Rozhodnutie o umiestnení stavby: "IBV Ľubovec - Rozšírenie vodovodu a miestné komunikácie".

Rozhodnutie o umiestnení stavby

26.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vyvesenédňa__.•...•t:...lI--..l:•••••':~•••••l,J..r••..)_
Me
s
toPrešovZvesenp.dň~_
Hlavná73,Prešov)1))*CZPlX^
i
'EG(0*.+(*+.*,-(+)*2&EPU>iHCZPlX^POkL3).')/'+)*2
R
ozhodn
u
tie
Navrh
o
vatel
'
:ObecUubovec,Bubovec103,08242Bzenov
I
NKOPrešov,s.r.o.,Čaikovského25,08005Prešov
#jLUPSUPWWL^ZQX^L\PU"$YXOLUOkL*0')-'+)*2Wc^ZQWL^_OLWRPZX`QXOW]\RLX]VRP[\WPWe
[\L^M_
3
!<
5
H5]MX^PN&DX`leZPWRP^XOX^XO]LVRP[\WdTXV]WRTcNRP!
^TL\L[\ZcUWXVf`PVe35]MX^PN
>A
&6+0)(-%+0*(+%+0)(.%+1+%,01(.%,01(/%,01(0%,01(1%
WLYX`PVT]YLZNPULie[UX,01(2%,01(*)%,01(**%,01(*+%,01(*,%,01(*.%,01(*/%
,01
(
*
0%,01
(
*
1%,02%,1)
(
*
%,1)
(
+
%,1)
(
,
%
,1)
(
-
%,1)
(
.
%
,1)
(
/%,1)
(
0%,1*
(
,
C
X`PVXTYLZN'č.KN-C270/4,271/2,282,378/5,378/6,378/7,378/8,378/9,378/10,
3
78
/
11
,378
/
12,
378
/
1
3,378
/
15,3
78
/
16,
378
/
1
7,378
/
18,379,380/1,380/2,380/3,380/4,380/5,
380
/
6,380
/
7,38
1
/
3,k.ú.I'ubovecjevovlastníctveObceEubovec
KN
-C270/5,k.ú.LubovecjevovlastníctveSlovenskejrepubliky
@P[\XCZPlX^%LTX^PNWPLVRP[\WPYZe[U]lWg[\L^PMWgfZLO%T\XZgMXU>ZLS[TgVfZLOXV
^CZPlX^P%XOMXZXVnR^X\WdQXYZX[\ZPORL%UR[\XVYXOie[UXV*(+)),**,,*-&))+(EC`XOkL
+/
'
*
*
'
+)),WL`cTULOPa**2XO[',`cTXWLi'.)(*20/JM'Xf`PVWXVYUcWX^LWeL[\L^PMWXV
YXZRLOT]#[\L^PMWg`cTXW$^`WPWeWP[TXZleNQYZPOYR[X^]ZiPWg`LYZe[*]lWg[\L^PMWgfZLO
^_TXWc^LSfNRTXWLWRLL^_Oc^LSfNRZX`QXOW]\RLYZP[\L^M_%YZPT\XZdSPXMPN[\L^PMWgVfZLOXV
L`cZX^PkLS[\L^PMWeTXV%YZPZXTX^LUnRLOX[mBMPN5]MX^PN%8]MX^PN*),%)1+-+5`PWX^
^
`
'<A>BCZPlX^%['Z'X'%hLSTX^[TdQX+.%)1)).CZPlX^LYX[fORUYZPOUXnPWgWc^ZQYXOU"L
a,0Lďalšíchstavebnéhozákona.Nazákladetohtoposúdeniavydávapodl'a§39a§39a
stave
b
néhozákonaavykonávacíchvyhlášok
R
O
ZH
ODNU
T
IEOUMIESTNENÍSTAVBY
!<5
H5]MX^PN&DX`leZPWRP^XOX^XO]LVRP[\WdTXV]WRTcNRP!
