úhrady 
za stravovanie sa 
určí podľa počtu skutočne odobraných jedál. 
2. Celková úhrada za služby v zariadení v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčet parciálnych úhrad 
za odborné, obslužné, 
ďalšie a iné činnosti. 
3. Ak u prijímateľa došlo k prerušeniu poskytovania služieb v zariadení bez jeho oznámenia a povolenia 
zo strany poskytovateľa, zaplatená úhrada sa nevracia. V prípade, že úhrada ešte nebola zaplatená, 
prijímateľ je povinný za dni prerušenia doplatiť plnú výšku úhrady. 
Mesto Prešov 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. l 0/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 
mestom Prešov 
Článok 6 
Vydanie: l 
Strana 
4/14 
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby 
na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení 
l. Výška úhrady pri celoročnej pobytovej forme za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby podľa prílohy 
č. 3 zákona o sociálnych službách
2
l sa stanovuje na základe stupňa odkázanosti uvedeného 
v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu takto: 
Stupne odl<ázanosti Výška úhrady 
II.-IV. 3,37 €/deň 
stupeň odkázanosti 
V. 
stupeň odkázanosti 4,74 €/deň 
Vl. stupeň odkázanosti 5,93 €/deň 
Článok 7 
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za ubytovanie v zariadení 
l. Na účely určenia úhrady a výšky úhrady za ubytovanie v zariadení sa za bývanie považuje: 
a) príslušenstvo obytnej miestnosti, 
predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, WC, kúpeľňa, 
kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priľahlé, 
b) prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstvá obytnej miestnosti najmä rozvod 
elektrickej energie, rozvod vody, odvádzanie odpadových vôd, hygienické zariadenie, 
c) vybavenie obytnej miestnosti, najmä lôžko, stôl, 
stolička, skriňa, svietidlo a záclona, 
d) vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, najmä svietidlo, kuchynská linka, zrkadlo, umývadlo, 
záchodová misa a kúpacia 
vaňa, 
e) najmä spoločenská miestnosť, spoločné priestory, jedáleň, chodba, schodisko, 
f) vybavenie spoločných priestorov, najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona, 
g) vecné plnenie spojené s bývaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, užívanie výťahu, 
dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd, 
osvetlenie, kontrola a 
čistenie komína, odvoz odpadu, odvoz splaškov, čistenie žúmp a vybavenie 
priestorov 
spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou. 
2. Detmá sadzba úhrady za ubytovanie, za užívanie l m
2 
podlahovej plochy obytnej miestnosti 
a príslušenstva obytnej miestnosti sa stanovuje vo výške 0,33 
€. 
3. V dennej sadzbe úhrady za ubytovanie uvedenej v čl. 7 ods. 2 tohto VZN sú zahrnuté výdavky 
za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, 
spoločných 
priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti, za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, 
príslušenstva obytnej miestnosti a vecné plnenia spojené s ubytovaním. 
9 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Vydanie: l 
č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 
mestom Prešov 
Strana 
Mesto Prešov 
5/14 
4. Výška úhrady za ubytovanie na deň a na prijímateľa sa určí ako sucm dennej sadzby úhrady 
za užívanie l m
2 
podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných 
priestorov, ktoré prijímateľ užíva. 
5. Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktoré prijímateľ uz1va, sa určí tak, že veľkosť 
podlahovej plochy sa vydelí počtom prijímateľov, ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti 
užívajú. 
6. Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov, ktorú prijímateľ 
užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných 
priestorov sa vydelí počtom prijímateľov, ktorí túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej 
miestnosti a 
spoločných priestorov užívajú. 
7. Za používanie balkóna sa úhrada neplatí. 
Článok 8 
Spôsob 
určenia úhrady a výška úhrady za stravovanie v zariadení 
l. Stravovanie v zariadení možno poskytovať: 
a) prijímateľom, ktorým sa poskytuje starostlivosť v zariadení, 
b) 
prijímateľom, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba, 
c) 
prijímateľom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný 
stav sú odkázaní na stravovanie v zariadení, 
d) iným fyzickým a právnickým osobám, ak to kapacita a 
vybavenosť stravovacej prevádzky 
v zariadení 
umožňuje a kvalitu stravy to neovplyvní. 
