Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: medias media s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 13, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
'
)6.es.ZJ~·1Vyvesenédňa__.;;;L__....;;;.;...;.;.J_
Z
ve
s
en
edna_
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
Číslo:101448998/2019
Dátum:12.06.2019
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:mediasmedias.r.o.
Naposledysídlo/pobyt:Volgogradská13,08001Prešov
8YMJHIJMa^&)()*/.-+,'*()1SJ@_=*0&(-&*()1EAOGJcAIWI=4=_JPJH[L=@A8LA`JPI=
KJ>J^FA4=_JPXCJ[L=@O8LA`JP%5OL>=IDMNJP+%(0(()8LA`JP
<@ZPJ@O%cAMY@GJ=@LAMWN=IDAEASIWHA%@JLO^OEAM=KYMJHIJMa4=_JPXCJ[L=@O8LA`JP^YMGJ
)()*/.-+,'*()1SJ@_=*0&(-&*()1PALAEIJOPRCGW`FJOpodlá§35ods.2zákonaČ.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplnenÍniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
3@LAMWNMDHJSAOGJcAI[KYMJHIJMaKLAPSD=aPGACJNA)-@IYJ@J@_=PRPAMAID=NJCNJ
JSIWHAID=I=4=_JPJH[L=@A8LA`JPI=KJ>J^FA4=_JPXCJ[L=@O8LA`JP%5OL>=IDMNJP+%(0(()
8LA`JPPF=I?AGWLDDČ.514vúradnýchhodinách.
9JNJJSIWHAIDAM=PRPAMOEAKJ@J>O)-@IY&8J@G=T+-J@M&*SWFJI=Č.563/2009Z.z.v
znen
íneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
, 
·'0
),/ ................ ~~~ . 
JUDr
.ValériaŽabecká
vedúcioddeleniadaňovej
exekúcie2

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)