Sta
v
ba"IBVBubovec-Rozšírenievodovoduamiestnékomunikácie"buderealizovanána
po
z
emk
o
chpodl'aevidencienehnutel'nostiparc.č.KN-C270/4,270/5,271/2,282,378/5,378/6,
378
/
7,378/8,378/9,378/10,378/11,378/12,378/13,378/15,378/16,378/17,378/18,379,
380
/
1,380/2,380/3,380/4,380/5,380/6,380/7,381/3,k.ú.Lubovec,akojezakreslené
vkoordinačnejsituáciistavby,ktorúvypracovalvmierke1:500VladimírGajdoš,Hlavná47,
08216ZáhradnéaFrantišekOndrej,Ružová148/59,08301Sabinov.


Preumiestneniestavbyaprojektovúprípravusaurčujútietopodmienky:
hUPWPWRP[\L^M_WL[\L^PMWdXMSPT\_
E
B)*mvLubovec-Rozšírenievodovodu
S
O02mvEubovec-Miestnekomunikácie
EB)*&EB)*<5H8]MX^PN&DX`leZPWRP^XOX^XO]
JOZXSXVYR\WPS^XO_YZPWX^X^`WRTLSfNP]URNPSPSP[\^]SfNR^XOX^XO7A(<7*))%WLNQcO`LSfNR
[L^VRP[\WPSTXV]WRTcNRRXMNP?]MX^PN'
HMXOPWLYXSPWRL[LX[LOeXOMXiTLFUBB<UBB%YZP[]^TLG&UBBL]`c^PZ[X`PVWX]
[fYZL^X]7A<))'
ALSP[\^]SfNR^XOX^XO[LWLYcSLWLlLQUL^WcHXOX^XOWc^P\^L4*'*'
H
XOX
^
XOWc^P\^L4U'<SP`rúrHDPE-DN/ID100,dížky339,20m.
Nahlavnúvetvusanapájajúvedl'ajšievetvy:
V
o
d
o
vodnávetvaA1.2jezrúrHDPE-DN/lD100,dÍžky148,10m.
V
o
d
o
vodnávetvaA1.3jezrúrHDPE-DN/lD100,dÍžky68,40m.
Vod
o
v
o
dnávetvaA1.4jezrúrHDPE-DN/lD100,dÍžky119,20m.
P
r
otipožiarnaochranaobjektovbudezabezpečenánadzemnýmihydrantmiDN80,ktoré
budúosadenévovzdialenostimin.5mamax200modRD.Vtrasenašichvetievsanachádzajú
nadzemnéhydrantyH-80-4ksajedenpodzemnýhydrantDN80,slúžiaciakokalníknatrase.
VýdatnosťhydrantovDN80je7,50l/s.
VnajužšommiestevetvysaosadiavzdušníkyDN50vpočte4ks.Slúžiacepre
od
vz
du
š
nenieazavzdušnenievetiev.
T
r
as
ahlavnýchvetievjevedenávzeleni.Jeuloženávpieskovomlóžkuvpriemernej
hÍbkecca1,50mpodterénom.Napotrubiesaumiestnivyhl'adávacívodičCYKYQ2x-4mm,
ukončen
ýautozasúvkamivpoklopochšúpatiek.
P
r
ípojkyprejednotlivéparcelysúriešenévtomtoprojekteorientačne.Prípojky
budúriešenéindividuálnepodl'apostupuvýstavbyapodl'apožiadaviekstavebníkov.Napojenie
budeprevedenéelektrofúznyminavrtávacímipásmibezodstávkyvody.Meraniespotrebyvody
budevovodomernýchšachtách,ktorébudúosadenénapozerrikochstavebníkovvovzdialenosti
ma
x1mzahranicoupozemku.
F
?
