Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2019 o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2019

26.06.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        8 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Vydanie: l 
č. 12/2019 o úprave podmienok poskytovania 
Mesto Prešov 
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
Strana 
b rc: 
n l 
1/6 
Vvvesené d~ · "'· 
... Mesto Prešov podľa § 6 ods. v spojení s § 4 ods. 3 písm. p) zákona 
č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a 
o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 
kuratele") 
vydáva 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Prešov č. 12/2019 o úprave podmienok poskytovania 
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately 
(ďalej len "všeobecne záväzné nariadenie"). 
Článok l 
Úvodné ustanovenia 
Toto všeobecne zavazné nariadenie upravuje podmienky, formu, podrobnosti 
a postup 
poskytovania finančných príspevkov mesta Prešov rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne 
stará o 
dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu, mladému dospelému 
a akreditovanému subjektu, ktorý nie 
je centrom pre deti a rodiny (ďalej len "centrum"), 
a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately. 
Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará 
o 
dieťa a na podporu úpravy ich rodiru1ých pomerov sú to príspevky: 
a) na dopravu, 
b) jednorazový príspevok 
na uľahčenie osamostatnenia sa mladému dospelému 
c) a akreditovanému subjektu, ktorý nie 
je centrom, a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, 
ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného 
predpisu (d'alej len 
"finančný príspevok")
1). 
Článok 2 
Vymedzenie základných pojmov 
l. Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie
2
): 
a) ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší 
záujem podľa medzinárodného dohovoru, 
b) výchovy a všestranného vývinu 
dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí, 
c) náhradného prostredia 
dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine. 
2. Sociálna kuratela 
je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania 
alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu 
dieťaťa 
'l § 88 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
2
l § 1 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
9 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Vydanie: l 
č. 12/2019 o úprave podmienok poskytovania 
. 
Mesto Prešov 
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
Strana 
2/6 
a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy 
a situácie, v ktorej sa nachádza 
dieťa alebo plnoletá fyzická osoba
3). 
3. Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len "SPODaSK") 
sa vykonávajú v: 
a) prirodzenom rodinnom prostredí, 
b) náhradnom rodinnom prostredí, 
c) otvorenom prostredí 
d) a prostredí otvorenom a usporiadanom na výkon opatrení. 
4. Centrum pre deti a rodiny je zariadenie zriadené na účel vykonávania: 
a) opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné 
rodinné prostredie' 
1
na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, 
o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia 
(ďalej len 
"pobytové opatrenie súdu"), 
b) výchovných opatrení podľa § 12 ods. l písm. b) a d) zákona č. 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, výchovných opatrení, ktorými 
je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu 
poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, povinností uložených na 
zabezpečenie 
účelu výchovného opatrenia podľa osobitného predpisu alebo neodkladných opatrení, 
ktorými 
je uložená takáto povinnosť (ďalej len "ambulantné výchovné opatrenie"), 
c) opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania: 
l. krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom 
rodinnom prostredí, 
2. porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa 
z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, 
širšom sociálnom prostredí a v 
medziľudských vzťahoch, 
d) špecializovaného programu na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania 
krízových situácií 
dieťaťa, ktoré je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi, dieťaťa 
týraného alebo sexuálne zneužívaného alebo na vykonávanie opatrení na overenie miery 
ohrozenia 
dieťaťa týraním, sexuálnym zneužívaním alebo inými činmi ohrozujúcimi jeho 
. ~ 
život, zdravie priaznivý psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin 
e) a resocializačného programu na podporu sociálneho začlenenia dieťaťa alebo plnoletej 
fyzickej osoby závislých od alkoholu, drog alebo patologického 
hráčstva. 
Článok 3 
Všeobecné podmienky pre poskytovanie 
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení 
SPODaSK 
l. Mesto Prešov vyčlení vo svojom rozpočte finančné prostriedky na poskytovanie finančných 
príspevkov na vykonávanie opatrení SPODaSK pri dodržaní podmienok stanovených týmto 
všeobecne záväzným nariadením. 
2. Oprávnenú rodinu, ktorej môže mesto Prešov prispievať na podporu úpravy a zachovanie 
vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, tvoria 
3) 
§ l ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
9 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Vydanie: l 
č. 12/2019 o úprave podmienok poskytovania 
. 
