Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Fučíkova párne č.d. 16 až 34, č.d. 9, 11, 21, 23, nepárne č.d. 29 až 47 v termíne 16. júl 2019 od 07:10 h do 16:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

28.06.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ll O 
Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-
mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
4/390285/2019 
Linka VSD 
0850123 312 
l<ošice/27.06.2019 
'1'1 
vy v c:)eflt un a ----l:o.-___;-:t.;..;J
~J __ 
4/390285/2019 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Fučíkova párne č.d. 16 až 34, č.d. 9, 11, 21, 23, nepárne č.d. 
29 až 47 
v termíne 
16. 
júl 2019 od 07:10 h do 16:30 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Údržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej 
odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu 
na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a podJ Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte 
elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj 
z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
·'? 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSO: 
0850123 312 
E info@vsd
s.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 
55 678-6516 Poruchová linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východos
lovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 911<ošice 
Slovenská republika 
Spoločnosť je zapísl!ná v Obchodnom 
registri Okresneho 5Ud
u Košice l, oddiel Sa, vložka 1411/V 
IČO, 36 599 3611 DIČ' 2022082997 
IČ DPH: SK2022082997 
Bankove spojenie: Citibank Europe plc, 
pobočka zahraničnej banky, 
č. "·' 2008480108/8130 
IBAN' SK07 8130 
0000 0020 0848 0108 
BIC 
CITI SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)