4>BHuCB@8DI3
=
P[\^
]Sf
N
R^XOX^XO7A(<7UBBSPWLYXSPWgWL4F[\LWRN]%T\XZcSPWLTv\P,+*%)V'W'V'
AL[\L
^P
W
g\ULTWLVLWXVP\ZRSP][\cUPWgWL)%-)@CL\XSP[\',+U%BVp-)Vq,/*%BV'W'V'
AL
S
^_
l
l
eMXOWLTXWNRQUL^WPS^P\^_SP,-)%.)V'W'V'
DX`ORPUVPO`R^g\ULTXVLTXWNX^gVMXOXV3^g\ULT,/*%BV&WLS^_lleMXO,-)%.)qSP+)%.)V
A
LTXWNR^P\^_SP\ULT)%+).@CL%iX^_QX^]SPYZPWLYXSPWRPTXWNX^dQXD7'
H
XOX
^
XOSPORVPW`X^LWgWLYX\ZPM]^XO_YZPYXnRLZW]XNQZLW]Qpož=121/s
EB)+<5H5]MX^PN&VRP[\WPTXV]WRTcNRP
2


D
óv
odvýstavby
D
óv
odomvýstavbymiestnychkomunikáciíjevytvoreniepodmienokpredopravnúobsluhu-
sp
r
ístupneni
enavrhovanýchpozemkovplánovanejindividuálnejbytovejvýstavby(IlšV)
snapojenímlokalityurčenejnabývanienanadradenúcestnúsiet'(cestu1III3462vobci
L
ubo
vec
).
Výstavbarozvodovtechnickejinfraštruktúry(plynovod,vodovod,kanalizácia,VNaNN
rozvod
y
,TFrozvody,vonkajšieosvetlenie)jeriešenásamostatnýmistavebnýmiobjektmiiných
projektovýchdokumentácii.
Miestnekomunikácie-vetva"A","B","C"ačast'úpravyexistujúcejpol'nejcesty(Vetva"D")
sanachádzavextraviláneobceEubovec.
Záujmo
v
éúzemiesanachádzavkatastriobceLubovec,Jesituovanénaseverozápadnomokraji
intravil
á
nukatastrálnehoúzemianaplochepol'nohospodárskychpozemkov-vsúčasnosti
ne
vy
uží
v
an
ý
ch.
Jeohraničenépol'nohospodárskymipozemkami,existujúcoupol'noucestouazáhradami.
CX`PVT_
%YXT\XZgNQ[fVRP[\WPTXV]WRTcNRP&^P\^L!4!Ln!6!\ZL[X^LWd%[f^[fiL[WX[\R
WP^_]ne
^
LWd'ALOYX`PVTLVRSPPtR[\]SfNLYXU"WcNP[\LWLYXSPWc^RW\ZL^RUcWPXMNPWLNP[\]
*<<
<
,-/+'
Jc]SVX^df`PVRPXO^XOk]SPVRP[\W_YX\XT`Lf[\PWgOXYX\XTLE^RWTL'
E\L
^
M
L[LWLNQcO`L^TL\L[\ZcUWXVf`PVe?]MX^PN'
y`PV
R
PVc[^LQX^R\gNQLZLT\PZ[X[TUXWXVOX*+w'
Pr
edme
t
o
mriešeniajedopravnénapojeniepril'ahléhoúzemiaapozemkovurčenýchpre
individ
u
áln
ubytovúvýstavbunanadradenúcestnúsiet'-cestu111/3462vobciBubovec.
Poplochepredmetnejstavbysanachádzajúnadzemnéanipodzemnérozvodyinžinierskychsieti.
existujúcejpol'nejcestyachodníkovprepeších.
HP\^L!4!&!7!
ER\]X
^
LWRPL\PNQWRNTdZRPlPWRP\ZL[_^P\^_SP^`V_[UPEFA0,/**)CZXSPT\X^LWRPVRP[\W_NQ
TXV]WRTcNReLEFA0,/*)+CZXSPT\X^LWRPTZRnX^L\RPTWLYX`PVWgNQTXV]WRTcNRcNQ^TL\PxvZRR
6,&@B/%.(-)[XleZTX^gV][YXZRLOLWeV#^RjYZeUXQLi',$[SPOWX[\ZLWWgV#[\ZPNQX^R\gV$
[TUXWXV`LMP`YPi]SfNPSXM[U]Q]f`PVRLX[XMWgVRLWcTULOWgVR^X`ROULVR'
HJySP^P\^L!7!WLYXSPWcWLWLOZLOPWfNP[\Wf[RP\"&NP[\]<<<(,-/+^RW\ZL^RUcWPXMNP
8
]MX^PN'
HJySP^P\^L!4!WLYXSPWcWLPtR[\]SfN]YXU"WfNP[\]%T\XZcM]OP]YZL^PWc'
HJy[f^P\^_!5!L"C"napojenénanavrhovanúvetvu"A".
