Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11/2019 o prideľovaní nájomných bytov Mesto Prešov vo vlastníctve mesta Prešov.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        9 
Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Prešov 
č. 11/2019 o prideľovaní nájomných bytov 
Strana ' 
1/6 
Mesto Prešov 
vo vlastníctve mesta Prešov L 6. ľS. Z 
''] '" 
Vyvesené di1a 
Zvo ~n~dň•--------------------
Mesto Prešov v súlade s § 6 ods. l zákona č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, 
podľa § 12 zákona č. 18911992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich 
s nájmom bytov a s bytovými náhradami a v súlade so zákonom 
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách 
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 
vydáva toto Všeobecne 
záväzné nariadenie 
mesta Prešov č. 1112019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta 
Prešov (ďalej len "nariadenie"). 
Článok l 
Účel a predmet nariadenia 
1. Účelom tohto nariadenia je stanovenie postupu pri: 
a) prijímaní žiadostí o pridelenie nájomného 
bytu vo vlastníctve mesta Prešov (ďalej 
len "nájomný byt"), 
b) zaradzovaní do poradovníka uchádzačov o pridelenie nájomného bytu, 
c) pridelení 
nájomného bytu podľa poradia v príslušnom poradovníku, 
d) 
opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy. 
2. Predmetom prideľovania nájomných bytov sú byty, na rekonštrukciu a výstavbu ktorých boli 
použité 
finančné prostriedky štátu a mesta Prešov v týchto lokalitách mesta Prešov: 
a) K 
Starej tehelni, 
b) Sabinovská a 
Majakovského, 
c) Slanská, 
d) 
Antona Prídavka, 
e) Arm. gen. Svobodu. 
l. Na účely tohto nariadenia: 
Článok 2 
Základné pojmy 
a) žiadateľom je plnoletá fyzická osoba, ktorá písomne požiada mesto Prešov o pridelenie 
nájomného 
bytu (ďalej len "žiadatel"'), 
b) uchádzač o pridelenie nájomného bytu (ďalej len "uchádzač") je plnoletá fyzická osoba, 
ktorá 
je vedená v príslušnom poradovníku uchádzačov o pridelenie nájomného bytu, 
c) 
členom domácnosti je fyzická osoba, ktorá trvale žije v spoločnej domácnosti so 
žiadateľom resp. nájomcom, ich spolužitie má trvalý charakter, a podieľa sa na uhrádzaní 
nákladov na 
spoločné potreby členov domácnosti'), 
d) 
nájomcom je plnoletá fyzická osoba, ktorá má uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu o nájme 
nájomného bytu s 
prenajímateľom nájomných bytov, 
e) 
prenajímateľom je právnická osoba, ktorej mesto Prešov na základe osobitnej zmluvy 
zverilo do správy 
nájomné byty za účelom vykonávania právnych úkonov súvisiacich 
s 
úpravou nájomných vzťahov a správou nájomných bytov, 
f) poradovník uchádzačov o pridelenie nájomného bytu je zoznam žiadateľov, do ktorého budú 
žiadatelia zaradzovaní 
po predložení úplnej žiadosti o pridelenie nájomného bytu. 
V poradovníku 
bude každý žiadateľ vedený pod evidenčným číslom, ktoré bude jeho 
žiadosti o pridelenie nájomného bytu priradené elektronicky v podateľni Mestského úradu 
v Prešove, 
8 
Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Prešov 
č. 1112019 o prideľovaní nájomných bytov 
Strana 
. 
2/6 
Mesto Prešov 
vo vlastníctve mesta Prešov 
g) zámena bytu je pridelenie iného vhodnejšieho uvoľneného nájomného bytu nájomcovi 
na základe rozhodnutia primátora mesta. 
Článok 3 
Podávanie a posudzovanie žiadosti 
l. Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byt' fyzická osoba, ktorá dovŕši 18 rokov 
veku, 
je občanom SR a spÍňa tieto podmienky: 
a) 
má trvalý pobyt na území mesta Prešov, 
b) žiadateľ ani člen domácnosti žiadateľa nie je nájomca nájomného bytu, družstevného 
bytu, služobného bytu alebo bytu osobitného 
určenia. 
2. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu podáva žiadateľ do podateľne Mestského úradu 
v 
Prešove. 
3. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, mesto Prešov do 30 kalendárnych dní od 
doručenia žiadosti písomne vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ nedoplní 
svoju 
žiadosť v stanovenej lehote určenej vo výzve odo dňa prevzatia písomnej výzvy, 
žiadosť bude vyradená z ďalšieho posudzovania. 
4. Ak 
členom domácnosti žiadateľa je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, preukáže svoj 
nepriaznivý zdravotný stav potvrdením 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa 
osobitného predpisu
2). 
