Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: JMH Trading s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Budovatelská / 38, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
"
'
5
D2
/14- 
"8fl1':1",v.u.L " S eseneUlléi--___;;..:_:::;__;_....;_--
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
`]SMP2)()-.11,('*()1
6[TUN2*/&(.&*()1
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:JMHTradings.r.o.
Naposledysídlo/pobyt:Budovatelská/38,08001Prešov
<]SPNOPSdČ.101491129/2019zodňa18.06.2019jeuloženánaDaňovomúradePrešov
Hurbanistov3,08001Prešov
@EeVPEU$fFS]EMPBERFS[TBOJFKFYO[NF$EPRUaUKFSBQ]SPNOPSd6BbPV\IP^RBEU<RFcPVa]SMP
)(),1))*1'*()1YPEbB)0&(.&*()1VFRFKOPUVXIM[cLPUQPEMBZ+-PES&*Y[LPOBČ.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov
.
4ERFS[TSJNPYFUMPfFO^Q]SPNOPSdQRFVYJBdVMFIPTF)-EO]PEPEbBVXVFSFOJBTPITP
PYO[NFOJBOB6BbPVPN^RBEF<RFcPV7URCBOJSTPV+$(0(()<RFcPVVLBODFM[RJJČ.513vúradných
hodinách
.
>PTPPYO[NFOJFSBVXVFSUKFQPEPCU)-EO]&<PEMBZ+-PES&*Y[LPOBČ.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
.
>
: 
~
~~
.
~~C...-Mgr.RudolfKrafčák
vedúcioddeleniadaňovej
exekúcie1

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)