Začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Prešov- Solivar- Gápl'ová ulica- úprava TS, VN a NN siete".

Začatie územného konania

03.05.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/6755/2018 -Su 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/31 OO 533 
e-mail: egon.suchar@presov.sk 
-3. 
05. 2018 
Vyvesené dňa---------
:'!>i!i!3ené di'ia ----------
080 O l Prešov 
V Prešove 
dňa: 26.04.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na 
inžinierskú líniovú stavbu: 
"Prešov-Solivar-Gápl'ová ulica-úprava TS, 
VN a NN siete" 
Dňa 23.04.2017 podala Východoslovenká distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, na 
stavebnom úrade návrh na vydanie územného povolenia inžinierskej líniovej stavby : 
"Prešov-Solivar-Gápľová ulica-úprava TS, VN a NN siete". 
Stavba bude realizovaná na pozemkoch parc. č.: KN-C 227411, KN-C 3267/4, KN-C 
3267/5, KN-C 3267/3, KN-C 3253/1, KN-C 3253/6, KN-C 2043, KN-C 3546/1, KN-C 
3546/62, KN-C 
3269111, KN-C 3269/8, KN-C 1876/3, KN-C 1876/1, KN-C 3269/2, KN-C 
3269/1, KN-C 3232/3, KN-C 1888, KN-C 3269/6, KN-C 1998, KN-C 1886, KN-C 3233, KN
E 1-922, KN-E 
1-97111, KN-E 1-402/1, KN-E 2311 kú. Solivar. 
Členenie stavby: 
SO O l Silnoprúdové elektrické rozvody 
úsek 
O l -VN vedenie vzduch, montáž 
úsek 
02 -VN vedenie vzduch, demontáž 
úsek 
03-VN vedenie zem, montáž 
úsek 
04 -NN vedenie vzduch, montáž 
úsek 
05-NN vedenie vzduch, demontáž 
úsek 
06 -NN vedenie zem, montáž 
PS Ol Trafostanica 
úsek 
Ol-TS, montáž 
úsek 
02-TS, demontáž 
Mesto Prešov , 
podľa §ll 7 odst.l) stavebného zákona a v súlade s § 3 6 odst. 4) 
stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania všetkým 
účastníkom konania o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: "Prešov -Solivar -Gápľová 
ulica -úprava TS, VN a NN siete" verejnou vyhláškou. 
Zároveň mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 
36 odst. l 
stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať 
Dňa 30.05.2018 o 09,00 hod 
so stretnutím na: 
Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti na l.poschodií, 
miestnosť č. 217. 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je 
možné 
nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, 
Stavebnom 
úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 05113100 533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 
33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveň upozorňuje že v súlade s§ 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v 
prvostupňovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní 
stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení 
líniovej inžinierskej stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov 
(www. presov .sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty 
sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Al{ koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. ~· 
.., ~ \ 
~ 
'l 
J 
Úradný záznam 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov. 
Ú
radný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z elektronickej úradnej 
tabule mesta Prešov 
Dňa .................................... .. 
Pečiatka a podpis 
·-
l ~ 
umiestnenie stavby 
..... ~. 
' 
~ '. LEGENDA 
situácia M 1 : 10000 
--------projektované VN vedenie (v zemi) 
-----------jestvujúce VN vedenie (vzduch} 
-jestvujúce VN vedenie (v zemi} 
)( -jestvujúce VN vedenie vzdušné, demontáž 
@> -jest vu jú ca transformačná stanica VN/NN 
~oo -exist. podperný bod, bez zmeny 
} 
~oo 
-exist. podperný bod, demontuje sa 
a 
-.~ -exist. podperný bod, úprava PB 
NÁMRAZOV Á OBLASŤ : 1~1 (VN), LAHKÁ <NN) 
)C ZNEČISTENIE OBLASTI: MALÉ ~ z 1. 
v VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz 
NN: 3/PEN ~ /?30 
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM: 
(výmena) 
50 Hz T -c 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN <STN EN 50522, STN EN 61936-1): 
l -ochrana pred priamym dotykom -umiestnením mimo dosahu 
l 1 -ochrana pred nepriamym dotykom -uzemnením 
1 OCH . 'É OPATRE A CS11 3.3 2 OO-.-,1): 
l 
-samočinné odpo jen ie napájania 
-dvojitá alebo zosilnená izolácia 
Mopové podklady : Informačný systém katastra nehnuterností 
/ © Úrad geodézie · artografie_o katastra Slovenskej republiky 
zpo~~~~~: In . Vladislav Plocar ff SADA 
vmúciPRoJEKru Ing. Vladislav Plocar /.<r..,",__-~ 
PROJEKTANT Ing. Vladislav Plocar · 
1 
vEoúciúTv•RU In . Peter Frák 
Člen innogy 
/ sTAVEBN~ V' chodoslovenská distribučná a.s. 
~MIE~ST~O~ST~~~BY~PLre~S~O~V,~Č~O~S~t~S~O~IiV~O~r~~~~~--------------~-------~~~ry-----------~ 
NÁZOV STAVBY 
NÁZOV VÝKRESU 
Prešov-Solivar~ Gápľová ulica 
-úprava TS, VN a NN siete 
Situácia 
© VýchodosloVéllSkó distribučná a.s., Usek ~nerkos, Odbor Projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice tel.: t421 (0>55/610 2267 fax: +421 (0}55/610 2185 Wl'l'u.vse.sk ~ projekty~vse.sk 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)