Oznámenie o začatí stavebného konania: "Obnova bytového domu Sibírska 7-9 Prešov".

Oznámenie o začatí stavebného konania

08.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
08 07;)1Vyvesenédi1a__---_..:.:...;.;.----
MestoPrešovStavebnýúrad"R[KXKTaJhG&&&&&&&&&&&&
:RG[T`0,%AWKiU[)1))*AWKiU[
AWUY'g'3B_(;)*-*(+)*2&9G
E\HG[ZPK3;TM'9WGTQU[`S`WOG%g'YKR').*(,*)).,.
K&SGOR3SGWOG'LWGTQU[G5VWKXU['XQEAWKiU[KJhG3),')0'+)*2
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorousaoznamujezačatiestavebnéhokonaniaprestavbu:
"ObnovabytovéhodomuSibírska7-9Prešov"
?G>KXYUAWKiU[%VWbXRZiTeXYG[KHTedWGJ[XdRGJKXZXYGTU[KTbS^**0UJXY'*$]`Q'
g'.)(*20/FH'Ud]KSTUSVR`TU[GTb%XYG[KHTUSVUWOGJQZ%[]TKTbTKXQUWibINVWKJVOXU[HURG
VUJGT`JhG+)')/'+)*2kOGJGYKR"US&6\YU[aJWZkXY[UAWKiU[%6GPQGRXQ`,)%)1))*AWKiU[
#XVW`
[
IG$TG]`QRGJKXVRTUSUITKTOG[RGXYTbQSOH\YU[GTKH\YU[eINVWOKXYUWU[H\YU[aNU
JUSZTGDR'BOHbWXQG0%2[AWKiU[KkOGJUXY"U[\JGTOKXYG[KHTaNUVU[URKTOGTGXYG[HZVUJ
U]TGgKTbS
3!@HTU[GH\YU[aNUJUSZBOHbWXQG0&2AWKiU[!%SOKXYUXYG[H\H\YU[eJUSDR'
BOHbWXQGg'0%2%AWKiU[%XdVOXTag'/2-,%TGVU]KSQZVGWI%g'=?7*-,)+(*0-%[
QGYGXYW`RTUSd]KSbAWKiU['
BYG[KHTedWGJVUJR"G^+/UJXY'*$]`Q'č.71/1967Zb.osprávnomkonaníavsúlades
§61odst.4)stavebnéhozákona,vzneníjehonovieloznamujezačatiestavebnéhokonania
všetkýmúčastníkomkonaniaovydaniestavebnéhopovolenianastavbupodoznačením:
"
Obno
vabytovéhodomuSibírska7-9Prešov"verejnouvyhláškou.
AWKYUkKXYG[KHTaSZdWGJZXdJUHWK]T`SKVUSKW\TGXYG[KTOXQZGkOGJUXY"VUXQ\YZPK
JUXYGYU
g
TeVUJQRGJVWKVUXdJKTOKTG[WNU[GTKPXYG[H\%ZVdiY"G[]S\XRK^/*UJX'+XYG[KHTaNU
]`QUTGUJSOKXYTKNU]OXY"U[GTOGGdXYTKNUVUPKJT`[GTOG'
_gGXYTbIOQUTGTOGmóžusvojenámietkyknavrhovanejstavbeuplatnit'najneskoršiedo
7pracovnýchdníododňazveseniaverejnejvyhláškyzúradnejtabulemesta,inaksana
neskoršienámietkyvzmysle§61stavebnéhozákonaneprihliadne.
Podl
'
a§61ods.5stavebnéhozákonasúdotknutéorgánypovinnéoznámit'svoje
stanoviskovrovnakejlehote,vktorejmóžuuplatnit'svojenámietkyúčastnícikonania.Do
pokladovrozhodnutiamožnonahliadnut'naMsÚvPrešove-stavebnomúrade/Ul.Jarkova
č.26,2.poschodie,č.d.302,popredchádzajúcejdohodespracovníkomč.tel.051/3100535/.
Stavebn
ýúradvsúlades§33ods.2správnehoporiadkuumožňujeúčastníkomkonania,aby
s
apredvydanímrozhodnutiamohlivyjadriťkjehopodkladuikspósobujehozistenia,
prípadn
enavrhnút'jehodoplnenie.
C`Y
U[\NR`iQG%QYUWUZXGU]TGSZPK]GgGYOKXYG[KHTaNUQUTGTOGTGXYG[HZ3
!
@HTU
[GH\YU[aNUJUSZBOHbWXQG0&2AWKiU[!SZXbH\Y"[\[KXKT`[XdRGJK
XZXYGTU[KTbS^+/UJXY'+$]`Q'Č.71/1967Zb.osprávnomkonaníapodl'a§61odst.4)


2
s
tav
e
bn
é
h
ozákonapodobu15dnínaúradnejtabuliazverejnenánaelektronickej
ú
ra
dnejtabulimestaPrešov,ktorásanachádzanastránkewww.presov.sk
AUX
R
KJTeJKhYKPYURKNUY\PKJhUSJUWZgKTOGU]T`SKTOGU]GgGYbXYG[KHTaNU
QUTGTOG'
8URKNUY\XGTK]GVUgOY`[G[XdRGJKX^+0UJXY'+]`QUTGg'0*(*2/0FH'
UXVW`[TUSQUTGTb[]TKTpPKNUTU[OKRJKh%QKJ"JUiRUQZXQZYUgTUXYOZWgZPdIKP]GgOGYUQ
RKNUY['
mQQUTOKIRKNUY\"VWOVGJTKTGJKhVWGIU[TaNUVUQUPG%PKVUXRKJTeSJhUSRKNUY\
TGPHROkibHZJdIOVWGIU[TeJKh'1\.,
Ing.JoTuka
v
edúcistavebnéhoúradu
MESTO PRElo" STAVEBNÝ ÚRAD 
Hlavná73,08001Preěov.13-
Úradnýzáznam:
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujezačatiestavebnéhokonaniaprestavbu:
"ObnovabytovéhodomuSibírska7-9Prešov",bolavyvesénánaúradnejtabuliMesta
Prešov
'
I8n~dňa~..::.:..'.
>B"@
>KXYX"ý•..................:·1"'1\'~:••J.
08
i
l
'
@Ó
ia
'
t
.
~~apodpis
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujezačatiestavebnéhokonaniaprestavbu:
"ObnovabytovéhodomuSibírska7-9Prešov",bolazvesenázúradnejtabuleMesta
Prešov
dň
a.
lIlanúČ.73
0
8001Pk IS('lV
Pe
č
ia
t
ka~podpis


3
Na vedomie 
1.VlastnícibytovanebytovýchpriestorovbytovéhodomunaUl.Sibírskač.7,9,
Pr
e
šovvz.správcom-BytovédružstvoPrešov,Bajkalská30,08001Prešov
2.projektant:Ing.TomášFabišík-PROPLANINGs.r.o.,Protifašistickývchbojovníkov3,
08001Prešov
3.MestoPrešov,Odborhlavnéhoarchitektamesta
4.ORHaZZ,Požiarnická1,08001Prešov
5
.OÚPrešov-OdborstarostlivostioŽP/ochranaprírodyakrajiny,odpady/,Nám.mieru3,
08001Prešov
6.MěstoPrešov-stavebnýúrad,prespis

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)