Mesto Prešov 
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
Strana 
3/6 
rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a dieťa s nariadenou ústavnou 
starostlivost'ou. 
Členovia rodiny musia spÍňat' tieto podmienky: 
a) rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, majú trvalý pobyt na území 
mesta Prešov, 
b) dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení, malo trvalý pobyt na území mesta Prešov v čase 
jeho umiestnenia do zariadenia, 
c) 
rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, nemá záväzky voči mestu Prešov, 
prejavuje 
skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynaložila 
primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych 
pomerov. 
3. Oprávneným mladým dospelým, ktorému bude mesto Prešov poskytovať príspevok 
na osamostatnenie sa je osoba: 
a) ktorá mala trvalý pobyt na území mesta Prešov v 
čase umiestnenia do zariadenia, 
b) ktorej bol poskytnutý jednorazový príspevok na 
uľahčenie osamostatnenia sa mladého 
dospelého podl'a osobitného predpisu
4) 
c) a ktorá o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení podl'a 
osobitného predpisu
5
l_ 
4. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení SPODaSK podľa 
čl. l písm. a) ab) musí obsahovať: 
a) meno a priezvisko žiadateľa (oprávnený rodič alebo oprávnená osoba), 
b) meno a priezvisko 
dieťaťa, 
c) rozhodnutie o nariadení ústavnej starostlivosti , 
d) potvrdenie o umiestnení 
dieťaťa v zariadení, 
e) potvrdenie, že oprávnený 
rodič alebo oprávnená osoba nemá ku dňu podania žiadosti, 
neuhradené záväzky 
voči mestu Prešov, 
f) potvrdenie o výške príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého 
poskytnutého centrom 
(žiadateľ finančného príspevku na osamostatnenie sa) 
g) a 
účel použitia finančného príspevku. 
5. Vecne príslušný organizačný útvar mesta Prešov (ďalej len "odborný útvar") na základe 
doručenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa čl. 3 ods. 3 preverí sociálnu 
situáciu v rodine sociálnym šetrením a na základe výsledkov šetrenia navrhne a spracuje 
návrh poskytnutia 
finančného príspevku, ktorý je predložený primátorovi mesta Prešov. 
Na základe predloženej dokumentácie primátor mesta vydá súhlas na poskytnutie 
finančného 
príspevku na dopravu do a zo zariadenia. Jednorazový príspevok na ul'ahčenie 
osamostatnenia sa mladému dospelému podľa čl. l písm. b) bude určený rozhodnutím 
primátora. 
4) 
§ 65 písm. b), § 68 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
'l § 69 od. l, písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
9 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Vydanie: l 
č. 12/2019 o úprave podmienok poskytovania 
. 
' . 
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení 
Mesto Prešov 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
Strana 
4/6 
Článok 4 
Finančný príspevok na dopravu 
l. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne 
stará o diet'a, pre ktoré 
je vykonávané pobytové opatrenie súdu podl'a osobitného predpisu
6) 
a na podporu úpravy ich rodinných pomerov môže mesto Prešov poskytnúť finančný 
príspevok na dopravu do a zo zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené. 
2. Finančný príspevok na dopravu podlieha súhlasu primátora mesta. Po vydaní súhlasu 
primátora bude 
finančný príspevok na dopravu poskytnutý až po predložení skutočných 
cestovných nákladov (originály cestovných lístkov), ktoré boli vynaložené v kalendárnom 
mesiaci a po predložení písomného potvrdenia zo zariadenia o 
uskutočnených návštevách 
oprávnených osôb v 
čase od vydania písomného súhlasu primátora mesta. Finančný 
príspevok je možné poskytnúť žiadate!' ovi po dobu 6 mesiacov od vydania súhlasu primátora 
mesta. 
Finančný príspevok možno poskytnúť najviac dvakrát do mesiaca dvom oprávneným 
osobám do výšky cestovného lístka autobusom alebo vlakom z 
Prešova do a zo sídla 
zariadenia, v ktorom je 
dieťa umiestnené. 
3. 
