Výzva na prevzatie písomnosti: adresát písomnosti: Ján Németh, Prešov.

Výzva na prevzatie písomnosti

08.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
JB.U7,,.,Vyvesenedna_
DoručenieverejnouvyhláškouZvpMU;"řia-_--o
podl'a§26,ods.2zákonaČ.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok)vznení
neskoršíchpredpisov
MESTOPREŠOV
Me
s
tskýúradVPrešove,Hlavnául.Č.73,08001Prešov
47
7#%&(*
)
(
#
-'%)
#&$
%
-
#
/4
B:5E?PCI?>N=&+"$*"&$%-
Verejnávyhláška
ovýzvenaprevzatiepísomnosti
Adresátpísomnosti:JánNémeth,Prešov.
Adresátsimozeuloženúpísomnost'prevziat'vlehote15dníodvyveseniatohto
oznámenianaMestskomúradevPrešove,Jarková24,vKanceláriisociálnehoporadenstva,
Č
,dv.111.
~
/
PhDr.MáriaHu,~~íková,PhD.
v
edúcaodborusociálnychslužieb
Totodoručenieverejnouvyhláškoumusíbyt'vyvesené15dnínaúradnejtabulimesta
azverejnenénainternetovejstránkemestaPrešovvrubrike"Elektronickáúradnátabul'a".
Posledn
ýdeňstanovenejlehotyjedňomdoručenia.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)