Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát pisomnosti: Peter Duda, naposledy bytom 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
v 9 07.I ~. ~II••"1112_
MES
TO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73,08001 Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslokonania:EX2405/2019?VKiTZ&,'0'+)*2
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresát pisomnosti: 
PeterDuda
naposledybytom08001Prešov
?aWTRSTWX#f'P'6C+-).(+)*2\TJgG),')0'+)*29KYQTjKS_SG<KWXWPTRcVGJK?VKiTZ&
7QGZS_0,&)1))*?VKiTZ'
EJbZTJY&jKUTH[XJGgTZ`MTJQjSaPGSNKOK\S_R[&JTVYfYOKWGUaWTRSTWX#<KWXG?VKiTZ
f'P'6C+-).(+)*2\TJgG),')0'+)*2ZKVKOSTYZ[MQ_iPTYZ\R[WQKYWXGSTZKSNG]2*
TJW',UaWRTI%\_PTSGf'./,(+))2E'Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmenea
doplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
4JVKW_XWNmóžeuloženúpísomnost'prevziat'vlehote15dníodvyveseniaoznámeniana
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.324avúradnýchhodinách.
>\S_RKSNKWGZ[ZKWYOKUTJTHY*.JSa'4PWNGJVKW_XYQTjKScUaWTRSTWX#ZQKMTXK
SKUVKZK\RK&UTWQKJSdJKgQKMTX[WGUTZGjYOK\GJKgJTVYfKSNG'
I/
. 
(/V
v
<A1
M
A
/ Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
nazákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátorkymestaPrešov

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)