Oznámenie o začatí stavebného konania: "Rekonštrukcia plynovodov Prešov, Jánošíková".

Oznámenie o začatí stavebného konania

01.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná č. 73 
Číslo: SU/9913/128798/2019-Cj 
Vybavuje: Martin Čajka 
!81 martin.cajka@presov.sk 
ii 051/3100531 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
Oznámenie 
:J· ;. PS. zn 
Vyvesené ona __ ~ ..... ...:.....~.<_ ......... _ -~--· 
Zvesené dňa ________ , 
080 O l Prešov 
V Prešove dňa: 28.06.2019 
o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne 
pojednávanie 
Spoločnosť SPP -distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava požiadala 
o vydanie stavebného povolenia 
na stavbu: "Rekonštrukcia plynovodov Prešov, 
Jánošíková", umiestnenú na pozemkoch parc. 
č. KN-C 1627/1, 1626, 1596/50, 9652/5, 
9744/40, 9744/39, 9654/1, 1596/44, 9782/23, 9744/38, 1934, 1927/1, 1925, 1596/30, 1566, 
1554, 1551, 1596/5, 
1601, 1602, 1603, 1615/2, 1620, 
162111, 1622/1, 
1622/5, 1635/3, 1637/2, 
1639/2, 1641, 1642/2, 1643/1, 185111, 1854, 1855, 
1870, 1873/1, 1875, 
1876, 
1880, 188112, 
1891, 
1906/2, 14117171, 14117/2, KN-E 1702/1, 1702/2, 1702/3, 1702/4, 1703/3, 1703/4, 
1703/5, 2069/2, 2070/1, 2070/2, 2070/3, 2070/103, 2070/201, 
3426/1, 3426/27, 
3426/28, 
3426/29, 3428/1, 3727/1, 3426/25, 3426/24, 3426/23, 3426/22, 3426/21, 3426/20, 3426/19, 
3426/18, 3426/17, 3426/16, 3426/15, 
3426/14, 3426/12, 
3426/10, 3426/8, 342617, 3426/6, 
3426/5, 3426/3, 3426/2, 
2077/1, 2076/101, 2076/1, 2073/301, 2073/201, 2073/101, 2073/8, 
2073/4, 2073/2, 2073/1, 2068/203, 2068/3, 2068/2, 2068/1, 2067/209, 2067/209, 2067/110, 
2067/109, 2067/106, 2067/6, 205113, 2038/3, 2038/1, 2035, 1973/3, 1973/1, 
1965/1, 
1964/105, 1964/5, 1963/3, 1963/2, katastrálne územie Prešov. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov: 
SO Ol -Plynovody 
SO 01.1 -Pripojovacie plynovody 
SO 01.2-Dopojenia OPZ 
SO 01.3-Prepoje a odpo je 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný 
zákon") 
v znení jeho noviel, v súlade s §61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje na základe 
podanej žiadosti 
začatie stavebného konania verejnou vyhláškou (s veľkým počtom 
účastníkov konania) a súčasne nariaďuje prejednanie žiadosti v ústnom pojednávaní spojenom 
s miestnym 
zisťovaním na deň 
26.07.2019 o 09:00 hod 
so stretnutím pozvaných na: Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej 
miestnosti 
na l. poschodí, miestnosť č. 217. 
Účastníci konania môžu po predchádzajúcom telefonickom dohovore najneskôr do 
26.07.2019 o 09:00 nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade a svoje 
námietky môžu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na neskoršie podané 
námietky neprihliadne. 
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť 
svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje 
na riadne posúdenie návrhu dlhší 
čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 
uplynutím. 
Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko 
k 
povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl'adiska ním sledovaných záujmov súhlasí 
podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona. 
Účastníci konania, dotknuté orgány a orgány spolupôsobiace v konaní môžu po 
predchádzajúcom telefonickom dohovore (so zodpovedným referentom SÚ) 
nahliadnuť do 
podkladov pre vydanie rozhodnutia 
na stavebnom úrade. Ak sa nechá niektorý z účastníkov 
konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny poriadok"). 
Verejná vyhláška 
bude vyvesená v zmysle §26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 
15 
dní na úradnej tabuli obce alebo spôsobom v mieste obvyklom a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli mesta 
Prešov. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa 
nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia 
rozhodnutia 
na úradnú tabuľu. 
Úradný záznam: 
lf• "hi.:Ší 
STA ~f;B . ~ ÚRA U l_ 
Hlavná 7'3, 080 01 Preš0v' 
-16-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: 
"Rekonštrukcia plynovodov Prešov, Jánošíková", bola vyvesená na úradnej tabuli mesta 
Prešov 
:: : ~ ~~ 7rJ 
dňa .................................................... . 
MESTO PR~ČOV 
A-r "~·f~~•J úrad 
Hlavná č. 73 
••••••••••••• c ·S···, .. --..................... . 
Pečiatka
1
a podpis 
2 
Ý erejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: 
"Rekonštrukcia plynovodov Prešov, Jánošíková", bola zvesená z úradnej tabuli mesta 
Prešov 
dňa .................................................... . 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 
Hlavná č. 73 
............... PeČialk~ ·~~~~~;sv-............. . 
Na vedomie: 
l. Stavebník a projektant stavby : SPP -distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
2. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
3. Východoslovenská 
distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
4. Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
5. 
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
7. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
8. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
9. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 Ol Bratislava-Petržalka 
10. SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov 
ll. Msú Prešov-ODaŽP, Jarková 24,080 Ol Prešov 
12. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
13. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o 
ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
14. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 
081 92 Prešov 
15. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný 
odbor, Masarykova 
10,080 Ol Prešov 
16. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 
080 Ol Prešov 
17. 
O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
18. Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 33, 
080 Ol Prešov 
19. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
20. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove -krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 
Prešov 
21. 
OR HaZZ v Prešove, Požiamická l, 080 O l Prešov 
22. Mesto 
Prešov-stavebný úrad-pre spis 
3 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)