Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "VTS- ul Jilemnického, ul Košická l Rušňové depo".

Oznámenie o začatí územného konania

02.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SUI966912019-Su 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 533 
e 
-mail: egon.suchar@presov.sk 
J 2. U7 r -, 
Vyvesené dňa _________ _ 
Zvesené dňa ---------
080 Ol Prešov 
V Prešove 
dňa: 01.07.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na 
inžinierskú líniovú stavbu: 
"VTS-ul Jilemnického, ul Košická l Rušňové depo" 
Dňa 19.06.2019 podal CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov, na stavebnom úrade 
návrh 
na vydanie územného povolenia inžinierskej líniovej stavby : "VTS -ul 
Jilemnického, ul Košická 
l Rušňové depo". 
Stavba 
bude realizovaná na pozemkoch parc. č.: KN-C 6214151, KN-C 6214152, KN-C 
980611, k.ú. Prešov a KN-C 3085148, k.ú. Solivar 
Členenie stavby: 
Stavba 
je navrhnutá do jedného prevádzkového súboru. 
Mesto 
Prešov, podľa §117 odst.l) stavebného zákona a v súlade s § 36 
odst. 4) 
stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania všetkým 
účastníkom konania o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: "VTS -ul Jilemnického, ul 
Košická 
l Rušňové depo" verejnou vyhláškou. 
Zároveň mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 odst. l 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
Dňa 30.07.2019 o 9,00 hod 
so stretnutím na: 
Mestskom 
úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na l.poschodií, 
miestnosť č. 
217. Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné nahliadnut' 
pred stanoveným termínom ústneho jednania na Ms Ú v Prešove, 
Stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania 
chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 05113100 533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 
33 ods. 2) zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákom1í zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu 
preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný 
íu·ad zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov 
(www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci 
pracovný deň. 
Úradný záznam 
Ing. Jo f Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej ú1·adnej tabuli mesta 
Prešov. -, [ l r . 
Dňa ..................................... . 
MES o rn~ť,..;'v 
.... · .. ·· -~·č
1 
.. tkr·;.~:~äiti ·~'d'· 
lavn c. 7'J 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesen~~~le tr JltJ ~j ',/id ej 
tabule mesta 
Prešov 
Dľía ..................................... . 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)