Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Marka Čulena nepárne č.d. 5 až 25, ul. Átriová úsek od č.d. 1 po č.d 13, ul. Staré záhrady č.d. 1, 2, 3, ul. Odborárska úsek od č.d. 1 po č.d. 32 v termíne 18. júl 2019 od 07:20 h do 16:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

01.07.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ll O 
Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
13/394051/2019 
Linka VSD 
0850123 312 
l<ošice/01.07.2019 
n 1 07 °'1' 
Vyvesenéana ______ u __ ·~~··~~~·~
1
--r-----
~veae~éd~a------------------·-----
13/394051/2019 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Marka Čulena nepárne č.d. S až 25, ul. Átriová úsek od č.d. 
1 po č.d 13, ul. Staré záhrady č.d. 
1, 2, 3, ul. Odborárska úsek od č.d. 1 po č.d. 32 
v termíne 
18. júl 2019 od 07:20 h do 16:30 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Udržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie 
vo verejnom záujme. 
Urobíme všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte 
elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. 
Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distri
búcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
' 
o 
innogy 
Kontakty 
T Linka VSD: 
0850123312 
E info@vsds.si< 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová 
linka VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 911<ošice 
Slovenská republika 
Spoločnosť je zapisan~ v Obchodnom 
registri Okresného súdu Košice l, 
oddiel Sa, vložka 1411/V 
IČO: 36 599 3611 OIČ: 2022082997 
IČ DPH SK2022082997 
Bankove spojenie: Citibank Europe pk, 
pobočka zahraničnej banky, 
č. ú.: 2008480108/8130 
IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC:CITI SKBA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)