2. Celková hodnota stravy pre 
prijímateľa, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení celoročne 
s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcich celodennému stravovaniu, pozostáva zo stravnej 
jednotky pri poskytovaní stravy na 
deň a na prijímateľa v sume 3,08 €. 
3. Prijímatelia a me fyzické a právnické osoby, ktorým sa poskytuje stravovanie podľa 
čl. 8 ods. l písm. b), c) ad) tohto VZN, platia úhradu za celkovú hodnotu stravy, ktorá pozostáva 
zo stravnej jednotky a režijných nákladov na 
jednu porciu jedla, ktoré sú vypočítané z nákladov 
za predchádzajúci kalendárny rok. 
4. Za celodenné stravovanie sa považujú 
raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá. Pri diétach 
diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnej sú to tri 
vedľajšie jedlá. Zariadenie si s prijímateľom 
dohodne podmienky poskytovania stravovania pri nástupe do zariadenia. 
5. Stravná jednotka ustanovená v čl. 8 ods. 2 tohto VZN sa zvyšuje o 25 % na deň na prijímateľa, 
ak ide o prijímateľa, ktorému sa poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta alebo špeciálna diéta. 
6. Výdavky na potraviny pri poskytovaní starostlivosti v zariadení celoročne s počtom odoberaných 
jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu sa zvyšujú o 8,
14 € na kalendárny rok 
8 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Vydanie: l 
č. l 0/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 
~ 
Strana 
mestom Prešov 
Mesto Prešov 
6/14 
a na prijímateľa za účelom prilepšenia stravy počas sviatkov. Počas rekreačných pobytov, zájazdov 
a športových dní možno stravnú 
jednotku určiť až do výšky 5,50 € na prijímateľa na deň. 
7. Na účely určenia stravnej jednotky na deň a na prijímateľa, ktorému sa poskytuje starostlivosť 
v zariadení celoročne s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu 
a 
na účely určenia úhrady za stravovanie sa počíta: 
a) pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte: 
Druh stravy % z celodennej úhrady 
Raňajky 12% 
Desiata 9% 
Obed 40% 
Olovrant 9% 
Večera 30% 
b) pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte: 
Druh stravy % z celodennej úhrady 
Raňajky ll% 
Desiata 8% 
Obed 40% 
Olovrant 8% 
Večera 27% 
Druhá večera 6% 
8. Stravná jednotka na deň a na prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba 
v zariadení, 
sa určuje percentuálnym podielom na základe počtu a druhu odoberaných jedál v zmysle 
čl. 8 ods. 7 tohto VZN. 
9. Výška úhrady za stravovanie v zariadení, v ktorom sa platí úhrada za stravovanie na deil. 
na prijímateľa pri poskytovaní sociálnej služby celoročnou pobytovou formou s počtom odoberaných 
jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu sa 
určí vo výške súčtu stravnej jednotky na deil. 
na prijímateľa podľa čl. 8 ods. 7 písm. a) tohto VZN, pri diétach podľa čl. 8 ods. 7 písm. b) tohto 
VZN. 
l 
O. Výška úhrady za stravovanie v zariadení, v ktorom sa platí úhrada za stravovanie na deil. na občana 
pri poskytovaní sociálnej služby celoročnou pobytovou alebo ambulantnou formou s počtom 
odoberaných jedál nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu sa určí vo výške súčtu stravnej 
jednotky na 
deň na prijímateľa podľa čl. 8 ods. 7 písm. a) tohto VZN, pri diétach podľa 
čl. 8 ods. 7 písm. b) tohto VZN a v percentuálnom podiele pri racionálnej strave, šetriacej diéte 
a neslanej diéte 
podľa čl. 8 ods. 7 písm. a) a pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte 
a špeciálnej diéte 
podľa čl. 8 ods. 7 písm. b) tohto VZN na základe počtu odoberaných jedál. 
9 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Vydanie: l 
č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 
mestom Prešov 
Strana 
Mesto Prešov 
7/14 
ll. Úpravu stravnej jednotky pri zvýšených nákladoch na suroviny schvaľuje primátor mesta 
na základe žiadosti zariadenia a po prerokovaní a 
odporúčaní v Komisii MsZ mesta Prešov sociálnej 
a bytovej. 
Článok 9 
Spôsob 
určenia úhrady a výšky úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne 
a šatstva v 
zariadení 
l. Úhradu za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva prijímateľ sociálnej služby 
uhrádza vo výške 
0,99 €/deň. 