Navetve"C"jeplánovanéjepokračovanie-výhľad.
Vpriestoremedzicestouazástavbou-privozovkejesituovanýchodníkprepešíchšírky1,50
m
.
Nakoncivetvy"B"jenavrhovanéobratiskošírky4,00msvjazdovýmioblúkmiopolomere7,0
a5,0mprenávrhovévozidloskupiny2podskupinyNImaléastrednénákladnéautomobily
aN2vel'kénákladnéautomobilypodl'aSTN736056t.j.prenákladnéautomobilycelkovejdížky
8,0m(vozidláHaZZ,odvozkomunálnehoodpadu).
Smerovosúkomunikácievedenévpriamejavsmerovýchoblúkoch.Výškovosúkomunikácie
v
e
denépribližnevúrovniterénusrešpektovanímdopravnejobslužnostipriľahlýchobjektov-
pozemkov.
7e
n
TL^P\^_!4!SP*++%)V
7enTL^P\^_!5!SP*-0%.)V
7enTL^P\^_!6!SP.0%0)V
7e
n
TL^P\^_!7!&fYZL^LPtR[\]SfNPSYXU"WPSNP[\_SP,.,%0)V
3


Celkovádížkanavrhovanýchkomunikáciíje680,90m
*'E\L^PMWeTSPYX^RWWgOXOZnLmYXOVRPWT_>ZLS[TdQXZRLOR\PU"[\^LYXURNLSWdQX`MXZ]
^CZPlX^P%TZLS[TdQXOXYZL^WdQXRWlYPT\XZc\]]^POPWd^[\LWX^R[T]++').'+)*2`f`PVWdQX
TXWLWRLYZP[\L^M]IBVDuhovec-Rozšírenievodovoduamiestnékomunikácie.
2.Stavebníkjepovinnýdodržat'podmienkyRÚVZPrešov,ktorébolistanovenévzávaznom
stanoviskuč.2019/02371-02/B.14.Krzodňa22.05.2019.
3.Stavebníkjepovinnýdodržat'podmienkySprávyaúdržbyciestPrešovského
samosp
r
ávnehokrajaPrešovskéhosamosprávnehokrajauvedenévovyjadrenízodňa
22.05
.
2019podč.SUCPSK/43711479/2019-.
4
.Stavebníkjepovinnýdodržat'podmienkyOkresnéhoúraduPrešov,odborstarostlivosti
oživotnéprostrediepodč.OU-PO-OSZP3-2019/022489-02NKzodňa29.04.2019.
5.Stavebníkjepovinnýdodržat'podmienkySlovaktelekom,a.s.uvedenévovyjadrení
č
.
66
1
1912114zodňa02.05.2019.
6
.Stavebníkjepovinnýdodržat'podmienkyKPÚPrešovuvedenévzávaznomstanoviskuč.
KPUPO
-
2017/22089
-
02/80395/Ulzodňa24.04.2019.
7.Predzačatímakýchkol'vekstavebnýchprácjenavrhovatel'povinnýzaistit'siupríslušných
správcovsietitechnickéhovybaveniaúzemiaichpriebeh,abynedošlokichpoškodeniu.
Tietosietejepotrebnépočasvykonávaniaprácnáležitechránit',vsúladespokynmisprávcu
predpoškodením.
8
.Navrhovatel'jepovinnýdodržat'ochrannépásmavšetkýchinžinierskychsietíprechádzajúce
po
z
emkom
,resp.vbezprostrednejblízkostistavebnéhopozemku.Akjetonevyhnutéje
potrebnéuskutočnit'prekládkutýchtovedeníatopodl'apožiadavieksprávcovtýchtosietí.
9.Podzemnéenergetické,telekomunikačné,vodovodnéakanalizačnévedenie,ktorého
poškodeniemóžeohrozit'bezpečnost'rudíprivykonávanízemnýchprácaleboktorémóže
ohrozit
'zemnépráce,jepotrebnévhodnezabezpečit'predpoškodením.
