Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: Štefan Novák, naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l O 1614033/2019 
Dátum: 03.07.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
Q /~. 07. ; ) ) 
~ývesené dňa---------· 
... ~.,.,..; rl~ a -----------
o 
oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: štefan Novák 
Naposledy sídlo/pobyt:, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101610123/2019 zo dňa 02.07.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101610123/2019 zo dňa 02.07.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
-
o-mámenia na Daňe-vý úrad Prešov Hviezdoslavova 7, 080 Ol 
Prešo\'. \ kancelárii é. 309 \-úradn)ch 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
~-·,··············· 
Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 3 
'l 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
Táto vyhláška bola vyvesená ..................................
......................................................... . (uviesť miesto vyvesenia) 
Cl l 07 '"1 j 
V ~. • , L) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)