Finančný príspevok na dopravu sa oprávnenej osobe poskytne v hotovosti prostredníctvom 
pokladnice Mestského úradu v 
Prešove alebo bezhotovostným prevodom na účet oprávnenej 
osoby. 
4. 
Na poskytnutie finančného príspevku na dopravu do a zo zariadenia nie je právny nárok. 
Článok S 
Jednorazový 
finančný príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého 
l. Mesto Prešov poskytne oprávnenému mladému dospelému jednorazový finančný príspevok na 
uľahčenie osamostatnenia sa pri splnení podmienok daných týmto všeobecne záväzným 
nariadením. 
2. 
Žiadatel'om príspevku je oprávnený mladý dospelý podľa čl. 3 ods. 3. Finančný príspevok sa 
poskytuje iba raz. 
3. Výška príspevku oprávnenému mladému dospelému je vo výške 
30 % príspevku podľa 
osobitného predpisu
7
). 
4. Príspevok sa poskytuje na ul'ahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, a to 
na 
zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie mladého 
dospelého. 
6 
J § 49 ods. l a § 56 ods. l písm. c) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a o sociálnej kuratele 
a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
7) 
§ 69 ods. l zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
~ 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Vydanie: l 
č. 12/2019 o úprave podmienok poskytovania 
Mesto Prešov 
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
Strana 
5/6 
5. Mesto Prešov poskytne príspevok mladému dospelému: 
a) 
peňažnou formou, 
b) vecnou formou alebo 
c) kombinovanou formou. 
6. O poskytnutí príspevku rozhoduje primátor. 
7. Na konanie vo veci príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa vzťahuje 
všeobecný predpis o správnom konaní. 
8. Príspevok peňažnou formou bude oprávnenému mladému dospelému poskytnutý v hotovosti 
prostredníctvom pokladnice Mestského úradu v Prešove, alebo bezhotovostným prevodom 
na 
účet oprávneného mladého dospelého na základe právoplatného rozhodnutia primátora, 
v ktorom bude uvedená výška, 
účel a podmienky vyplatenia a vyúčtovania jednorazového 
finančného príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého. 
Článok 6 
Finančný príspevok akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom a fyzickej osobe alebo 
právnickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately 
podľa osobitných právnych predpisov 
l. Mesto Prešov na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately, na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie 
a 
odstraňovanie negatívnych vplyvov na rodinu a dieťa, môže poskytnúť finančný príspevok 
akreditovanému subjektu, ktorý nie 
je centrom a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá 
vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
podľa osobitných 
právnych predpisov ( d'alej len 
" finančný príspevok")
8). 
2. Podmienky poskytovania finančného príspevku podľa ods. l tohto článku na nasledujúci 
rozpočtový rok budú oznámené najneskôr do 30. apríla na webovej stránke mesta Prešov. 
3. Finančný príspevok akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom a fyzickej osobe alebo 
právnickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
na nasledujúci 
rozpočtový rok môže mesto Prešov poskytnúť na základe písomnej žiadosti 
podanej v termíne od 
l. júna do 30. septembra bežného roka. 
4. Písomná 
žiadosť musí obsahovať: 
a) základné identifikačné údaje žiadateľa, 
b) doklad o akreditácii, 
c) popis obsahu 
činnosti subjektu, 
d) projekt, s vymedzením cieľových skupín, metód a foriem práce, s uvedením spôsobu 
dosiahnutia 
cieľa projektu, 
e) vymedzenie priestoru na realizáciu projektu, 
f) finančný rozpočet činnosti žiadateľa na obdobie, na ktoré má byť finančný príspevok 
poskytnutý, 
8 
> 88 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
8 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
Vydanie: l 
č. 12/2019 o úprave podmienok poskytovania 
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení 
Mesto Prešov 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
Strana 
6/6 
g) požadovanú výšku finančného príspevku 
h) a rozpis zdrojov financovania činnosti žiadateľa. 
5. Výška finančného príspevku, podmienky a účel jeho použitia a zároveň podmienky 
vyúčtovania budú predmetom zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
Článok 7 
Zrušovacie ustanovenie a 
účinnosť 
l. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Prešov 
č. 150/2005 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu 
úpravy rodinných pomerov 
dieťaťa. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.8.2019 
2 4. 06. 2019 
V Prešove dňa ........................... . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)