Oznámenie o dražbe - Miesto dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov, dátum dražby: 01.06.2018, čas otvorenia dražby: 14:30 hod.

Oznámenie o dražbe

03.05.2018 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ~ .. Q~~/?,---/ y,---/{cr/?éJ/" 
------.. --------
DRAŽBY & SPRÁ V A POI-!ĽADÁ VOK 
OZNÁMENIE O DRAŽBE č. 054/2018 
v zmysle ust.§ 17 zákona č. 527/2002 Z. z. 
o dobrovoľných dražbách v zneni neskorších predpisov 
(ďalej len "Zákon o DD") 
Označenie 
dražobníka: Obchodné meno: AUKČNÁ SPOLONOSd s.r.o. 
Sídlo: Kopčianska 10, 851 Ol Bratislava 
IČO: 46141 341 
Zapísaný: 
Bank. spojenie: 
Zastúpený: 
e-mail: 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 72494/B 
2921855440/1100, Tatra banka, a.s., !BAN: SK441100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX 
Mgr. Marek Piršel, konateľ 
as@aukcnaspolocnost.sk Označenie navrhovateľa dražby: 
Obchodné meno: EOS KS! Slovensko, s.r.o. 
Sídlo: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava 
IČO: 35 724 803 
DIČ: 2020228320 
Zapísaný: 
Bankové spojenie: 
Zastúpený: v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, vložka č.: 15294/B 
SK63 1111 0000 0010 0480 4131, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 
zahraničnej banky 
Ing. Michal Šoltes, konateľ 
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby: 
Miesto dražby: konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jar ková č. 1, 080 Ol Prešov 
Dátum dražby: 01.06.2018 
Čas otvorenia dražby: 14:30 hod. 
Čas otvorenia pre 
účastnikov: 14:00 hod. 
Čas otvorenia dražby pre 
verejnosť: 14:20 hod. 
Podmienka vstupu pre verejnosť(§ ll ods. 7 Zákona o DD): vstupné vo výške 3,30-EUR/ l osoba 
Pozn: Pokiaľ bude za účastníka kona( na drazôe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia (splnomocnenec), vyžaduje sa 
úradne 
osvedčená pravosť podpisu splnomocniteťa. 
Označenie dražby: 
prvá dražba 
Predmet dražby: 
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov, tak ako sú 
zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 8819, a to konkrétne: 
)-rodinný dom so súpisn)rm číslom 5076 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra "C" č. 2245 o 
výmere 254m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
)-pozemok parc. registra "C" č. 2245 o výmere 254 mZ, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
>-pozemok parc. registra "C" č. 2246 o výmere 319m2, druh pozemku: záhrady, 
(ďalej len ako "predmet dražby"). 
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby: 
a) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby spoločnosti EOS KS! Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: 
Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, podľa V 6596/2011, 
AUKČNÁ SPOLONOSd s.r.o., Kopčianska 10,851 01 Bratislava, IČO: 46141341 
zapisaná v 
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72494/B, 
tel.: +421 2 21 025 470, e-mail: as@aukcnaspolocnost.sk 
strana 3 
B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky: 
-lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorenim dražby 
C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky: 
-v zmysle ust.§ 15 Zákona o DD alebo v zmysle ust.§ 19 Zákona o DD 
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením: 
a) v hotovosti k rukám dražobnika, v mieste jeho sídla, najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby 
b) platba vkladom na účet dražobníka ~lebo bankovým prevodom na účet dražobníka (číslo účtu 2921855440/1100, vedený v 
Tatra banka, a.s., VS: 54, !BAN: SK44 1100 0000 0029 2185 5440 TATRSKBX), s označením čísla dražby, najneskôr do 15 dní 
odo dňa skončenia dražby. 
Pozn.: Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby: 
V zmysle ust. § 27 ods. 1 Zákona o DD: "Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho 
vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením prtklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísa{ sa do 
registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov), ak v čase pdklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením 
vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťazK.u dražby." 
Obhliadka predmetu dražby: 
Tennín č. 1: 16.05.2018 o 13:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 5076, na ulici 
Sabinovská 5076/95 
v Prešove. 
Termín č. 2: 30.05.2018 o 13:30 hod., stretnutie záujemcov je pred rodinným domom so súpisným číslom 5076, na ulici 
Sabinovská 5076/95 
v Prešove. 
Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi: 
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa§ 27 ods. l Zákona o DD, 
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa§ 29 Zákona o DD. 
