Oznámenie o začatí územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "NN prípoj ka, nájomné byty Barmo, K amfiteátru".

Oznámenie o začatí územného konania

03.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/9668/2019 -Su 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 533 
e-mail: egon.suchar@presov.sk 
Vyvesené dňa _________ _ 
'Zvosen' dňa ----------
080 O l Prešov 
V Prešove 
dňa: 01.07.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na 
inžinierskú líniovú stavbu: 
"NN prípoj ka, nájomné byty Barmo, K amfiteátru" 
Dňa 10.06.2018 podala STIPE, s.r.o., Hlavná 57, 080 Ol Prešov, na stavebnom úrade 
návrh 
na vydanie územného povolenia 
inžini(ťrskej líniovej stavby : "NN prípojka, nájomné 
byty Barmo, K 
amfiteátru". 
Stavba bude realizovaná na pozemkoch parc. č.: KN-C 4912/1, KN-C 9702/2, KN-C 
5012/47, k.ú. 
Prešov. 
Mesto Prešov, podľa §117 odst.l) stavebného zákona a v súlade s§ 36 odst. 4) 
stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania všetkým 
účastníkom 
konania o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: "NN prípojka, nájomné byty 
Barmo, 
K amfiteátru" verejnou vyhláškou. 
Zároveň mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s§ 36 odst. l 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
Dňa 30.07.2019 o 10,00 hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na l.poschodií, 
miestnosť č. 217. 
Do podkladov 
na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, 
Stavebnom 
úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení 
líniovej inžinierskej stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov 
(www.presov.sk). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní v znení jeho noviel 
deň, ked' došlo Im skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Úradný záznam 
MESTO li.j.FE~ W 
STAVEBNÝ ÚRAO 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
~1~ 
Ing. Jo ze Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov. v :~· ,..'.STO 
Dna .......... :-.. ~~·-·:::··(;~ .. , -.. 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesená elektronickej úradnej 
tabule mesta Prešov 
Di'ía .................................... .. 
Pečiatka a podpis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)