Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: MOTOR TRADE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Vranovská 12912/ 14, 080 06 Prešov

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Z 6es.znVyvesenéana_
$,(+()*"'/&!!%
DAŇOVÝúRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
\YNHK
0'&'**/+(+%(&'/
2WOPI0'($&,$(&'/
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:MOTORTRADEs.r.o.
Naposl
e
dysídlo/pobyt:Vranovská12912/14,08006Prešov
9YNKIJKNb]$'&'(--&*,%(&'/TKB_?(.$&+$(&'/FCPHKeCJWJ?2?_KQKIZM?BC9MCaKQJ?
LK@K]GC2?_KQXDKZM?BP9MCaKQ#4PM@?JENOKQ)#&.&&'9MCaKQ
>BcQKBP#eCNYBHK?BMCNWO?JECFCTJWIC#BKMP]PFCN?LYNKIJKNb2?_KQXDKZM?BP9MCaKQ]YNHK
'&'(--&*,
%
(&'/TKB_?(.$&+$(&'/QCMCFJKPQSDHWaGKPLKBH?U)+KBN$(TWGKJ?Č.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov
.
1BMCNWONEIKTCPHKeCJZLYNKIJKNbLMCQTE?bQHCDKOC'+BJYKBKB_?QSQCNCJE?OKDOK
KTJWICJE?J?2?_KQKIZM?BC9MCaKQJ?LK@K]GC2?_KQXDKZM?BP9MCaKQ#4PM@?JENOKQ)#&.&&'
9MC
a
KQQG?JACHWMEE]$+'*QZM?BJ[ADDKBEJWAD$
;KOKKTJWICJECN?QSQCNPFCLKBK@P'+BJY$9KBH?U)+KBN$(TWGKJ?]$+,)%(&&/>$T$Q
TJ
C
JYJCNGKMaYADLMCBLENKQLKNHCBJ[BC_OCFOKHCDKOSN?LKQ?ePFCT?BC_BKMP]CJE?$
-
a-
: 
.
..
.
.... K.:-::~ . JUDr.ValériaŽabecká
v
e
dúcioddeleniadaňovej
exe
kúcie2

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)