Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomnosti: Matej Varga, naposledy bytom 080 01 Prešov, Prostějovská 34.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
~ 8, 07v~"t;~t:necua_
MESTO PREŠOV 7••!:f}nÁrll\lJ _ 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73,08001 Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslokonania:EX2383/2019>UJhSY%*&/&*()1
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresát písomnosti: 
MatejVarga
naposledybytom08001Prešov,Prostějovská34
Písomnosťč.k.EX2383/2019zodňa20.06.2019JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
DI`YSIX%jJIFfSYbIPjR_OVFYQMJVWJISUXdSYFRMFRJ[IUjSYFP%ISUXdXNJVFT_VSQRSVi
;JVWF>UJhSYd&O&5B*+0+'*()1[SIfF*(&(.&*()1YJUJNRSXYZLP^hOSXY[QZVPJ
XVWFRSYJRMF\1)SIV&+T_VQSH$[^OSRFd&-.+'*((1D&[&SVTU^YJIFR_#IFfSYbTSUMFISO$F
S[QJRJFISTPRJR_RMJOWSUbHL[^OSRSYY[RJR_RJVOSUh_HLTUJITMVSY&
4IUJV^WVMQFjJXPSjJRaT_VSQRSViTUJY[MFiYPJLSWJ)-IR_SIYZYJVJRMFS[R^QJRMFRF
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.324avúradnýchhodinách.
=[R^QJRMJVFYZYJVXNJTSISGX)-dní.Aksiadresátuloženúpísomnosťvlehote
neprevezme
,poslednýdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
Ing
.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)