Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu Švábska 41 Prešov".

Stavebné povolenie

09.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
0
9 07. ~.~. ~)t;s•..necna_
MestoPrešov7·_,,,;ili-/'!
-------------
-
--- 
Hlavnául.č.73,PrešovDFm*2**+
8i^X[
4FH)2.*0),*+3':MID]Qq[aQPoM4*+(*1(,*+3
IQO
sUMP[^r[abPMZUQ^_MaQNZhT[\[a[XQZUM'FDE6I7JG?CA:CEG&M(^(D]Qq[a&
I[XS[S]MP^Wg22&*2**+D]Qq[a$^\]gaOM%ZMcgWXMPQ^\XZ[Y[OZQZUMaXM^_ZiWYUNb_[a
MZQNb_[alOT\]UQ^_[][aNb_[ahT[P[Y`ZM`XUOUpagN^WM.+&D]Qq[a(
F_MaQNZh\[a[XQZUQ
$I9E9>BfIJ<@fp?6%
AQ^_[D]Qq[a^_MaQNZlk]MP\[PX#Md++1*P^(+cgW[ZMČ.50/1976 Zb.oúzemnom
plánovaníastavebnomporiadku(stavebnýzákon)vzneníjehonovielnazákladepodanej
žiadostižiadatel'aIstavebníka/-SPRAVBYTKOMFORT,a.s.Prešov,Volgogradská88,
08001Prešov(správca)nazákladesplnomocneniavlastníkmibytovanebytových
priestorovbytovéhodomunauliciŠvábska41vPrešoveIzo dňa16.4.20191 ovydanie
stavebnéhopovolenianastavbupodoznačením:"ObnovabytovéhodomuŠvábska41
Prešov",miestostavbybytovýdomUl.Švábska41vPrešove,súpisnéčíslo6724na
parcelečísloKNC2600/55 vkatastrálnomúzemíSolivarpreskúmalpodanúžiadosť
stavebníkavstavebnomkonanípodl'a§62ods.1stavebnéhozákonasdotknutýmiorgánmi
asoznámymiúčastníkmikonaniaarozhodoltakto:
KYQZMP[W[ZnQZQV^_MaNb\[P[cZMnQZiY4"CNZ[aMNb_[ahT[P[Y`pagN^WM.+
D]Qq[a"YUQ^_[^_MaNbNb_[alP[YZM`XUOUpagN^WM.+&D]Qq[a&^k\U^Zhni^X[01,.&ZM
\M]OQXQni^X[?B82600/55, katastrálneúzemieSolivarsapodl'a§66ods.1stavebného
zákona
\[a[X#`VQ(
CNZ[aMcMTRoM4
c
M_Q\XQZUQRM^gPbNb_[ahT[P[Y`&
[NZ[a`[PWaM\[ahT[OT[PZiWM&
[NZ[aMZg_Q][acgN]MPXUMX[PtUi(
D]Q`^W`_[nZQZUQ^_MaQNZlOT\]gO^_MaQNZlk]MP`]n`VQ_UQ_[\[PYUQZWb4
+
(F_MaQNZh\]gOQ^MN`Pk]QMXUc[aM_#a^kXMPQ^\][VQW_[a[`P[W`YQZ_gOU[`109.2018/, ktorú
vy
praco
v
al-zodpovednýprojektant:Ing.TomášFabišík-PROPLANINGs.r.o.
Protifašistickýchbojovníkov3,08001Prešovoverenouvstavebnomkonaní,ktoráje
neoddelitel
'
nousúčasťoutohtorozhodnutia,prípadnézmenysanesmúuskutočnit'bez
predchádzajúcehopovoleniastavebnéhoúradu.
2
.Stavebníkjepovinnýdodržiavat'ustanoveniazákonač.543/2002 Z.z.oochraneprírody
akrajiny,vzneníneskoršíchpredpisov(§35ods.1).
3.Počasstavebnýchprácsamusiadodržaťvšeobecnétechnicképožiadavkyna
uskutočňovaniestavbyvzmyslestavebnéhozákonaavyhláškyMŽPSRČ.532/2002 Z.
z
.,bezpečnostnépredpisy,slovenskétechnickénormyanávodystavebnýchvýrobkovna
sp
ó
sobichpoužitia.
4.Stavebnéprácetrebaukončit'do36mesiacovodedňazačatiavýstavby.


