Oznámenie o začatí územného konania na inžiniersku líniovú stavbu: "PO SlD Šidlovec".

Oznámenie o začatí územného konania

02.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SU/9035/2019-Su 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 533 
e-mail: egon.suchar@presov.sk 
Zvesené dňa ________ ._.._ 
080 O l Prešov 
V Prešove dňa: 01.07.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na 
inžiniersku líniovú stavbu: 
v 
"PO SlD Sidlovec" 
Dňa 31.05.2019 podal Swan Mobile a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava v zastúpení Delcom 
Slovakia, a.s., Drobného 27, 841 Ol Bratislava, na stavebnom úrade návrh na vydanie 
územného povolenia inžinierskej líniovej stavby : 
"PO SlD Šidlovec". 
Stavba bude realizovaná 
na pozemkoch parc. č.: KN-C 1427/47, KN-E 176011, k.ú. Prešov 
Mesto Prešov, podľa §117 odst. l) stavebného zákona a v súlade s § 36 odst. 4) 
stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje 
začatie územného konania všetkým 
účastníkom konania q umiestnení inžinierskej líniovej stavby: "PO SlD Šidlovec" verejnou 
vyhláškou. 
· 
Zároveň mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 odst.1 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
Dňa 30.07.2019 o 8,00 hod 
so stretnutím na: 
Mestskom 
úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na l.poschodií, 
miestnosť č. 217. 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné ·nahliadnut' 
pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, 
Stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred 
dohodnutého termínu. Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby 
je potrebné sa 
vopred telefonicky objednať na tel. číslo 05113100 533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 33 ods. 2) zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dat' zastupovat' 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie 
na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveľi upozorľiuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní 
sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 
7111967 Zb. o správnom konaní a podľa§ 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní 
na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov 
(www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
Úradný záznam 
MES'1f0 ft!'~1 ŠO\/ 
STAVEBNÝ ÚR~~ 
Ing. Jo 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov. 
Dňa ...... :.! ...... : ..................... . 
l\
-~e<~·~ p " 
u",:"·.··.; r::~~ov 
.......... ~~-~.~-~~ ... ~ : ... IJ.r:-' . .d ... 
O 8 
e dtka'l~ ~od1ús 
1 PREŠOV 
. -1-
Uradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z elektronickej úradnej 
tabule mesta Prešov 
Dňa .................................... .. 
MEST _.,,. 
1... .. .._.; • 
•••••••••••·~'f.o2o'.i'o ,., ,,,:,,,.,,,_,,,,,.•, 
Peči~~~~~opiJi'_ .... 
080 Ol PRE S o\' 
-1-

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)