Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: pomocná sila zariadenia školského stravovania.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

09.07.2019 / Výberové konania

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Strana 1 z 1 
 
 
 
 
 
2=1È0(1,(2 92ď12035$&291200,(STE 
 
 
0DWHUVNiãNROD0XND?HYVNi3UH?RY 
 
9RĐQpSUDFRYQpPLHVWR SRPRFQiVLOD ]DULDGHQLDãNROVNpKRVWUDYRYDQLD 
 
0LQLPiOQHNYDOLILND?QpSUHGSRNODG\ 
 
2VYHGþHQLH R RGERUQHM VS{VRELORVWLQD Y\NRQiYDQLH HSLGHPLRORJLFN\ ]iYDåQêFK
?LQQRVWt SULYêUREHPDQLSXOiFLLD XYiG]DQtGRREHKXSRWUDYtQD poNUPRYSRGĐD†
RGV ]iNRQa þ = ] R ochrane, podpore a UR]YRML YHUHMQpKRzdravia 
a o zmene a GRSOQHQtQLHNWRUêFK]iNRQRY 
 
3ODWRYpSRGPLHQN\ 
V ]P\VOH]iNþ553/2003 Z. z. o RGPHĖRYDQtQLHNWRUêFK]DPHVWQDQFRYSULYêNRQHSUiFH
YRYHUHMQRP]iXMPHD o zmene a GRSOQHQtQLHNWRUêFK]iNRQRY a 3UtORK\þNWRURXVD
XVWDQRYXM~SODWRYpWDULI\D SODWRYpVWXSQH ]DPHVWQDQFRYSULYêNRQHSUiFHYRYHUHMQRP
]iXMPHMHIXQN?Q? plat od: 624,- ¼. 
 
äLDGRVĢ åLYRWRSLVD V~KODV XFKiG]D?D N SRXåLWLXRVREQ?FK ~GDMRY SRGĐD
]iNRQD?=]R RFKUDQHRVREQêFK~GDMRYD o zmene a GRSOQHQtQLHNWRUêFK
]iNRQRYY z. n. p., 
MHSRWUHEQpSRGDĢQDDGUHVX 
 
0HVWVNê~UDG3UHãRY 
Oddelenie SRGSRUQêFKþLQQRVWt 
+ODYQi 
3UHãRY, 
 
DOHERGRUXþLĢRVREQHGRSRGDWHĐQH0HVWVNpKR~UDGXY 3UHãRYH+ODYQi 
v WHUPtQHGR12.07.2019 (piatok) do 14.00 hod. 
 
3RSRV~GHQtåLDGRVWtDåLYRWRSLVRYEXG~XFKiG]DþLVSĎĖDM~FLNULWpULDSR]YDQtQD
pohovor. 
3UHGSRNODGDQêGiWXPY]QLNXSUDFRYQpKRSRPHUX01.08.2019 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)