• Po nadobudnutí vlastrúckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplateni ceny dosiahnutej 
vydraženim podľa§ 27 ods. 1 Zákona o DD), je dražobnik povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú 
vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu 
dražby, bez zbytočného odkladu vydražitefovi; vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí, 
• Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie hnuteľných vecí, 
práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet 
dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražíteľa bez 
zbytočných prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o 
odovzdani predmetu dražby podpíšu predchádzajúci vlastrúk predmetu dražby, vydražiteľ a dražobnik. Jedno 
vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a 
dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba 
odmietne zápisnicu 
podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za 
odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice o odovzdaní predmetu 
dražby sa použijú ust. § 29 ods. 2 Zákona o DD. 
Pozn.: V zmysle ust.§ 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odavzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ! 
Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou: 
JUDr. Tomáš Trella, notár, so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava 
Upozornenie/poučenie: 
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže osoba, ktorá 
tvrdí, 
že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia 
neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatrú do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby 
súvisia 
so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu 
dražby v čase priklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné 
domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. 
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť príslušnému 
okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastnikmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, 
dražobnik, 
vydražiteľ, predchádzajúci vlastrúk a dotknutá osoba podľa ust.§ 21 odsek 2. Zákona o DD. 
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
AUKČNÁ SPOLONOSd s-r. o., Kopčianska 10, 851 Ol Bratislava, IČO: 46141 341 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 72494/B, 
tel.: +421 2 21 025 470, e-mail: as@aukcnaspolocnost.sk 
n 
"b ,, '' ' 
~.Jraz a romnneno c~omu v 
ô Zobraziť ponuku na webe 
Predmet dražby 
Predmetom dražby sú nehnutel'nostl nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Prešov, 
katastrálne územie: Prešov, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, 
katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 8819, a to konkrétne: 
o rodinný dom so súpisným 
číslom 5076 s prfslušenstvom, postavený na pozemku parcely 
registra 
"C" č. 2245 o výmere 254 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 
o pozemok parc. registra 
"C" č. 2245 o výmere 254 m2, druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria, 
o pozemok parc. registra 
"C" č. 2246 o výmere 319m2, druh pozemku: záhrady, 
(ďalej len ako "predmet dražby"), 
Opis predmetu dražby 
Rodinný dom súpisné číslo 5076, katastrálne územie Prešov 
Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa na svahovitom pozemku v 
zastavanej 
časti samostatne stojacích rodinných domov. Je napojený na verejný rozvod ELI, 
plynu, na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 
1962. Riešený je ako jednopodlažný podpivničený pod prednou časťou rodinného domu s 
obytným podkrovím. 
Dispozičné riešenie sa predpokladá: 
1. podzemné podlažie tvorí: predsieň, kotolňa, pivnica a schody do 1. NP. 
Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 58,81 rn2. 
1. nadzemné podlažie tvorí: zádverie, hala, kúpeľňa, WC, komora, kuchyňa, dve izby a schodište 
do podkrovia. 
Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 131,57 m2. 
1. podkrovie tvorí: chodba, dve izby a schodisko. 
Zastavaná plocha 1. podkrovia je 66,6 m
2. 
Technicko-konštrukčné riešenie sa oredpokladá: 
Základy rodinného domu 
sú betónové bez izolácie proti vode. Obvodové murivo je z tehál hr. 40· 
50 
cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády zo škrabanej brizolitovej omietky bez 
zateplenia. Priečky sú vybudované z pálených tehál. Strop nad 1, PP a nad 1, NP je 
železobetónový s rovným podhľadom, nad podkrovím je drevený trámový. Vnútorné povrchové 
úpravy /omietky/ 
sú vápenné štukové. Rozvod studenej vody je riešený z verejnej siete 
rozvodom z 
oceľového potrubia. EU v 1. NP je riešená rozvodmi 220 a 380 V. Strecha je 
sedlová z drevených hranolov s krytinou z 
AZC šablón na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú 
pozinkované kompletné strechy. Parapety sú pozinkované. Všetky výplne otvorov sú drevené 
dvojité s dvojitým zasklením. 
Interiérové dvere sú plné a presklené dyhované. Podlahy v 
obytných miestnostiach 
sú drevené palubové. Podlahy príslušenstva v 1. NP sú z keramickej 
dlažby, 
Vzhl'adom na to že znalcovi nebol umožnený pristuo do predmetu dražby opis predmetu dražby 
je orevzatý z dostupných informácií a podkladov oredovšetkým zo znaleckého posudku č. 
37/2011 vvpracovaného prof. Ing. Ivanom Hybenom PhD. 
Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho vvužitia. 
DRAŽBY & SPRÁ V A POHĽADÁVOK 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)