Ponuka prenájmu nebytových priestorov - Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 22. 3. 2018.

Ponuka prenájmu nebytových priestorov

03.05.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Ponuka prenájmu nebytových priestorov 
Obchodná verejná súťaž 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom voľných 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov: viď príloha "Zoznam voľných nebytových priestorov 
vo vlastníctve mesta Prešov k 22. 3. 2018". 
Formulár na podávanie návrhov (prihlášok) do súťaže, ktorý obsahuje podstatné náležitosti 
a dojednania zmluvy 
o budúcom prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov, je 
prístupný 
na internetovej stránke mesta Prešov a na oddelení služieb občanom Mestského úradu 
v Prešove v kancelárii prvého kontaktu. 
Záujemca odovzdá svoju písomnú ponuku, ktorú budú 
tvoriť nižšie uvedené prílohy, do podateľne 
Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, alebo Jarková 26 (klientske centrum), v zalepenej obálke 
s názvom 
"PONUKA PRENÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV-NEOTVÁRAŤ-k rukám predsedu 
komisie" v termíne do 1 B. t~ÁJ 7.018 do 15.00 hod. 
Písomné ponuky bez príloh budú zo súťaže vylúčené. 
Prílohy tvoria: 
vyplnený formulár -prihláška do obchodnej verejnej 
súťaže na prenájom 
nebytových priestorov 
vo vlastníctve mesta Prešov (v prílohe), 
overená kópia živnostenského listu, resp. výpisu z obchodného registra, nie 
staršie ako tri mesiace. 
Predložené ponuky budú komisionálne otvorené, pričom hlavným kritériom hodnotenia bude najvyššia 
ponúknutá cena 
za m
2, 
zároveň ponúkaná cena by nemala byť nižšia ako najnižšia cena nájmu 
v zmysle 
§ 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (uvedené 
v prílohe 
"Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 22. 3. 2018"). 
Vyhlasovateľ si vyberie najvýhodnejší z predložených návrhov a oznámi výsledok vyhodnotenia súťaže 
záujemcom v lehote do 5 pracovných dní od jej vyhodnotenia. Vyhodnotenie súťaže vyhlasovateľ 
uskutoční najneskôr do 10 pracovných dní po uplynutí termínu na predkladanie návrhov. 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť, odmietnuť všetky predložené 
návrhy, právo 
zmeniť termín podávania návrhov a právo nepriznať záujemcovi nárok na náhradu 
nákladov spojených s 
účasťou v súťaži, a to spOsobom a za podmienok ustanovených § 281 a nasl. 
zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
Pri tzv. prechodne obsadených nebytových priestoroch má doterajší nájomcalpodnájomca právo 
pokračovať v ich prenájme za najvyššiu cenu ponúknutú za pr/slušné nebytové priestory v rámci 
súťaže, ak si toto právo uplatní najneskór do 15 kalendárnych dní od doručenia výzvy za týmto účelom; 
uplatnenie tohto práva nie je podmienené účasťou doterajšieho nájomcu/podnájomcu v súťaži. 
V prípade záujmu o obhliadku nebytových priestorov, je potrebné si túto dohodnúť priamo so správcami 
uvedených nebytových priestorov, a 
to: 
PREŠOV REAL, s.r.o., Slovenská 40, Prešov-č. t. 7732084-p. Nadzonová 
Oddelenie školstva, mládeže a športu -Msú v Prešove, Jarková 26, Prešov 
č. t. 3100 543-p. 
Kollárová 
Oddelenie mestského majetku-Msú v Prešove, Jarková 24, Prešov č. t. 3100 240-p. Tureková 
PKO Prešov, Hlavná 50, Prešov-č. t. 7723741 
V Prešove dňa 2 7. APR. Z018 
F-MsÚ/SP-22/1/3 
. __ -_.::,._ ....___ 
-~ _...::-;:::~ ---
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta Prešov 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 
Mestský úrad v Prešove 
odbor správy majetku mesta 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 
PR.lliLÁŠKA 
do obchodnej vereinei sút'aže na prená[om nebvtovVch priestorov vo vlastníctve mesta Prešov 
l. Fyzická osoba 
Nepodnikatel'ský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ............................... . 
Trvalé bydlisko žiadateľa: ........................ .. 
Podnikatel'ský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadatel'a: ........................................................................