Článok 10 
Spôsob určenia úhrady a výšky úhrady za iné činnosti v zariadení 
l. Výška úhrady za používanie vlastného elektrospotrebiča v zariadení na prijímateľa sociálnej služby 
a 
na deň je: 
a) za používanie mikrovlnnej rúry O, 15 €, 
b) za elektrickú kanvicu O, 15 €, 
c) a za každý ďalší elektrospotrebič O, l O € jednotlivo. 
2. Používanie vlastného 
elektrospotrebiča je podmienené úhradou za sociálne služby v zariadení v plnej 
výške. 
Článok ll 
Denný stacionár 
l. Odkázanosť na sociálnu službu v dennom stacionári preukazuje fyzická osoba podľa § 8 ods. 4 
zákona o sociálnych službách
2) 
právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu 
v dennom stacionári. 
2. Sociálna služba v dennom stacíonárí, zriadeným mestom Prešov, je poskytovaná fyzickej osobe, 
ktorá 
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby počas pracovných dní len na určitý čas počas dňa. 
3. V dennom stacionári sa poskytujú činnosti uvedené v zákone o sociálnych službách
2
). Mesto 
poskytuje sociálnu službu ambulantnou formou. 
Článok 12 
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu 
v dennom stacionári 
l. Prijímateľ sociálnej služby, ktorému je poskytovaná sociálna služba v dennom stacionári, platí 
úhradu v zmysle 
čl. 8 ods. l písm. a) tohto VZN. 
9 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Vydanie: l 
č. l 0/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 
' 
mestom Prešov 
Strana 
Mesto Prešov 
8/14 
2. Výška úhrady na deň a na prijímateľa pri poskytovaní sociálnej služby v dennom stacionári, sa určí 
ako súčet úhrad za odobratú stravu podľa čl. 8 ods. 2 tohto VZN. 
3. Ak stravu v dennom stacionári poskytuje zmluvný 
poskytovateľ stravy, výšku úhrady určí 
poskytovateľ. 
4. Za poskytovanie ďalších činností nad rámec § 40 zákona o sociálnych službách
2) 
prijímateľ 
sociálnych služieb v dennom stacionári uhrádza v zmysle Cenníka ďalších služieb, ktorý zariadenie 
prehodnocuje 
na základe nákladov za predchádzajúce ročné obdobie. 
Článok 13 
Opatrovateľská služba 
l. Odkázanosť na sociálnu službu -domácu opatrovateľskú službu preukazuje fyzická osoba podľa 
§ 8 ods. 4 zákona o sociálnych službách
2) 
právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu 
službu-opatrovateľskú službu. 
2. 
Opatrovateľská služba sa poskytuje na území mesta Prešov prijímateľovi sociálnej služby s trvalým 
pobytom v meste Prešov. 
3. 
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa vedie v evidencii čakateľov do doby začatia 
poskytovania opatrovateľskej služby. 
4. Mesto prideľuje zamestnanca-opatrovateľa/opatrovateľku k prijímatel'ovi sociálnej služby na výkon 
opatrovateľskej služby podľa určeného časového harmonogramu poskytovateľa, t.j. mesta Prešov. 
5. Ak mesto vykonáva 
opatrovateľskú službu u prijímateľov, ktorí sú odkázaní na opatrovateľskú 
službu a majú obmedzenú mobilitu alebo sú imobilní a nie sú vybavení zdravotnými 
pomôckami na výkon služby, 
opatrovateľská služba sa poskytuje dvoma zamestnancami 
-
opatrovateľmi/opatrovateľkami za dvojnásobnú úhradu pri poskytovaní sebaobslužných úkonov. 
Za zdravotnú pomôcku sa považuje najmä polohovacia posteľ pri zmene polohy, toaletná stolička 
(náhrada WC pre imobilných), zdvihák za účelom vysadenia do kresla alebo usadenia na toaletnú 
stoličku. 
Článo}{ 14 
Spôsob 
určenia úhrady a výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu 
-
opatrovateľskú službu 
l. Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovných dňoch, v čase od 07.00 hod. do 19.00 hod. Úkony 
starostlivosti o 
domácnosť sa poskytujú najmä v popoludňajších hodinách v čase od 14.00 hod. 
