Stavebné povolenie: "Prešov- Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej výstavby".

Stavebné povolenie

03.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                13 .•. 211! 
vyvesené dfta _________ _ 
"' 
MESTO PRESOV 
1"e f1P. dňa ----------
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/8779/127453/2019-Cj V 
Prešove dňa: 01.07.2019 
STAVEBNÉ POVOLENIE 
Oznámenie 
stavebného povolenia verejnou vyhláškou podl'a § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný 
zákon") v znení neskorších predpisov 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 
stavebného zákona prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so 
známymi 
účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol, že 
líniová stavba pod pracovným názvom: 
"Prešov-Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej 
výstavby (ďalej v texte len "stavba" v príslušnom gramatickom tvare)", 
ktorej stavebníkom je: A 
-typ, architektonický atelier, s.r.o., Strojnícka súp. 
č. 8550, 080 06 
Prešov (ďalej v texte len "stavebník"), na pozemku parc. č. KN-C 14103/22, 14103/25, 
14103/29, 14103/34, 14103/37, 
14103/42, 14103/81, 14103/89 v katastrálnom území Prešov sa 
podľa §66 stavebného zákona a podľa §l O vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona 
po v o l' u ie. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov: 
SO 02 -STL plynovod 
SO 03 -Vodovod 
SO 04 -Kanalizácia 
Na uskutočnenie stavby stavebný úrad určuje tieto podmienky: 
l. Vyhotovenie, trasovanie a umiestnenie stavby musí byť v súlade a za dodržania adekvátnych 
podmienok uvedených v územnom rozhodnutí vydanom mestom 
Prešov pod 
č. SÚ/3419/98430/2019-Čj dňa 25.04.2019. 
2. Stavba bude uskutočnená podľa vypracovanej projektovej dokumentácie overenej stavebným 
úradom v stavebnom konaní, ktorej 
spracovateľom je A-typ, architektonický ateliér, spol. 
s.r.o. 
Prešov, Strojnícka 3076/1, 080 06 Ľubotice. 
3. Počas 
stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie 
stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., príslušné 
technické normy, 
bezpečnostné predpisy, ochranné pásma jestvujúcich inžinierských sietí 
v danom území, a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob ich použitia. 
l 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
ll. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. Stavbu treba 
ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác. 
Stavebník 
je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 66 
ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
Stavebné práce môže 
uskutočňovať len právnická alebo fyzická osoba oprávnená na 
vykonávanie prác 
podľa § 44 ods. l stavebného zákona. 
Vedenie 
uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
Zhotoviteľ stavby bude povinne rešpektovať nariadenia odborného dozoru, inšpekčných a 
kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný 
dohľad a orgánov 
povoľujúcich stavbu; zároveň je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť závad na stavbe, 
ktoré by ohrozovali 
bezpečnosť a zdravie. 
Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník 
od prvého dňa prípravných prác až do 
ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný 
na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa§ 43f stavebného zákona. 
Stavebnými prácami sú 
aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa § 43g stavebného zákona. 
Skladovanie stavebného materiálu 
počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
Stavebník 
je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil v zmysle § 66 
ods. 3 písm. 
j) stavebného zákona. 
Stavebník 
je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. Okolie stavby nesmie byť 
stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované a zároveň ani obmedzované 
bežné užívanie susedných 
nehnuteľností. Pri stavebných prácach nesmie byť narušená 
stabilita 
vedľajších stavieb alebo zariadení. Stavebník, resp. zhotoviteľ počas výstavby 
nesmie 
obmedzovať prístup a prejazd obslužných vozidiel, n~mä vozidiel technickej, 
zdravotnej a 
hasičskej služby. 
Stavebník je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred začatím výkopových prác 
písomne požiadat' 
Ms Ú Prešov, ODaŽP o vydanie povolenia zvláštneho užívania 
miestnej komunikácie, verejného priestranstva a verejnej 
zelene. 
Spätné úpravy 
rozkopávok miestnej komunikácie 
vykonať v zmysle rozhodnutia pre zvláštne užívanie 
miestnych komunikácii, verejného priestranstva a zelene. 