Článok 4 
Zaradenie do poradovníka a vyradenie z poradovníka 
l. Mesto Prešov vedie pre každú lokalitu uvedenú v čl. l ods. 2 osobitný poradovník 
uchádzačov o pridelenie nájomného bytu. 
2 . Mesto 
Prešov zaradí do príslušného poradovníka žiadosť o pridelenie nájomného bytu 
na základe úplnej žiadosti, ak 
žiadateľ: 
a) je oprávneným uchádzačom, ktorý spÍľía podmienky stanovené týmto nariadením 
pre konkrétnu lokalitu, 
b) 
žiadateľ ani člen domácnosti žiadateľa nie je výlučným alebo väčšinovým vlastníkom 
nehnuteľnosti určenej na bývanie, 
c) 
žiadateľ ani člen domácnosti žiadateľa nemá žiadny dlh voči mestu Prešov, 
d) žiadateľ a členovia domácnosti žiadateľa preukážu schopnosť platiť nájomné a služby 
spojené s užívaním bytu dokladom o aktuálnom príjme minimálne za ostatné 
tri 
kalendárne mesiace. 
3. Evidenciu uchádzačov o pridelenie nájomného bytu pre jednotlivé lokality mesto Prešov 
zverejňuje a aktualizuje na svojej webovej stránke a na úradnej tabuli mesta Prešov do 
5 pracovných dní odo 
dňa akejkoľvek zmeny v príslušnom poradovníku. 
4. Každý poradovník bude obsahovať okrem evidenčného čísla žiadosti aj ďalší číselný údaj 
tzv. 
izbovitosť. Izbovitosť vyjadruje počet izieb v nájomnom byte, o ktorého pridelenie má 
žiadateľ záujem. 
9 
Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Prešov 
č. 1112019 o pridel'ovaní nájomných bytov 
Strana 
3/6 
Mesto Prešov 
vo vlastníctve mesta Prešov 
5. Uchádzač sa vyradí zo všetkých poradovníkov uchádzačov v lehote do 15 kalendárnych dní, 
ak: 
a) prestane 
spÍňať niektorú z podmienok stanovených osobitným predpisom
3) 
alebo niektorú z podmienok uvedených v príslušných článkoch tohto nariadenia, 
b) 
uchádzač odmietne prevziať súhlas primátora mesta na uzatvorenie nájomnej zmluvy 
alebo neuzatvorí zmluvu o nájme bytu v lehote do 
15 kalendárnych dní od prevzatia 
súhlasu primátora mesta na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na základe poradia 
v príslušnom poradovníku. 
Článok 5 
Prideľovanie nájomných bytov obstaraných z finančných prostriedkov štátu 
a mesta Prešov v lokalite K Starej tehelni 
l. Nájomný byt v lokalite K Starej tehelni mesto Prešov pridelí uchádzačovi podľa poradia 
v poradovníku zostaveného pre lokalitu K Starej tehelni, ak 
uchádzač bude spÍňať: 
a) podmienky stanovené osobitným predpisom
3), 
b) podmienky uvedené v čl. 3 ods. l a v čl. 4 ods. 2, 
c) preukáže plnenie povim1ej školskej dochádzky svojich školopovinných detí písomným 
potvrdením 
príslušnej školy, ktorú 
dieťa navštevuje. 
Článok 6 
Prideľovanie nájomných bytov obstaraných z finančných prostriedkov štátu 
a mesta Prešov v lokalite Sabinovská a Majakovského 
l. Nájomný byt v lokalite Sabinovská a Majakovského mesto Prešov pridelí uchádzačovi 
podľa poradia v poradovníku zostaveného pre lokalitu Sabinovská a Majakovského, ak 
uchádzač bude spÍňat' podmienky: 
a) stanovené osobitným predpisom
3
), 
b) uvedené v čl. 3 ods. l a v čl. 4 ods. 2, 
c) preukáže plnenie povinnej školskej dochádzky svojich školopovinných detí písomným 
potvrdením príslušnej školy, ktorú 
dieťa navštevuje, 
d) 
uchádzač alebo manžel/manželka uchádzača minimálne jeden rok bez prerušenia pracuje 
na území Slovenskej republiky alebo 
je poberateľom dávky dôchodkového poistenia, 
dávky nemocenského poistenia alebo štátnej sociálnej dávky, príp. 
je vedený v evidencii 
uchádzačov o zamestnanie, 
e) spodná hranica príjmu 
uchádzača a príjmu členov domácnosti uchádzača dosahuje za 
posudzované obdobie výšku životného minima 
uchádzača a členov domácnosti 
uchádzača stanoveného osobitným predpisom
4) 
zvýšenú o sumu 200,-€ mesačne. 
