Stavebné povolenie: "Prešov, Tarasa Ševčenka 3941/40 - rekonštrukcia bytu + vstavba".

Stavebné povolenie

09.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MestoPrešov
Hlav
n
ául.č,73,Prešov?Ag)1))*
5cWQT3A`(002)(*+2*,+(+)*2&:h90,D?VJlTZJIjF)*')0'+)*2
DJH3<FVXNS>QaM%BFVFWFkJZhJSPF-)%)1))*?VJlTZZ]'B@Q4=7C;C<%W'V'T'%
AQTZJSWPa/2%)1))*?VJlTZ&oNFITWmTZ\IFSNJWXFZJGSbMTUTZTQJSNFSFWXFZGY3!?VJlTZ%
BFVFWFkJZhJSPF,2-*(-)&VJPTSlXVYPHNFG\XY+vstavba".
StavebnépovolenieVerejnouvyhláškou
<JWXT?VJlTZ%FPTZJHSJFRNJWXSJUVcWQYlSfWXFZJGSfeVFIZ]R\WQJ^**0TIW'*
]aPTSFČ.50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku(d'alejvtextelen
"stavebnýzákon")vzneníjehonovielnazákladežiadosti,ktorúpodalMartinOláh,Tarasa
Ševčenka40,08001Prešovvz.TRlANGULUM,s.r.o.,Slovenská69,08001Prešov
dňa12.04.2019prerokovalpodanúžiadosťvkonanípodl'a§61ods.1a§61ods.4
stavebnéhozákonasdotknutýmiorgánrniasoznámymiúčastníkmikonaniaarozhodoltakto:
AXFZGF!?VJlTZ%BFVFWFkJZhJSPF,2-*(-)&VJPTSlXVYPHNFG\XY+vstavba"súpisné
číslo3941nahchádzajúcasanapozemkuparc.č.KN-C3607,katastrálneúzemiePrešovsa
podl'a§66ods.1stavebnéhozákona
povol'uje.
Preuskutočneniestavbysastanovujútietopodmienky:
*'AXFZJGSbUVaHJWFGYIeVJFQN]TZFmZWeQFIJWUVTOJPXTZTYITPYRJSXaHNTY%PXTVe
Z\UVFHTZFQ9SL'<FVXNS;TUYlSNFP%?M6'%=aVTISaXVNJIF+)+(.*%)-))*:TlNHJ_
AJZJV
%TZJVJSTYWXFZJGSfReVFITRZPTSFScTYRNJWXSJScWXFZG\ZWUTOJSTRWXFZJGSTR
PTSFScFPXTVaOJSJTIIJQNXJQ"STYWehFWmTYXTMXTVT]MTISYXNF'
+
'?ThFWWXFZJGSfHMUVaHWFRYWNFITIVoFmZlJTGJHSbXJHMSNHPbUToNFIFZP\SF
YWPYXThjTZFSNJWXFZG\Z]R\WQJWXFZJGSbMT]aPTSFFZ\MQalP\<n?A@Č.532/2002Z.z.,
príslušnétechnickénormy,bezpečnostnépredpisyanávodyvýrobcustavebných
výrobkovnaspósobichpoužitia.
3.Stavbutrebaukončit'do36mesiacovododňazačatiavýstavby.
4.Stavebníkjepovinnýstavebnémuúradupísornneoznámit'začatievýstavbyvzmysle§66
ods
.2písmoh)stavebnéhozákona.
5.Zhotovitel'stavbybudeurčenívýberovýmkonaním.Poukončenívýberovéhokonaniaje
stavebníknajneskórdo15dnípovinnýoznámit'stavebnémuúradumenoaadresu
zhotovitel
'
astavbyvzmysle§66ods.3písmoh)stavebnéhozákona.
6.Vedenieuskutočňovaniastavbybudevykonávat'stavbyvedúci,ktoréhočinnost'zabezpečí
zhotovitel
'stavby.
7.Stavebnýdenníkvediestavbyvedúcialebostavebníkodprvéhodňaprípravnýchprácaž
doukončeniastavebnýchprácnastavbepodl'a§46dods.2stavebnéhozákona.
8
.Nauskutočňovaniestavbymožnopoužit'ibastavebnývýrobok,ktorýjepodl'aosobitných
predpisovvhodnýnapoužitievstavbenazamýšľanýúčelpodľa§43fstavebnéhozákona.


