Oznámenie o začatí stavebného konania: "Obnova bytového domu s.č. 4789 na Ul. Volgogradská č. 40-46 v meste Prešov".

Oznámenie o začatí stavebného konania

03.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Císlo: SU/10013/129913/2019-Cj 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
Oznámenie 
Vyvesené dňa----------
Zvesené dňa --------
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 02.07.2019 
o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho 
pojednávania Dňa 14.05.2019 podalo Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov, ako 
splnomocnený zástupca za vlastníkov bytových a nebytových priestorov v bytovom 
dome 
s.č. 4789 na Ul. Volgogradská č. 40-46, Prešov na stavebný úrad žiadosť na stavebné 
povolenie na stavbu: 
"Obnova bytového domu s.č. 4789 na Ul. Volgogradská č. 40-46 v 
meste 
Prešov", na pozemku parc. č. KN-C 9159, katastrálne územie Prešov. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle §117 ods. l zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení 
jeho zmien a doplnkov oznamuje 
podľa §61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného 
konania verejnou vyhláškou 
(veľký počet účastníkov konania). Pretože stavebnému úradu sú 
dobre známe pomery 
na stavenisku a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej j stavby, 
upúšťa v zmysle §61 
ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia 
a ústneho pojednávania. Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatnit' 
najneskoršie do 
7. pracovných dní od dňa doručenia tohto oznámenia inak sa na 
neskoršie námietky v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. 
Ak upovedomený 
účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k 
navrhovanej stavbe, má sa za to, že z hl'adiska ním sledovaných záujmov so stavbou súhlasí. 
Zároveň stavebný úrad účastníkom'konania týmto dáva na vedomie, že na námietky, ktoré 
v 
určenej lehote neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní. 
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť 
svoje pripomienky a 
námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje 
na riadne posúdenie návrhu dlhší 
čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 
uplynutím. Ak dotknutý orgán v 
určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko 
k 
povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí 
podľa§ 
61 ods. 6 stavebného zákona. 
Účastníci konania, dotknuté orgány a orgány spolupôsobiace v konaní môžu po 
predchádzajúcom telefonickom dohovore (so zodpovedným referentom SÚ) nahliadnuť do 
podkladov pre vydanie rozhodnutia na stavebnom úrade. 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní 
alebo pri prerokúvaní územného plánu obce alebo územného plánu zóny sa neprihliada. 
2 
Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc v zmysle 
§ 17 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len 
"správny poriadok"). 
Verejná vyhláška bude vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli, ktorá sa nachádza na 
stránke www.presov.sk 
.r.-".: • . .... '"i7 v1 -~~ 
. STAVEBNÝ ÚR O Ing. Joz ~ 
llavná 73 --
· 080 01 Preso · vedúci stavebn úradu 
1&-
Ú radný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou 
pre stavbu: "Obnova bytového domu s.č. 4789 na Ul. Volgogradská č. 40-46 v meste 
Prešov", bola vyvesená na 
úradnej tabuli 
mesta Prešov 
r -' 
dňa ..................................................... . 
l\ 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou 
pre stavbu: "Obnova bytového domu s.č. 4789 na Ul. Volgogradská č. 40-46 v meste 
Prešov", bola zvesená z úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa ..................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Na vedomie: 
l. Spl~omocnený zástupca: Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov 
2. MsU Prešov-OHAM, Jm·ková 24, 080 Ol Prešov 
3. OR HaZZ v Prešove, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
5. Projektant stavby: Ing. Tomáš Fabišík, Protifašistických bojovníkov 3, 080 Ol Prešov 
6. Mesto Prešov-stavebný íu·ad-pre spis 
Vybavuje: Martin Čajka e-mail: mmtin.cajka@presov.sk 
li 051/3100531 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)