... .. 
Obchodné meno: ........................................................................
...................... . 
IČO: 
Miesto podnikania: ........................................................................
................................................... . 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: ............................................................... . 
2. Právnická osoj:>a 
Obchodné meno: ................ .. ................................................................... IČO: ................... . 
Sídlo: .................................... 
.. 
Korešpondenčná adresa: ........................................................................
...... .. 
Osoba oprávnená kOnať v mene subjektu: ........................................ . 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: ........... .. 
3. Požadované nebytové priestory: 
-adresa predmetného NP, o ktorý žiadame 
ulica: ............ 
~......................................... . .......................................... ··················
······ 
-požadovaná plocha v m
2: 
........................................................................
................................ . 
-úče] využitia NP: ........................................................................
..................................................... . 
V 
. h 
. "k .. 
2/ 
k 
-arni navr avana rys a naJm u za m ro : ................ _. ................................................................ . 
-navrhovaná doba nájmu: ........................................................................
.................................... . 
-
kontakt /telefón, fax, mobil, e-mail/: ........................................................................
......... .. 
V zmysle zákona č. 122/2013 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom. znení podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním 
osobných údajov v -rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu 
vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas 
možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za 
ktorých bol súhlas udelený. 
Čestne prehlasujem, že nemám k dnešnému dňu žiadne záväzky voči Mestu Prešov, ani k iným 
obchodným 
spoločnostiam s účasťou mesta (dane, poplatky, nájomné) a nenachádzam sa v konkurze, 
príp. v likvidácii. 
Dátum: .... 
podpis 
žiadateľa 
Prílohy: 
-osvedčená kópia živnostenského listu, resp. výpisu z Obchodného registra nie staršia ako tri mesiace 
-občianske združenia, kluby, nadácie a iné neziskové subjekty predkladajú doklad o registrácii svojho 
združenia (klubu, nadácie) 
F-MsÚISP-521914 
Zoznam 
vol'ných nebytových 
priestorov 
vo vlastníctve 
mesta 
Prešov 
k 
22. 3. 
2018 
-
najnižšia 
cena 
možnos 
l' 
[lOt'. 
i:. 
adresa 
NP 
číslo 
vchodu 
posch. 
plocha 
v m
2 
kategória 
pdestorov 
nájmu/ 
vol'né od zníženia 
ceny 
správcovia 
vol'n)'ch 
podnájmu 
v 
nájmu 
o 
ncbytov)•ch 
ll 
riestorov 
€fml(rol•* 
hodnotu 
l 
I 
Jlavná 
69 
Ili.NP 
141,71 
a/ obchodné, 
služby 
55,00 
voľné 
PREŠOV REAL. 
s.c.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
2 
Ilia 
vn 
á 
69 
lll.Nl' 
170,37 
c.lf 
obchodné, služby 
55,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
J 
lllavná 
69 
ll.NP 
122,07 
aJ 
obchodné, služby 
55,00 
voľné 
PREŠOV REAL. 
S.LO. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
4 
I 
Ilavn<Í 
69 
ll.NP 
30,M 
a/ 
obchodné, 
služby 
55,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
5 
1-llavná 
*** 
122 podkrovie 
202,72 
služby 
55,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
a/ 
obchodné 
a 
kn.ncelárskc 
účely, 
33,00 
6 
Jarko 
vá 
2 
lll.NP 
89,30 služby 
voľné 
PREŠOV 
REAL. s r.o. 
b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8.30 
al 
obchodné a 
kanccl{u·skc 
účely, 
33,00 
7 
Jarko 
vá 
2 
lll.NP 
19,40 
služby 
voľné 
PREŠOV REAL, 
s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
al 
obchodné 
a kancelárske 
účely, 
33,00 
s 
Jarko 
vá 
2 
lll.NP 
20,80 
služby 
voľné 
!'REŠOV 
REAL. 
s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
aJ 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
9 
Jarko 
\'Ú 
2 
lll.NP 
24,(,0 
slu7.by 
voľné 
PREŠOV 
REAL 
s r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
al 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
lO 
Jm·ková 
2 
lll.NP 
42,90 
služby 
voľné 
PRJ~ŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
aJ 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
ll 
Jarko vá 2 
lll.Nl' 
25,40 
služby 
voľné 
PREŠOV REAL, 
s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
12 
Požiarnická 
17 
!.PP 
23,94 sklad 
č. 