Článok 7 
Prideľovanie nájomných bytov na ul. Slanskej 
Nájomné byty na ul. Slanská sú vyčlenené pre potreby mesta Prešov a o ich pridelení rozhoduje 
primátor mesta. 
Všeobecne záväzné nariadenie 
9 
mesta Prešov č. 11/2019 o prideľovaní nájomných bytov 
Strana 
Mesto Prešov 
vo vlastníctve mesta Prešov 
Článok 8 
Prideľovanie nájomných bytov obstaraných z finančných prostriedkov štátu 
a mesta Prešov v lokalite Antona Prídavka 
4/6 
l. Nájomný byt v lokalite Antona Prídavka mesto Prešov pridelí uchádzačovi podľa poradia 
v poradovníku zostaveného pre lokalitu Antona 
Prídavka, ak uchádzač bude spÍňat' 
podmienky: 
a) stanovené osobitným predpisom
3), 
b) uvedené v čl. 3 ods. l a v čl. 4 ods. 2, 
c) preukáže plnenie povinnej školskej dochádzky svojich školopovinných detí písomným 
potvrdením príslušnej školy, ktorú 
dieťa navštevuje, 
d) 
uchádzač alebo manžel/manželka uchádzača minimálne jeden rok bez prerušenia 
pracuje na území Slovenskej republiky alebo 
je poberateľom dávky dôchodkového 
poistenia, dávky nemocenského poistenia alebo štátnej sociálnej dávky, príp. 
je vedený 
v evidencii 
uchádzačov o zamestnanie, 
e) spodná hranica príjmu 
uchádzača a príjmu členov domácnosti uchádzača dosahuje za 
posudzované obdobie výšku životného minima 
uchádzača a členov domácnosti 
uchádzača stanoveného osobitným predpisom
4) 
zvýšenú o sumu 250,-€ mesačne. 
2. Uchádzač je povinný po prevzatí súhlasu primátora mesta na uzatvorenie zmluvy 
o nájme bytu 
zložiť finančnú zábezpeku na osobitný bankový účet prenajímateľa pred 
podpísaním zmluvy o nájme bytu. 
3. Finančná zábezpeka sa stanovuje podl'a osobitného predpisu
5) 
vo výške trojnásobku 
dohodnutého nájomného. 
4. Dohoda o 
finančnej zábezpeke tvorí neoddeliteľnú súčast' nájomnej zmluvy. 
Článok 9 
Prideľovanie nájomných bytov vo vlastníctve mesta Prešov v lokalite 
Arm. gen. 
Svobodu 
l. Nájomné byty tzv. malometrážne nájomné byty sú určené na bývanie osamelo žijúcich 
jednotlivcov. 
2. Nájomný byt v lokalite Arm. gen. Svobodu mesto Prešov pridelí uchádzačovi podľa poradia 
v poradovníku zostaveného pre lokalitu Arm. gen. 
Svobodu, ak bude spÍňať podmienky 
uvedené v 
čl. 3 ods. l a v čl. 4 ods. 2. 
Článok 10 
Doba nájmu 
l. Doba nájmu nájomného bytu sa stanovuje na dobu určitú, maximálne na jeden rok. 
Po 
ukončení doby nájmu nájomca nemá nárok na bytovú náhradu. 
2. Opakované uzatvorenie nájomného vzt'ahu
6) 
s nájomcom je mozne za 
že nájomca 
spÍňa podmienky tohto nariadenia okrem čl. 6 ods. 
a 
čl. 8 ods. l písm. e) a: 
a) spÍňa podmienky stanovené osobitným predpisom
7\ 
predpokladu, 
l písm. e) 
9 
Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta 
Prešov č. 1112019 o prideľovaní nájomných bytov 
Strana 
5/6 
Mesto Prešov 
vo vlastníctve mesta Prešov 
b) nemá dlh na nájomnom ani na službách spojených s užívaním nájomného bytu alebo 
c) má uzavretú dohodu o uznaní a splácaní dlhu a záväzky z tejto dohody plní, 
d) spodná hranica príjmu uchádzača a príjmu členov domácnosti uchádzača dosahuje za 
posudzované obdobie výšku životného minima 
uchádzača a členov domácnosti 
uchádzača stanoveného osobitným predpisom
4
). Uvedené ustanovenie sa nevzťahuje 
na nájomné byty v lokalite K Starej tehelni. 
3. Nájomcovia nájomných bytov nachádzajúcich sa v zmiešaných bytových domoch majú 
právo na opakované uzavretie nájomnej zmluvy, ak 
spÍňajú podmienky uvedené v čl. 3 ods. 
l a v 
čl. 4 ods. 2 tohto nariadenia v prípade, ak mesto Prešov nemá záujem naložiť s týmito 
nájomnými bytmi inak. 
