Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín pre Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 6456/33, 080 01 Prešov. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 807/1 v k. ú. Prešov.

08.07.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)