Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2018 o určení názvov nových ulíc v meste Prešov.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2018

03.05.2018 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        000] 
~ Mesto Prešov 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2018 
o 
určení názvov nových ulíc v meste Prešov 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2018 
o 
určení názvov nových ulíc v meste Prešov 
Vydanie: 
Strana 
112 Mesto Prešov podl'a § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 5 písm. a) bod 1. zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o 
určení názvov nových ulíc 
v meste Prešov 
Článok 1 
úvodné ustanovenie 
Týmto všeobecne záväzným nariadením o 
určení názvov nových ulíc v meste Prešov (ďalej 
len "všeobecne záväzné nariadenie") sa určujú názvy nových ulíc, ktoré vznikli na území 
mesta 
Prešov. 
Článok 2 
Určenie názvov nových ulíc v meste Prešov 
1. Mestské 
zastupitel'stvo mesta Prešov určuje tieto názvy nových ulíc v meste Prešov: 
a) Ulica Michala Bosáka 
b) Ulica Jána Lazoríka 
c) Ulica štefana Náhalku 
d) Pol'ovnícka ulica 
e) Mätová ulica 
f) Sovia ulica 
g) Rezbárska ulica 
2. Grafické vyobrazenie nových ulíc tvorí prílohu tohto všeobecne záväzného nariadenia. 
Článok 3 
Lokalizácia a popis nových ulíc 
Lokalita Král'ova 
hora (Sídlisko 111) 
1. Ulica Michala Bosáka je komunikácia 
sprístupňujúca pozemky pre výstavbu rodinných 
domov 
zo západnej strany nad Sídliskom 111, napojená na dočasnú komunikáciu z Ulice 
Mirka Nešpora pri bytovom dome č. 24-34 (príloha č. 01 ). 
oo o Vydanie: 
,-ť: 
'"*' 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 112018 
~ 
o určení názvov nových ulíc v meste Prešov 
Strana 
2/2 
Mesto Prešov 
2. Ulica Jána Lazoríka je prístupová cesta k južnému portálu tunela Bikoš stavby 
"Rýchlostná cesta 
R4 -Severný obchvat" investora NOS, a.s. Bratislava (príloha č. 02). 
3. Ulica štefana Náhalku je komunikácia sprístupňujúca pozemky pre výstavbu rodinných 
domov západne 
od lokality vymedzenej ulicami Aurela Stodolu a Alexeja Duchoňa 
(príloha č. 03). 
Lokalita Vydumanec 
4. Poľovnícka ulica je komunikácia sprístupňujúca pozemky pre výstavbu rodinných domov 
južne 
od Malkovskej ulice (príloha č. 04). 
Lokalita Šalgovík 
5. Mätová ulica je komunikácia sprístupňujúca pozemky pre výstavbu rodinných domov, 
napojená z východnej strany 
na Teriakovskú ulicu medzi ulicami Šalviová a Orlia (príloha 
č. 05). 
6. Sovia ulica je komunikácia sprístupňujúca pozemky pre výstavbu rodinných domov, 
napojená z východnej strany 
na Teriakovskú ulicu, južne od Orlej ulice (príloha č. 06). 
7. Lokalita Nižná Šebastová 
Rezbárska 
ulica je komunikácia sprístupňujúca pozemky pre výstavbu rodinných domov 
juhovýchodne 
od Garbiarskej ulice (príloha č. 07). 
Článok 4 
Účinnosť 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 21.05.2018. 
V 
Prešove dňa 30.04.2018 
I
ng. Andrea Turčanová 
p
rimátorka mesta 
. h l Bosáka Ulica Mie a a 
:6-0JO,: 
Ol k VZN 
Príloha č. v v 1/2018 
mesta Presov c . 
Ulica Jána Lazoríka 
Príloha č. 02 k VZN 
mesta Prešov č. 1/2018 
Ulica Štefana Náhalku 
Príloha č. 03 k VZN 
mesta Prešov č. l/20 18 
Pol'ovnícka ulica 
Príloha č. 04 k VZN 
mesta 
Prešov č. l /2018 
Mätová ulica 
Príloha č. 05 k VZN 
mesta Prešov č. 1/2018 
• 06 k VZN Príloha 
c. č 1/2018 
mesta Prešov . 
Sovia ulica 
07 k VZN Príloha 
č.. 1/2018 mesta 
Presov č. 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)