Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie: "Obnova bytového domu Námestie 1. mája č. 1 - 5".

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie

09.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
J907.;.,.Vy.cscneona_
MestoPrešovstavebnýúrad
;SH\UbČ.73080OIPrešov
Císlo:SU/I0293/131249/2019-KtVPrešove:08.07.2019
Vybavuje:Ing.FrantišekKundrát,
e-mail:frantisekkundrat@presov.sk
.051/3100530
OznámenieOzačatístavebnéhokonania
verejnouvyhláškouapozvanienaústnepojednávanie
Dňa22.03.2019požiadalaspoločnosťVirtuálnysprávcabudov,s.r.o.,IČO
44526890,Jarková31,08001Prešovv.zovydaniestavebnéhopovolenianastavbu:
"ObnovabytovéhodomuNámestie1.májač.1-5",umiestnenúnapozemkochparc.Č.
KN-C5375,k.ú.Prešov.
?LYZVBXLkV\%akovecneamiestnepríslušnýstavebnýúradpodl'a§117zákonaČ.
50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku(d'alejvtextelen"stavebný
zákon")vzneníjehonoviel,odborstavebnýúrad,príslušnýuskutočňovaťkonaniepodl'a§6
ods.1zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(d'alejvtextelen"správnyporiadok")
apoverenývýkonomštátnejsprávynaúsekuúzemnéhorozhodovaniaastavebnéhoporiadku
nazákladepovereniastarostkouobcevsúlades§61ods.4stavebnéhozákonaoznamujena
základe
,podanejžiadostizačatiestavebnéhokonaniaverejnouvyhláškouspojeného
smiestnymzisťovanímnadeň
14.08.2019O10:00hod
sostretnutímna:stavebnomúrade,ul.Jarková26zasadačkač.d.217
Účastnícikonaniamažupopredchádzajúcomte1efonickomdohovorenajneskórdo
07.08.2019o10:00nahliadnuťdopodkladovprerozhodnutienastavebnomúradeasvoje
námietkymažuuplatniťnajneskórpriústnompojednávaní,inaksananeskoršiepodané
námietkyneprihliadne.Aksanechániektorýzúčastníkovkonaniazastupovať,predložíjeho
zástupcapísornnúplnúmocvzmysle§17ods.4správnehoporiadku.
Verejnávyhláškabudespolusprojektovoudokumentáciouvyvesenávzmysle§26
ods.2správnehoporiadkupodobu15dnínaúradnejtabuliobcealebospósobomvmieste
obvyklomazverejnenánaelektronickejúradnejtabuliobceTeriakovce.Poslednýdeňtejto
lehotyjedňomdoručenia.Dolehotysanezapočítavadeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcej
začiatoklehoty,t.j.kudňuvyveseniarozhodnutianaúradnútabul'u.
MES'
E
'
O6OV STAVEBNÝÚRO
Hlavná73.08001Prešov-1S-ul 


P
o
zv
ánkabudedoručená:
Virtuálnysprávcabudov,s.r.o.,IČO44526890,Jarková31,08001Prešov
Okresnériaditel'stvoHasičskéhozáchrannéhozboru,IČO00151866,Požiamická1,08001Prešov
OkresnýúradPrešov,odborstarostlivostioŽP,IČO00151866,Námestiemieru3,08001Prešov
MsÚPrešov-OHAM,Jarková24,08001Prešov
S
t
avopr
oj
ekt,s.r.o.,IČO31705286,Jarková31,08001Prešov
COI 
MestoPrešov-spoločnýstavebnýúrad
Úradnýzáznam:
V
e
r
ejnávyhláška,ktorousaoznamujezačatiestavebnéhokonaniastavby:"Obnova
b
ytové
h
odomuNámestie1.májač.1-5",bolavyvesenánaúradnejtabuli
G 9.07':"1dň..li.na.
B
LiPH
Z
RHHWVKWPY
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujezačatiestavebnéhokonaniastavby:"Obnova
bytovéhodomuNámestie1.májač.1-5,bolazvesenázúradnejtabule
dň
a.
B
LiPHZRHHWVKWPY

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)