Výzva na prevzatie písomnosti: adresát písomnosti: Ján Janičko, Prešov.

Výzva na prevzatie písomnosti

26.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
2
6rstnlJyvesenédna_
Z
vesen
pdřil!Doručenieverejnouvyhláškou---------
podl
'
a§26,ods.2zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok)vznení
ne
sk
or
š
íchpredpisov
MESTOPREŠOV
MestskýúradvPrešove,Hlavnául.Č.73,08001Prešov
255#%&)'()#,)()#&$%,#-2?73B<N@F<;L:&("$)"&$%,
Verej
n
ávyhláška
ovýzvenaprevzatiepísomnosti
A
d
resá
tpísomnosti:JánJaničko,Prešov.
3
A
LBM
TNMDHJRBOGJ^BIWKVMJHIJMN#KLBPRD>N#PGBCJNB*-AIVJAPQPBMBID>NJCNJ
J
R
I
T
H
B
ID
>I>9BMNMFJHWL>ABP:LB]JPB&Jarková24,vKanceláriisociálnehoporadenstva,
Č
,dv.111.
:C4L(Mári(;,:-LoVá,PhD.
ve
dúc
aodborusociálnychslužieb
Totodoručenieverejnouvyhláškoumusíbyt'vyvesené15dnínaúradnejtabulimesta
azverejnenénainternetovejstránkemestaPrešovvrubrike"Elektronickáúradnátabul'a".
Po
s
ledn
ýdeňstanovenejlehotyjedňomdoručenia.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)