5.Zhotovitel'stavbybudeurčenívýberovýmkonaním.Poukončenívýberovéhokonaniaje
stavebníknajneskórdo15dnípovinnýoznámit'stavebnémuúradumenoaadresu
zhotovitel
'
astavbyvzmysle§62ods.1písmod)stavebnéhozákona.
6.Stavebníkjepovinnýstavebnémuúradupísomneoznámit'začatiestavebnýchprác
vzmysle§66ods.2písmoh)stavebnéhozákona.
7.Vedenieuskutočňovaniastavbybudevykonávaťstavbyvedúci,ktoréhočinnosťzabezpečí
zhotovitel'stavby.
8.Stavebnýdenníkvediestavbyvedúcialebostavebníkodprvéhodňaprípravnýchprácaž
doukončeniastavebnýchprácnastavbepodl'a§46dods.2stavebnéhozákona.
9.Nauskutočňovaniestavbymožnopoužiťibastavebnývýrobok,ktorýjepodl'aosobitných
predp
i
sovvhodnýnapoužitievstavbenazamýšl'anýúčelpodl'a§43fstavebnéhozákona.
10.Stavebnýmiprácamisúajmontážnepráce,ktorémusívykonávat'fyzickáosoba,ktorámá
požadovanúodbomúkvalifikáciuazdravotnúspósobilosťpodl'a§43gstavebného
zákona.
11
.Stavebníkjepovinnýnaviditel'nommiesteoznačiťstavbuštítkom"Stavbapovolená".Na
štítkumusíbyťuvedené,ktorýorgán,kedyapodakýmčíslomstavbupovolil.
12
.Poskončenístavebnýchprácbudeokoliestavbydanédopóvodnéhostavu,začo
zodpovedástavebník.
1
3
.Stavebníkjepovinnýdbaťnato,abypriuskutočňovanístavebnýchprácnedošlo
kspósobeniuškodnacudzíchnehnutel'nostiachamajetku.Vopačnomprípadejepovinný
tietoškodynahradit'.
14
.Okoliestavbynesmiebyťstavebnoučinnost'ouajejdósledkaminadmemeobt'ažované
azároveňanineprimeraneobmedzovanébežnéužívaniebytov.
15
.Odpad,ktorývzniknestavebnýmiprácamipočasrealizáciestavebnýchúpravnastavbeje
stavebníkpovinnýlikvidovat'vsúladesozákonomNRSRč.79/2015 Z.Z.oodpadoch
avzmyslevšeobecnéhozávaznéhonariadeniaMestaPrešovoodpadochpričomstavebník
jepovinnýdodržat'sopatreniaurčenévovyjadrenídotknutéhoorgánu-Okresnéhoúradu
Prešovodborustarostlivostioživotnéprostredie10 odpadoch!podČ.OU-PO-OSZP3-
2018/047732-02 zodňa04.12.2018.
16
.Zmenuvprojektovejdokumentáciímažestavebnýúradpovolit'podl'a§68stavebného
zákona,lenvodóvodnenomprípadepredprevedenímatonažiadost'stavebníka.
17.Aksasostavebnýmiprácamidodvochrokovododňanadobudnutiaprávoplatnosti
rozhodnutianezačne,totostrácaplatnost'podl'a§67ods.2stavebnéhozákona.
18.Sostavebnýmiprácamisanesmiezačať,pokial'rozhodnutienenadobudneprávnumoc
vzmysle§52zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok).
19
.Stavebníkjepovinnýpožiadaťopovolenienazvláštneužívaniemiestnychkomunikácií,
resp.naosobitnéužívanie/záberu/verejnéhopriestranstvanaumiestneniestavebného
zariadenia1 lešenia,vel'koobjemovéhokontajnera,skládkymateriálu,ekoWC,stavebnej
technikylMestoPrešov-MsÚPrešovpríslušnýodbor.
20.Stavebníkpriuskutočňovanístavebnýchúpravjepovinnýpostupovat'vsúlades
osobitnýmiprávnymipredpismiaopatreniamiurčenýmivovyjadrenídotknutého
orgánu-OkresnéhoúraduPrešovodborustarostlivostioživotnéprostredie-orgánu
ochranyprírodyakrajinypodČ.OU-PO-OSZP3-2018/041936-02 zodňa08.11.2018
avOdbomomPosudkomnavýskytchránenýchdruhovživočíchov,ktorývypracoval:
Ing.MartinCel'uch,PhD.(Bardejov14/09/2018) vpredmetnejveci.
F_MaQNZiWVQ\[aUZZl\i^[YZQ\[tUMPM_#^_MaQNZlk]MP\[`W[ZnQZi^_MaQNZlOT\]gOZM
^_MaNQ[abPMZUQW[XM`PMnZhT[][cT[PZ`_UM\[PX#Md13^_MaQNZhT[cgW[ZM(