Článok ll 
Spoločné ustanovenia 
l. Primátor mesta môže prideliť maximálne l 0% z celkového počtu uvoľnených nájomných 
bytov v predchádzajúcom kalendárnom roku 
uchádzačom, ktorí sú oprávnenými fyzickými 
osobami 
podľa osobitného predpisu
8) 
a zároveň spÍňajú podmienky podľa tohto nariadenia. 
2. Primátor mesta môže rozhodnúť o pridelení vhodnejšieho uvoľneného nájomného bytu 
nájomcovi, ktorý má platnú nájomnú zmluvu a riadne uhrádza 
mesačný predpis nájomného 
a služieb spojených s užívaním nájomného bytu, a 
to formou zámeny v prípade, ak nájomca 
alebo 
člen domácnosti nájomcu má ťažké zdravotné postihnutie a je imobilným v dôsledku 
zdravotného stavu z dôvodu veku, úrazu 
či závažného ochorenia, prípadne trpí ochorením, 
ktoré si vyžaduje bezbariérový prístup 
do nájomného bytu, čo hodnoverne preukáže 
písomným potvrdením 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 
3. Podmienkou pre zámenu nájomného bytu je absencia bezbariérového prístupu do 
nájomného bytu, ktorý pred zámenou nájomca užíva. 
4. Pri zámene je nájomca povinný pôvodný nájomný byt odovzdať prenajímateľovi. 
5. Pri vzájomnej výmene bytov primátor mesta môže udeliť súhlas s výmenou bytov 
na základe písomnej dohody nájomcov. 
Podmienkou pre vzájomnú výmenu bytov je, aby 
nájomcovia 
spÍi1ali podmienky uchádzačov stanovené pre lokalitu, v ktorej sa predmet 
výmeny nachádza. 
6. Vo veciach prechodu nájmu bytu, spoločného nájmu bytu a podnájmu bytu (časti bytu) 
mesto 
Prešov 
postupuje 
podľa príslušných ustanovení osobitného predpisu
9
). 
Článok 12 
Prechodné ustanovenia 
l. Žiadatelia, ktorí boli zaradení do zoznamu uchádzačov o poskytovanie sociálneho bývania 
v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta 
Prešov pred účinnosťou tohto nariadenia, budú 
zaradení 
do príslušného poradovníka resp. poradovníkov pre jednotlivé lokality podľa 
toho, akú lokalitu vyznačili vo svojej žiadosti o pridelenie nájomného bytu a budú spÍňať 
podmienky pre jednotlivé lokality stanovené v tomto nariadení. 
9 
Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Prešov 
č. 1112019 o prideľovaní nájomných bytov 
Strana 
' 
6/6 
Mesto Prešov 
vo vlastníctve mesta Prešov 
2. Žiadatel'ov uvedených v ods. l tohto článku, ktorí budú spÍňat' podmienky pre pridelenie 
nájomného bytu v lokalite Antona 
Prídavka podľa tohto nariadenia, mesto Prešov zaradí 
do poradovníka pre lokalitu Antona 
Prídavka. 
3. Žiadatelia uvedení v ods. l tohto článku budú do poradovníka pre lokalitu Antona Prídavka 
zaradení podľa evidencie podania úplnej žiadosti o poskytovanie sociálneho bývania 
v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta 
Prešov. 
4. Užívatelia nájomných bytov, ktorým bol nájomný byt pridelený pred účinnosťou tohto 
nariadenia a ktorí bývajú v nájomnom byte vo vlastníctve mesta 
Prešov aj po uplynutí 
platnosti nájomnej zmluvy, plnia svoje povinnosti 
voči prenajímateľovi a vlastníkovi 
nájomného bytu, môžu 
požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy podl'a tohto článku, ak 
si podajú písomnú žiadosť o opakované uzavretie nájomnej zmluvy v lehote najneskôr 
60 dní odo dňa prevzatia písomnej výzvy mesta Prešov. 
Článok 13 
Účinnost' 
l. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.8.20 19. 
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne zavazné 
nariadenie mesta 
Prešov č. 3/2018 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta 
Prešov. 
24. 06. 2019 
V Prešove dňa ............................ . 
I) š 115 zakona č. 40/1964 Zb. Obč1ansky zakonn1k v znem neskorš ich predp1sov 
2) príloha č. 2 zákona č. 443/20 l O Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 
3) § 22 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 
4) § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
5) § 12 ods. 7 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 
6) § 12 ods. 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 
7) § 12 ods. 4 zákona č. 443/20 l O Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 
S) § 22 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 
9
) 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)