9.Stavebnýmiprácamisúajmontážnepráce,ktorémusívykonávat'fyzickáosoba,ktorámá
požadovanúodbornúkvalifikáciuazdravotnúspósobilosťpodl'a§43gstavebného
zákona.
10.Skladovaniestavebnéhomateriálupočasvýstavbynaverejnýchpriestranstvách,t.j.na
uliciach,chodníkovapodobnesazakazuje.
11.Stavebníkjepovinnýnaviditel'nommiesteoznačit'stavbuštítkom"Stavbapovolená".Na
štítkumusíbyťuvedené,ktorýorgán,kedyapodakýmčíslomstavbupovolilvzmysle
§66ods.3písmoj)stavebnéhozákona.
12
.Stavebníkjepovinnýdbaťnato,abypriuskutočňovanístavebnýchprácnedošlo
kspósobeniuškodnacudzíchnehnutel'nostiachamajetku.
13
.Odpad,ktorývzniknestavebnýmiprácamipočasvýstavbyjestavebníkpovinný
likvidovat
'vsúladesozákonomNRSRČ.79/2015Z.Z.oodpadochazmeneadoplnení
niektorýchzákonov.
14.Poskončenístavebnýchprácbudeokoliestavbydanédopóvodnéhostavu,začo
zodpovedástavebník.
15.Zmenuvprojektovejdokumentáciímóžestavebnýúradpovolit'podl'a§68stavebného
zákona
,lenvodóvodnenornprípadepredprevedenímatonažiadosťstavebníka.
16.Aksasostavebnýmiprácamidodvochrokovododňanadobudnutiaprávoplatnosti
rozhodnutianezačne,totostrácaplatnost'podl'a§67ods.2stavebnéhozákona.
17.Sostavbousanesmiezačat',pokial'rozhodnutienenadobudneprávnumocvzmysle§52
zákonaČ.71/1967Zb.osprávnomkonaní(ďalejlen"správnyporiadok").
AXFZGFWFmóžeužívat'ibanazákladekolaudačnéhorozhodnutia,ktorénapodaný
písomnýnávrhstavebníkapodl'a§79stavebnéhozákonavydástavebnýúrad.Stavebníkje
povinnýkukolaudáciístavbydoložit'atestyacertifikátyvšetkýchvýrobkovamateriálov
použitýchnastavbeanormalizovanéhodnotenieenergetickejhospodárnostibudov
(energetickýertifikát).
=aRNJXP\ehFWXScPTZPTSFSNFFITXPSYXfHMTVLaSTZPUVJIRJXSJOWXFZGJneboli
v
znesené
.
Odóvodnenie
.
TunajšístavebnýúradpreskúmalžiadosťstavebníkaMartinOláh,TarasaŠevčenka
40,08001Prešovvz.TRlANGULUM,s.r.o.,Slovenská69,08001Prešovovydanie
stavebnéhopovoelnbianastavbu:"Prešov,TarasaŠevčenka3941/40-rekonštrukciabytu
+vstavba"avšetkydokladyrozhodnutiaaprerokovaljusostavebníkomaostatnými
účastníkmikonaniavspojenomúzemnomastavebnomkonaní.Pretožestavebnémuúradu
bolidobreznámepomerynastaveniskuažiadost'poskytovaladostatočnýpodkladpre
posúdenienavrhovanejstavby,upustilodmiestnehošetreniaaústnehokonaniapodl'a§61
ods.2stavebnéhozákona.
AXFZJGSfeVFI]NWXNQ%oJSFZVMTZFSaWXFZGFsplňavšeobecnétechnicképožiadavkyna
výstavbupodl'a§47stavebnéhozákona.
Námietkyúčastníkovkonaniaanámietkydotknutýchorgánovštátnejsprávyneboli
vznesené.
TotorozhodnutiejevsúladesozákonomNRSRč.145/1995Zb.osprávnychpoplatkoch
vznenípríslušnýchnovielabolospoplatnenépodl'apoložkyČ.60písmenag)sumouvo
výške100€zaplatenouvpokladniMestskéhoúraduvPrešove.Správnypoplatokbol
vyznač
e
nýnaprednejstranetohtorozhodnutiaanapodanejžiadosti.
Tunajšístavebnýúradtaktodospelkzáveru,žežiadatel'splňavšetkypodmienkypre
vydaniestavebnéhopovoleniaapretobolopotrebnérozhodnút'tak,akojeuvedenévo
výrokovejčastitohtorozhodnutia.


P
o
u
č
enie:
Vsúlades§69ods.2stavebnéhozákonabudetotorozhodnutieoznámenéverejnou
v
y
hláškou
.Tátoverejnávyhláška,ktorousadoručujetotorozhodnutiemusíbyťspolu
sprojektovoudokumentáciouvyvesenávzmysle§26ods.2zákonaČ.71/1967Zb.
osprávnomkonaní(správnyporiadok)podobu15dnínaúradnejtabuliazverejnenána
el
e
ktronickejúradnejtabuli(www.presov.sk)MestaPrešov.Poslednýdeňtejtolehotyje
dňomdoručenia.Dolehotysanezapočítavadeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatok
leho
ty,t.j.kudňuvyveseniarozhodnutianaúradnútabul'u.
Od
v
olani
eprotitomutorozhodnutiujemožnévsúladesustanovením§54správneho
poriadkupodat'cestousprávnehoorgánu,ktorýtotorozhodnutievydal,t.j.cestouMesta
P
rešov,primátorommestavlehotedo15dníododňaoznámeniarozhodnutia.Toto
rozhodnutiejepreskúmatel'nésúdomažpovyčerpaníriadnychopravnýchprostridkov.
.1907~,..V'dňv...,.yvesenena.EZJWJSbIjF'
?JhNFXP
F%UTIUNW?JhNFXPF%UTIUNW
I
"O(
@
T
]
MTISYXNJWFITVYhc3
1.MartinOláh,TarasaŠevčenka40,08001Prešov
2
.TRIANGULUM,s.r.o.,Slovenská69,08001Prešov,
3
.Ing.MartinLopušniak,PhD.,Národnátrieda202/51,04001Košice-Sever
N
avedomie:
1
.KrajskýpamiatkovýúradPrešov,,Hlavná115,08001Prešov
2
.MsÚPrešov-OHAM,Jarková24,08001Prešov
3
.MsÚPrešov-OdborD,ŽP,Jarková24,08001Prešov
4
.Okresnériaditel'stvoHasičskéhozáchrannéhozboru,Požiamická1,08001Prešov
5.Regionálnyúradverejnéhozdravotníctva,,JánaHollého5,08001Prešov
C
OI 
Mes
toPrešov-stavebnýúrad

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)