Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Bosák, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.06.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        -
. 
-
. 
Číslo: l O 1558310/2019 
Dátum: 26.06.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Stanislav Bosák 
Naposledy sídlo/pobyt: 
O, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101550989/2019 zo dňa 25.06.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov . 
Hviezdoslavova 
7, 080 O l Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101550989/2019 zo dňa 25.06.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohw 
oznámenia na Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 206 
v úradn)·ch hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/------------..... 
// •• 1 ·, 
1.~ ""'·· 
,' ~:;:.' 
l <:::J 
i 
\ 
'··. 
-~ . 
.....___ __ ,_ .. ___ ..... 
\ 
\ 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Hlavná č. 73 
080 Ol PRE Š O V 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 
2 
T' 
hl' .k b l ' -l-
ato vy as a o a vyvesena ........................................................................................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od 
................................ do .................
................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)