10
.Poukončenívýstavbyumiestňovanejstavby,pozemkydotknutévýstavboujepotrebné
riadneupravit'.Terénjepotrebnéupravit'tak,abysanezmeniliodtokovépomeryvúzemía
tedaabydažďovévodynezatekalinasusednépozemkyastavby.
11
.Počasrealizácieumiestňovanejstavbyjenavrhovatel'povinnýzabezpečit'takéopatrenia,
ab
ynedošlokuspósobeniuškodnavedl'ajšíchnehnutel'nostiach.
12.Prípadnéškodynavedl'ajšíchnehnutel'nostiachbudeznášat'navrhovatel'navlastnénáklady.
13.Navrhovatel'jepovinnýzemnéprácerealizovat'vsúlades§48odst.3stav.zákonaavsúlade
s§22vyhláškyMŽPSR532/2002Z.z.
1
4
.Staveniskojenavrhovatel'povinnýriešiťvzmysle§43istavebnéhozákonaavzmysle§12
vy
hl.MŽPSR532/2002Z.z.Staveniskojepotrebnépočasrealizáciestavbyzabezpečit'atak
zabránit
'vstupunepovolenýmosobámnastavenisko.
15
.Navrhovatel'jepovinnýzakladaniestavbyrealizovat'vsúlades§48odst.4a6stavebného
zákonaavsúlades§23vyhláškyč.532/2002Z.z.
16
.Navrhovatel'jepovinnýpotvrdit'siprávoplatnost'územnéhorozhodnutianaMestePrešov-
st
a
vebnomúradeatopouplynutí15-dňovejlehoty,určenejnamožnost'odvolaniasa.
17.Navrhovateľjepovinnýpožiadat'MestoPrešovstavebnýúradovydaniestavebného
po
v
oleni
anaSO02aOÚOŽPPrešovnaSO01.
HZcVNRf`PVWdQXTXWLWRL#WLf[\WXVYXSPOWc^LWe$`X[\ZLW_fiL[\WeTX^TXWLWRLWPMXUR
^`WP[PWdnRLOWPWcVRP\T_'
FX\Xf`PVWdZX`QXOW]\RP^[fULOP[X`cTXWXVADEDi'*-.(*22.J'`'X[YZc^W_NQ
YXYUL\TXNQ
%^`WPWeWP[TXZleNQYZPOYR[X^SPYXOU"L[LO`XMWeTL[YZc^W_NQYXYUL\TX^iL[\R*'
YXUX
n
T_+`cTXWL*-.(*22.J'`'X[YZc^WgNQYXYUL\TXNQX[UXMXOPWdXOYXYUL\T]'
4


Totorozhodnutieplatívzmysle§40ods.1stavebnéhozákonadvarokyododňa,kedy
nadobudloprávoplatnosť,nestrácavšakplatnost',pokial'budevtejtolehotepodanážiadosťo
vy
daniestavebnéhopovolenia.
BO}^XOWPW
e
P3
AL^ZQX^L\P
U"&BMPN?]MX^PN%?]MX^PN*),%)1+-+5`PWX^
<A>BCZPlX^%['Z'X'%hLSTX^[TdQX+.%)1)).CZPlX^%YXOLULOkL*0')-'+)*2Wc^ZQWL^_OLWRP
ZX`QXOW]\
RLXumiestnenístavby:"IBVEubovecaRozšíreníevodovoduamíestně
komunikácie
"napozemkochparc:č.KN-C270/4,270/5,271/2,282,378/5,378/6,37817, 
378/8
,378/9,378/10,378/11,378/12,378/13,378/15,378/16,378/17,378/18,379,380/1,
380/2
,
380/3
,
380
/
4
,
38
0
/5
,
380/6,38017
,
381/3
, k.ú.Eubovec.