3, slu7.by 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
13 
Požiarnická 
17 
LPP 10,08 
al 
sklad, 
služby 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAl., 
sr.o. 
bi verejnoprospešné 
činnosti 
8,311 
14 
Požiarnická 
17 
L 
NP-
sklad 
!!,57 
al 
sklad, služby 
40,011 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
bi 
voľnoč.asové 
aktivity, 
v;r.dclávanie 8,30 
15 
Požiarnická 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,011 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
17 
II.NP-
bnc. 
č. 
29 
22,07 
hl 
voľnočasové 
aktivity, 
v~~!ávani_c 
__ 
8.311 
--~--,---
](, 
fložianlickfl 
17 
II.NP-
kane. 
č. 
34 25,53 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
30.00 PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
voľné 
hl 
voľnočasové 
aktivity, 
v7.Clelávanie 
8,30 
17 
l>o:í.iarnická 
17 
IJ.NP-
kane. 
č. 
37 25,75 
l!l 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
l 
N 
Požiarnickú 
17 
ITI.NP-
kane. 
č. 
41 
29,82 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL 
s.r.o. 
bi 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 8,30 
l~ 
Po7.iarnická 
17 
lll.NP-
kane. 
30,93 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV REAL, 
s.r.o. b/ 
voľnočasové 
aktivity, 
vz.delávanie 8.30 
20 
l'(JŽiarnickú 
17 
IILNP 
-kane. 
č. 
48 
28,76 
al 
kance]úrske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. s.r.o. 
hl 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
• 
21 
Prostčjovská 
33/B/7931 
I.NP 
42,73 zdravotnícke 
účely 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. s.r.o. 
22 
J>rostčjovsld 
33/B/7931 
LNP 
93,42 zdravotnícke 
účely-
PRACOVISKO 50,00 
RTG 
voľné 
PREŠOV 
REAL 
s.r.o. 
23 
ľrostčjovská 
33/B/7931 
LNP 
61.04 
zdravotnícke 
účely 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL 
s.r.o. 
2•\ 
Slovenská-
vo 
dvore 
40 
ll. 
Nl' 
16,19 
aJ 
kancelárske 
účely 
33,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
al 
kance]{lrskc 
účely 
33.00 
25 
Slovenskú -
vo 
dvore 
40 
IILNP 
76,61 
bi 
verejnoprospešné 
účely. 
vzdelávunic, 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
archívne 
účely 
8.30 
26 
(~sl. 
Armády** 
29 
ll.NP 
82,7 obchodné 
účely 
a 
služhy 
30,00 
voľnl:lprechodnc 
PREŠOV REAL, 
s.r.o. obsadené 
a/ zdravotníctvo. kancelárske priestory 
<10,011 
27 
Čapajevova 
27 
IL 
Nl' 
46,2 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
účely, 
vzdelávanie, 
8,30 
archívne 
účely, 
2R 
Ray1nanova 4 
UL 
NP 
45,32 zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
!'REŠOV 
REAL. 
s.r.o. 
29 
Raymanova 4 L 
NP 
66,22 zdravotníctvo 
50,011 
voľné 
PREŠOV 
REAL 
s.r.o. 
30 
Švribska 
41/A 
II.NP 
45,35 zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL 
s.r.o. 
31 
Švúbska 
41/A 
ILNP 
42,43 zdravotníctvo 
40,011 
voľné 
!'REŠOV 
REAL, s.r.o. 
32 
Švúbska 
41/A 
ILNP 
52,18 7.dravotníctvo 
40.00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. s.r.o 
33 Švábska 
24 
ILNP 73,00 k<mcelárskc 
účely 
<10,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
34 
Švúhska 
41/A 
IL 
NP 
47,48 zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
35 
Kováčska-
MUCO 
15 
podkrovie 
79,00 
archívne 
účely 
3.00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
3(1 
Kovúčska-
MUČO 
15 
podkrovie 
19,80 
archívne 
účely 
3,011 
voľné 
PREŠOV 
REA..L, 
s.r.o. 
37 
Kovúčska-
MIJ(:o 
15 
I.PP 
136,33 zdravotníctvo 
35,011 
voľné 
PREŠOV 
REAL. s.r.o. 
