Oznámenie o doručení písomnosti: Martinovi Husovskému bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

08.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Q8.07.~l'Vyvesenédna_~...:.;_..::....:_..:....:....:.._---
MESTSKÁPOLíCIAVPREŠOVE.OV
Jarkovač.24lves~nP.n~--------
08001Prešov
Pete
rCompel'8.7.2019
VEC 
OznámenieOdoručenípísomnosti
MestoPrešov,MestskápolíciavPrešove,Jarková24vsúlades§5zákonaNRSRČ.
253/1998Z.Z.ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikyaregistriobyvatel'ov
Slovenskejrepublikyvzneníneskoršíchpredpisov
oznamuje
+3=?6:;A6'@>;A>8E9@bytomPrešov,
žemuboladoručenápísomnosť.Podobupatnástichdníodvyveseniabudepísomnost'
uloženánapracoviskuMestskejpolície,Jarková24,kdesijumóženepretržite.
R.
-
a~s
~
'
C)}:"'C: E~ f) 'r:.:
.
m@~f~
.
r5:ti:~<;:~tC;iA~~ r, -; - ,Y·· ••• ~ " .. T ~).•.~..."-'.~.'~.'~.:~'-:'-''_'.~......,.-..--._._','-

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)