-
19.00 hod. Dňa 31. decembra sa opatrovateľská služba poskytuje max. do 15.00 hod. 
9 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Vydanie: l 
č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 
mestom Prešov 
Strana 
Mesto Prešov 
9/14 
2. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaCI sa určí podl'a skutočného rozsahu 
poskytovaných hodín. 
3. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby, za kalendárny mesiac, 
a 
to najneskôr do 5. pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Platba sa realizuje 
bankovým prevodom alebo priamo 
do pokladnice Mestského úradu v Prešove (ďalej len "úrad"). 
4. Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa určuje takto: 
Výška úhrady za l 
Úkony Čas hod. opatrovateľskej 
služby v % z EON* 
za predchádzajúci 
kalendárny rok 
sebaobslužné úkony od 07.00-17.00 30% 
a dohľad hod. 
sebaobslužné úkony od 
17.00-19.00 
40% 
a dohľad hod. 
starostlivosti o 
domácnosť 
od 07.00-19.00 
a základné sociálne hod. 45% 
aktivity 
starostlivosti o 
domácnosť 
(ak prijímateľ sociálnej od 
14.00-19.00 
služby požiada iba o hod. 100% 
bežné upratovanie 
v domácnosti) 
*EON-ekonomicky oprávnené náklady 
Ak rozdiel výšky úhrady za opatrovateľskú službu za rok, v ktorom sa EON vypočítavajú 
v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zníži alebo zvýši do 5% sumy za predchádzajúci rok, cena 
úhrady zostane nezmenená. 
5. Suma dennej úhrady vypočítanej podľa rozsahu poskytovaných hodín pri poskytovaní 
opatrovateľskej služby sa zvyšuje o 50 % v prípade, že prijímateľ sociálnej služby požaduje 
poskytovanie služby v rozsahu jednej hodiny denne. 
6. Ak fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba, vznikne za opatrovateľskú službu 
nedoplatok podl'a 
skutočného rozsahu poskytnutých úkonov v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa jej 
opatrovateľská služba poskytovala, je povinná tento nedoplatok vyrovnať najneskôr do konca 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V prípade, že fyzická osoba neuhradí nedoplatok za sociálnu 
službu v požadovanom termíne, neuhradená suma sa za každý 
ďalší mesiac zvyšuje o 5 %. 
7. Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný oznámiť prerušenie sociálnej služby najmenej tri 
pracovné dni vopred. 
V prípade, že prijímateľ preruší poskytovanie opatrovateľskej služby bez 
ohlásenia, platí úhradu ako za poskytnutú službu. Výnimkou 
je hospitalizácia alebo absolvovanie 
~ 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Vydanie: l 
. 
' 
č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 
mestom Prešov 
Strana 
Mesto Prešov 
10114 
objednaného vyšetrenia, ktorého termín zmenil poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prijímateľa 
opatrovateľskej služby, ktorú prijímateľ preukáže písomným dokladom od poskytovateľa zdravotnej 
starostlivosti, a to najneskôr do 3 pracovných dní po opätovnom 
začatí poskytovania sociálnej služby 
po hospitalizácii alebo absolvovaní vyšetrenia. 
8. Mesto vykonáva opatrovateľskú službu u prijímateľov, ktorí majú l OO rokov a viac bezplatne. 
Článok 15 
Odľahčovacia služba 
l. Odkázanosť na sociálnu službu -odľahčovaciu službu preukazuje fyzická osoba podľa § 54 ods. 3 
zákona o sociálnych službách
2) 
na základe posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny. 
2. 
Odľahčovacia služba sa poskytuje na území mesta Prešov prijímateľovi sociálnej služby s trvalým 
pobytom v meste Prešov. 
3. 
Žiadosti o zabezpečenie odľahčovacej služby sa nezaradzujú do evidencie čakateľov na zabezpečenie 
poskytovania domácej opatrovateľskej služby. 
Článok 16 
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu 
-odľahčovaciu službu 
l. Prijímateľ sociálnej služby, ktorému je poskytovaná odľahčovacia služba formou domácej 
opatrovateľskej služby, platí úhradu v zmysle čl. 14 tohto VZN. 