-
~ 
-----
-c.~ 
-~ 
JS 
Kov(Jčska-
MUO 
15 
LľP 
39 
Nám. 
Osloboditeľov 
15 L 
NP 
40 
Núm. 
()sloboditcľov 
15 L 
NP 
•ll 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 
3 
IL 
NP 
42 
Justičnú 
15 
LNP 
43 
Budovateľská 
57 
L 
NP-
garáž 
č. 
21 
44 
Budovateľská 
57 
l. 
NP-
sklad 
45 
Košická 
18 
LNP 
46 
Košická 
18 
L 
NP 
•17 
Bcrnolúkova 
17 ll. 
NI' 
48 
Mctodová 
-Vodúrcnská 
veža 
19 l. 
NP 
49 
/.úborské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2.12 
ILNP 
50 
Zúborské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2.04 
ILNP 
51 
Záhorské 
č. 
50,1 
kancelária 
č. 
2.05 
lLNľ 
52 
7.úborské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2.06 
ILNP 
53 
Záborské 
č. 
504 
kancclc:íria 
č. 
2.07 
li.Nľ 
54 
Zimnú 
kucllyila+sklady 
LNP+I.PP 
55 
Važecká 
ll 
I.NP 
Sú 
Važecká 
ll 
Ill.NP 
57 
Važecká 
ll 
l.NP 
SX 
Važcckú 
ll 
LNP 
SSJ 
Exnárova 
I!Aa5/A 
LNP 
---
--
-
-
--
-
151,22 
zdravotníctvo 
35,00 
voľné 
PREŠOV REAL, 
s.r.o 
58,24 
zdravotníctvo 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
53,84 
zdravotníctvo 
50,110 
voľné 
PREŠOV 
REAL 
s.r.o. 
284,00 
obchod, služby, kultúrna 
činnodť 
30,00 
voľné 
PREŠOV REAL, 
s.r.o. 
3,50 
bankomat 
250/rok 
vol' 
né 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
21,00 
garáž, 
sklad 
27,110 
voľné 
PREŠOV 
REAL. s.r.o. 
8,91 sklad 
28,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL 
s.r.o. 
50,45 
garáž, 
sklad 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
232,33 
sklad 
25,00 
vol' 
né 
!'REŠOV 
RE.'\ 
L, s.r.o. 
259,10 
al 
obchodné 
účely, 
služby, sklad 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
účely 
8,30 
106,83 
obchodné 
a kancelárske 
účely. 
služby, 
Iľ.oo 
voľné 
PREŠOV 
RI"AL, s.r.o. 
skl 
aJ 
8,39 
kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o 
42,93 
kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REI\L, 
s.r.o. 
29,58 
kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL. 
s.r.o. 
44,03 
kancclúrske 
účely 
25.00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
28,8t1 
kuncclárskc 
účely 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL 
s.r.o. 
506.86 
obchodné 
účely 
35.00 
voľné 
ZŠ 
Májové 
námestie 
4!,40 
zdravotníctvo 
!zulJná 
ambulancia! 
50.00 
voľné 
ZŠ 
Važecká 
377, 
IO 
výchovno 
-vzdelávací 
proces 
8,30 
voľné 
ZŠ 
Va7.ccká 
12,00 
obchodné 
účely, 
slu7.by 50,00 
voľné 
ZŠ 
Važcch1 
69,00 
kancelárske 
účely 
50,00 
voľné 
ZŠ 
Važecká 
299,00 
obchodné 
účely, 
služby 
50,00 
voľné 
PKO 
Prešov 
-
----· 
-· 
-
---
---
-· 
--· 
--
* 
Yšetl{y 
ceny sú uvedené bez 
služieb 
spojených s nájmom, resp. podnájmom a bez 
DPH 
**prechodne 
obsadené 
nebytové 
prir.story 
Schválil: Ing. Andrea 
Turčanuvá 
primátorl{a 
mesta 
Prešov 
J-
----~ 
'.~· 
*** 
nebytové 
pris(ory v 
zlom technickom stave 
4 
';/ 
'k 
" 
-pri 
uplatnení 
zl'avy 
z 
ceny nájmu vo výške 
50 
°/Í1 
v zmysle smernice 
SP 
22 sa nebytové 
p•·iestor·y 
označujú 
alw 
"prechodne obsadené" 
i 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)