Pred zahájením zemných prác stavebník písomne požiada jednotlivých správcov sietí 
o ich presné 
vytýčenie existujúcich vedení a práce potom bude uskutočňovat' tak, aby 
nedošlo k ich poškodeniu. 
V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí 
a 
v blízkosti nadzemných objektov sa nesmie používat' 
vibračný valec, ryhy sa musia 
kopať ručne. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku 
konečnému zasypávaniu ryhy stavebník resp. zhotoviteľ, bude prizývat' aj 
zodpovedných pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia majú byť 
zasypané, o čom bude vyhotovený písomný záznam. 
Stavebník je povinný v zmysle § 40 zákona č. 49/2002 Z.z. a § 127 stavebného zákona 
oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je stavebník povinný likvidovať 
v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v súlade so všeobecným záväzným nariadením mesta 
Prešov. 
2 
20. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby do pôvodného stavu, za čo zodpovedá 
stavebník. 
21. 
Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to 
na žiadosť stavebníka. 
22. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
23. 
So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52 
zákona 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny poriadok"). 
Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný 
písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. Stavebník je 
povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov 
použitých 
na stavbe a geometrický plán na porealizačné zameranie stavby. 
Námietky 
účastníkov konania k predmetnej stavbe neboli vznesené. 
Pripomienky dotknutých orgánov k predmetnej stavbe boli zahrnuté do podmienok tohto 
rozhodnutia. 
Odôvo(Jnenie. 
Stavebný úrad preskúmal žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia podľa § 62 
stavebného zákona. Pretože stavebnému 
úradu boli dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť 
poskytovala dostatočný podklad pre posúdepie navrhovanej stavby, upustil od miestneho šetrenia 
a ústneho pojednávania 
podľa§ 61 ods. 2 stavebného zákona. 
Dokumentácia stavby 
spÍňa požiadavky určené vyhláškou č. 453/2000 Z. z. Podmienky 
rozhodnutia boli stanovené najmä 
za účelom zabezpečenia: -ochrany záujmov spoločnosti pri 
výstavbe; -komplexnosti výstavby; dodržanie všeobecných technických požiadaviek na 
výstavbu, ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek 
určených dotknutými 
orgánmi štátnej správy a na 
vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné 
prostredie, ako 
aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. 
Na základe výsledkov vykonaného stavebného konania tunajší stavebný úrad konštatuje, 
že 
uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 
neprimerane obmedzené 
či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný 
úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, 
ako 
je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č.l45/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písm. g) sumou vo výške 
l 
00,-€ zaplatenou v pokladni Mestského úradu v Prešove. Správny poplatok bol vyznačený na 
prednej strane tohto rozhodnutia a na podanej žiadosti. 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, že stavebník 
spÍňa všetky podmienky pre vydanie 
rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
3 
Poučenie: 
Podľa § 42 ods. 3 stavebného zákona má toto rozhodnutie odkladný účinok. 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť vyvesená 
v zmysle § 26 ods. 2 zákona 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny 
poriadok") 
po dobu 15 kalendárnych dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do 
lehoty 
sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu 
vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Podľa §53 správneho poriadku, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny 
opravný prostriedok), a to v lehote 
15 kalendárnych dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa 
podáva na mesto Prešov -stavebný úrad. 
Rozhodnutie 
je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym 
súdom 
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 
Úradný záznam: Ing. Andrea 
Turčanová 
primátorka mesta 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej stavby: 
"Prešov -Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej výstavby", bola vyvesená na 
úradnej tabuli mesta 
Prešov 
o 3. 01. 2019 
dňa .................................................... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia líniovej stavby: 
"Prešov-Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej výstavby", bola zvesená z úradnej 
tabuli mesta 
Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
4 
Na vedomie: 
l. Navrhovateľ: A -typ, architektonický ateliér, spol. s r.o., Strojnícka 2076/1, 080 06 Ľubotice 
2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
3. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. OR HaZZ v Prešove, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
5. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
6. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
7. SPP -distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
8. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 Ol Prešov 
9. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
lO. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
ll. Mesto Prešov -stavebný úrad -pre spis 
5 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)