Článok 17 
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 
a služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života 
l. Odkázanosť na sociálnu službu -pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a na sociálnu službu 
na podporu 
zosúlaďovania rodinného života a pracovného života je splnená preukázaním dôvodov, 
pre ktoré 
rodič dieťaťa alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti 
na základe rozhodnutia súdu, nemôže sám alebo s pomocou rodiny 
zabezpečiť riadnu starostlivosť 
o dieťa a ktoré sú uvedené v § 31 ods. 3 zákona o sociálnych službách
2). 
2. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného 
života sa poskytuje na území mesta Prešov 
prijímateľovi sociálnej služby terénnou formou sociálnej 
služby. 
9 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Vydanie: l 
' 
' 
č. l 0/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 
mestom Prešov 
Strana 
Mesto 
Prešov 
11114 
3. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného 
života sa poskytuje v pracovných 
diloch v čase od 07.00 hod. do 19.00 hod. 
4. 
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa poskytuje v čase 
uvedenom v§ 32a) ods. l zákona o sociálnych službách 
2). 
Článok 18 
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu 
-poskytovanie pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa 
a služby na podporu zosúlad'ovania rodinného života a pracovného života 
l. Úhrada za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a služby na podporu zosúlaďovania rodinného 
života a pracovného života v kalendárnom mesiaci sa 
určí podľa rozsahu poskytovaných hodín 
sociálnej služby. 
2. Úhradu za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a služby na podporu zosúlaďovania rodinného 
života a pracovného života platí fyzická osoba za kalendárny mesiac, a to najneskôr do 
5. pracovného 
dila nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Platba sa realizuje bankovým prevodom alebo priamo 
do pokladnice úradu. 
3. Výška úhrady za pomoc pri starostlivosti o dieťa a podporu zosúlaďovania rodinného života 
a pracovného života 
činí 30% EON za predchádzajúci kalendárny rok. Ak rozdiel výšky úhrady 
za pomoc pri starostlivosti o 
dieťa a podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života 
za rok, v ktorom sa 
EON vypočítavajú v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zníži alebo zvýši 
do 5% sumy 
za predchádzajúci rok, cena úhrady zostane nezmenená. 
4. Rozsah úkonov na návrh prijímateľa sociálnej služby určuje mesto v hodinách. Pomoc pri osobnej 
starostlivosti o 
dieťa a služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života 
sa poskytuje minimálne dve hodiny denne. 
5. Prijímateľ sociálnej služby -pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a služby na podporu 
zosúlaďovania rodinného života a pracovného života je povinný oznámiť prerušenie sociálnej služby 
najmenej tri pracovné dni vopred. 
V prípade, že prijímateľ preruší sociálnu službu bez ohlásenia, 
platí úhradu ako 
za poskytnutú službu. 
Článok 19 
Poskytovanie sociálnej služby v jedálni 
l. Odkázanosť na sociálnu službu v jedálni preukazuje fyzická osoba podľa§ 58 ods. l písm. b) zákona 
o sociálnych službách
2) 
potvrdením od lekára poskytujúceho všeobecnú ambulantnú starostlivosť 
a§ 58 ods. l písm. c) zákona o sociálnych službách
2) 
rozhodnutím o priznaní dávky z dôchodkového 
poistenia. 
9 
Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Prešov 
Vydanie: l 
č. l 0/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 
. 
mestom Prešov 
Strana 
Mesto Prešov 
12114 
2. Sociálna služba v jedálni sa môže poskytnúť, alebo zabezpečiť fyzickej osobe podľa čl. 19 ods. 1 
tohto 
VZN výberom stravy od zmluvných poskytovateľov stravy, ktorými sú zariadenia: 
a) zapísané v registri Prešovského samosprávneho kraja, ako poskytovateľ sociálnej služby v zmysle 
§ 58 zákona o sociálnych službách, 
b) ktoré má mesto Prešov zapísané v registri Prešovského samosprávneho kraja, ako 
poskytovateľa 
sociálnej služby, 
c) v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov (zariadenie pre seniorov), 
d) v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (domovy sociálnych služieb 
a pod.), 
e) zmluvného 
poskytovateľa stravy. 
3. Sociálnu službu v jedálni mesto Prešov moze poskytnúť alebo zabezpečiť na základe zmluvy 
uzatvorenej medzi mestom Prešov a 
poskytovateľom sociálnej služby alebo na základe zmluvy 
uzatvorenej medzi mestom Prešov a 
dodávateľom, ktorého výber sa realizuje v rámci verejného 
obstarávania. 