E\L^ML[LiUPWeWL[\L^PMWdXMSPT\_3
hUPWPWRP[\L^M_WL[\L^PMWdXMSPT\_
EBB*U5H?]MX^PN&DX`leZPWRP^XOX^XO]
EB)+mvEubovec-miestnekomunikácie
@P[\XCZPlX^&[\L^PMWgfZLOX`WcVRUYXOU"La,/[\L^PMWdQX`cTXWLOkL+2')-'+)*2`LiL\RP
f`PVWdQXTXWLWRL^lP\TgV`WcV_VfiL[\WeTXVTXWLWRLLOX\TW]\gVXZxcWXVl\c\WPS[YZc^_L
O
k
L++').'+)*2X)23))^_TXWLUf[\WPTXWLWRP[YXSPWd[VRP[\W_V`R[mX^LWeV'
E^XS
P[\LWX^R[TXX`WcVRUR3EUX^LTFPUPTXVL'['%BZLWxPEUX^PW[TXL'['%CZPlX^[Tg
[LVX[YZc^W
_TZLS%EYc^LLfOZnMLNRP[\CE>%BD;LJJCZPlX^%>ZLS[TgYLVRL\TX^gfZLO
^CZPlX^P%>7<%DyHJCZPlX^'<NQ[\LWX^R[TcMXUR`LYZLNX^LWdOXYXOVRPWTX^PSiL[\R
ZX
`
QXOW]\RL
'
CX]iPWRP
3
H[fULOP[a/2XO['+[\L^PMWdQX`cTXWLM]OP\X\XZX`QXOW]\RPX`WcVPWd^PZPSWX]
^
_
QUclTX]'Fc\X^PZPSWc^_QUclTL%T\XZX][LOXZ]i]SP\X\XZX`QXOW]\RPV][eM_m[YXU]
[YZXSPT\X^X]OXT]VPW\cNRX]^_^P[PWc^`V_[UPa+/XO['+`cTXWLČ.71/1967Zb.osprávnom
konaní(správnyporiadok)podobu15dnínaúradnejtabuliazverejnenánaelektronickej
úradne
jtabuli(www.presov.sk)MestaPrešov.Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručenia.Do
lehotysanezapočítavadeň,keďdošlokuskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty,t.j.kudňu
vy
veseniarozhodnutianaúradnútabul'u.
Odvolanieprotitomutorozhodnutiujemožnévsúladesustanovením§54správneho
poriadkupodat'cestousprávnehoorgánu,ktorýtotorozhodnutievydal,t.j.cestouMestaPrešov,
primátorommestavlehotedo15dníododňaoznámeniarozhodnutia.
.~
~l /) /~~(/1/11 Ing.AndreTurčanová. , l~ pnmatDamesta
5


Navedomie:
1.ObecLubovec,Lubovec103,08242Bzenov
2
.INKOPrešov,s.r.o.,Čajkovského25,08005Prešov
3.ORHaZZvPrešove,Požiarnická1,08001Prešov
4
.OkresnýúradPrešov,odborstarostlivostioŽP,Námestiemieru3,08001Prešov
5
.REGlONÁLNYÚRADVEREJNÉHOZDRAVOTNÍCTVAPREŠOV,JánaHollého5,08001Prešov
6
.Krajskériaditel'stvoPolicajnéhozboruvPrešove-krajskýdopravnýinšpektorát,Pionierska33,08005Prešov
7
.VladimírGajdoš,Hlavná47,08216Záhradné
8.FrantišekOndrej,Ružová148/59,08301Sabinov
COI 
MestoPrešov-stavebnýúrad
Úrad
n
ýzáznam:
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujevydanieúzemnéhorozhodnutiaprestavbu:
"
IBVBubovec-Rozšírenievodovoduamiestnékomunikácie",SO01-Rozšíreníe
vodovodu,SO02-Miestnekomunikácie,bolavvvesenánaúradnejtabuli
2PS.rndňa.
MESTOPREŠOVMcstskýúrad..••••......•........•1&''.",~••,3'..•••••••••••••••••••
~1
at
k
HliIfnti}Qisv-1-
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujevydanieúzemnéhorozhodnutiaprestavbu:"IBV
Bubcvec-Rozšíreníevodovoduamiestnékomunikácie",SO01-Rozšíreníevodovodu,SO
02-Miestnekomunikácie,bolazvesenázúradnejtabule
dňa.,,.,"..,".
MESTOPREŠ~}VMestskýúradHlavnáČ.73
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.08.0.......•..v••••V.-1-
P
ečiat
k
aapodpis
6

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)