4. Oprávnenú fyzickú osobu podľa 19 ods. l tohto nariadenia mesto Prešov informuje o podmienkach 
poskytovania resp. 
zabezpečenia služby v jedálni písomným oznámením. 
Článok 20 
Požičiavanie pomôcok 
l. Odkázanosť na sociálnu službu -požičiavanie pomôcok preukazuje fyzická osoba podľa § 4 7 ods. 3 
zákona o sociálnych službách
2) 
potvrdením poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom 
zdravotnom stave alebo fyzická osoba s 
ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť 
na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely 
kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. 
2. Zdravotná pomôcka sa 
požičiava na dobu určitú, max. na 9 mesiacov. 
3. 
Požičanie pomôcky je bezplatné. 
Článoli 21 
Denné centrum 
l. Fyzická osoba môže podľa § 56 ods. 3 zákona o sociálnych službách
2) 
v prípade záujmu o službu 
v dennom centre 
využívať podpornú sociálnu službu v dennom centre zriadenom mestom. 
2. Podporná sociálna služba v dennom centre sa poskytuje bezplatne. 
9 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Vydanie: l 
' 
. 
č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 
mestom Prešov 
Strana 
Mesto 
Prešov 
13/14 
Článok 22 
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu 
l. Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje fyzickej osobe a jej rodine, ak sa fyzická 
osoba nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii, v ktorej sa ocitla pre svoje životné návyky, spôsob 
života, 
závislosť od návykových látok alebo návykových škodlivých činností. 
2. Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje ambulantnou formou v Komunitnom 
centre -Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu na ul. K Starej tehelni 
l v Prešove 
v pracovných 
dňoch v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod. 
3. Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu sa poskytuje bezplatne. 
Článok 23 
Komunitné centrum 
l. Sociálna služba krízovej intervencie v komunitnom centre sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej 
sociálnej situácii, v ktorej sa ocitla pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite 
s 
prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. 
2. Sociálna služba krízovej intervencie v komunitnom centre sa poskytuje v Komunitnom centre -
Nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu na ul. K Starej tehelni l v Prešove v pracovných 
di1och v čase od 9.00 hod. do 16.00 hod. 
3. Sociálna služba krízovej intervencie v komunitnom centre sa poskytuje bezplatne. 
Článok 24 
Prechodné ustanovenia 
1. Mestské zastupiteľstvo splnomocňuje primátora mesta upraviť úhrady za poskytovanie sociálnej 
služby 
podľa čl. 3 ods. l písm. c) a e) tohto VZN príkazom primátora mesta vždy s účinnosťou 
od 1. júla príslušného kalendárneho roka o percento nárastu resp. poklesu EON za jednotlivé druhy 
sociálnych služieb za predchádzajúci kalendárny rok. 
2. Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorené pred účinnosťou tohto VZN sa považujú 
za zmluvy uzatvorené 
podľa tohto VZN. 
l~.~.: 
~ 
Mesto Prešov 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. 10/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 
mestom Prešov 
Článok 25 
Záverečné ustanovenia 
Vydanie: 1 
Strana 
14/14 
l. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. l 0/2019 o poskytovaní sociálnych služieb 
mestom Prešov nadobúda 
účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia s výnimkou čl. 3 ods. 4, čl. 5 -l O 
ačl. 14, ktoré nadobúdajú účinnosť 01.08.2019 asvýnimkou čl. 14 ods. 4 ačl. 18 ods. 4, ktoré 
nadobúdajú 
účinnosť O 1.0 1.2020. 
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Prešov 
č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov, Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Prešov 
č. 13/2016, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Prešov 
č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov a Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Prešov 
7/20 16, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov s výnimkou§ 3 ods. 4, § 5-lO a§ 14, 
ktoré sa zrušujú s 
účinnosťou od O 1.08.2019 a s výnimkou § 14 ods. 4 a § 18 ods. 4, ktoré sa zrušujú 
s 
účinnosťou od 01.01.2020. 
V 
Prešove dňa 
z 4. 06. 2019 
/ 
. / 
~ {"-. l / 
Ing. Andrea Tutč~nová 
primátork rpesta 
/ 
/ .. · 
l) Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a zákon 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
2) Zákon NR SR 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)