Stavebníkjepovinnýkukolaudáciístavebnýchprácnastavbedoložit'atestyacertifikáty
v
š
etkýchvýrobkovamateriálovpoužitýchnastavbe,revíznesprávy.
I^_MaQNZ[YW[ZMZinebolivznesenénámietkyzostranyúčastníkovkonania.
CPja[PZQZUQ
sUMPM_QX
#=^_MaQNZiW)'FE6I7JG?CA:CEG&M(^(D]Qq[aI[XS[S]MP^Wg22&*2**+
D]Qq[a$^\]gaOM%ZMcgWXMPQ^\XZ[Y[OZQZUMIzo dňa16.4.20191 vlastníkmibytovanebytových
priestorovbytovéhodomunauliciŠvábskavPrešovepodaldňa24.04.2019natunajšom
stavebnomúradežiadost'ovydaniestavebnéhopovolenianastavbupodoznačením:
"
ObnovabytovéhodomuŠvábska41Prešov",miestostavby-objektbytovýdomUl.
Š
v
ábska41vPrešove,súpisnéčíslo6724,naparcelečíslo2600/55, katastrálneúzemie
Solivar.
Dňompodaniažiadostibolozačatéstavebnékonanie.
Tunajšístavebnýúradoznámillistomzodňa28.05.2019pod.č.SÚ/8406/2019-Fa začatie
stavebnéhokonaniadotknutýmorgánom,ktoréchrániaverejnézáujmypodl'aosobitných
predpisovjednotlivoavzhl'adomnato,žeideostavbusvel'kýmpočtomúčastníkovkonania,
títoboliozačatístavebnéhokonaniaupovedomeníformouverejnejvyhlášky.
Podanážiadost'poskytovalastavebnémuúradudostatočnýpodkladpreposúdenie
navrhovanejstavby,stavebnýúradvsúladesustanovením§61ods.2stavebnéhozákonaod
upustilodmiestnehozist'ovaniaaústnehopojednávania.
Vdokladovejčastistavebníkdoložil:
-súhlasnéstanoviskoMestaPrešov,MsÚvPrešoveOdboruhlavnéhoarchitektamestaI pod
č
.OHAM/14142/2018 zodňa15.10.20181 vpredmetnejveci,
-súhlasnéstanoviskoORHaZZvPrešovepodč.ORHZ-P02-2018/000236-002 zodňa
02.11.2018,
-vyjadrenieorgánuochranyprírodyakrajinyOÚPrešovodborustarostlivostioŽPodd.
ochranyprírodyavybranýchzložiekživotnéhoprostredia/zákonoochraneprírodylzodňa
18.12
.
2018pod.č.OU-PO-OSZP3-2018/041936-02 vpredmetnejveci-opatreniasú
zapracovanévbodeč.20podmienkovejčastirozhodnutia,
-vyjadrenieorgánuochranyprírodyakrajinyOÚPrešovodborustarostlivostioŽPodd.
ochranyprírodyavybranýchzložiekživotnéhoprostredia/zákonoodpadochlzodňa
04.12.2018,podč.OU-PO-OSZP3-2018/047732-02 vpredmetnejveci-opatreniasú
zapracovanévbodeč.15podmienkovejčastirozhodnutia.
F_MaQNZlk]MPa`^W`_[nZQZ[YW[ZMZi\]Q^WkYMXtUMP[^_#cTX#MPi^W`aQPQZlOTad0,
[P^(+M,^_MaQNZhT[cgW[ZMMW[Zq_M_[aMX&tQ`^W`_[nZQZiYXMZUN`PkOUY`tiaMZiYX^_MaNb
ZUQ^k[T][cQZhcg`VYb^\[X[nZ[^_UMZUZQ\]UYQ]MZQ[NYQPcQZhnU[T][cQZh\]gaM
M[\]gaZQZhcg`VYbknM^_ZiW[aW[ZMZUM(F_MaQNZiOUYMVkWZQTZ`_QX#Z[^_UaXM^_ZiOWQ
M^\[X`aXM^_ZiOWQ\]ga['@Ič.2585.Dokumentáciastavbysplňapožiadavkyurčené
vyhláškouMŽPSRč.453/2000 Z.z.,ktorousavykonávajúniektoréustanovenia
stavebnéhozákonaakoajsnímsúvisiacichprávnychpredpisov.Podmienkyrozhodnutiaboli
stanovenénajmazaúčelomzabezpečeniaochranyzáujmovspoločnostiprivýstavbe,
komplexnostivýstavby,dodržaniavšeobecnýchtechnickýchpožiadavieknavýstavbu,
predpisovatechnickýchnoriem,požiadaviekurčenýchdotknutýmiorgánmianavylúčenie


negatívnychúčinkovstavbyajejužívanianaživotnéprostredieakoajnazabezpečenie
ochranyzdraviaaosób.
Stavebnýúradtaktodospelkzáveru,žežiadatel'-SPRAVBYTKOMFORT,a.s.Prešov,
Volgogradská88,08001Prešov(správca)nazákladesplnomocneniavlastníkmibytov
anebytovýchpriestorovvbytovomdomenaUl.Švábska41vPrešoveIZápisnica
zpísomnéhohlasovania-uskutočnenédňa16.04.20191 splňavšetkypodmienkyprevydanie
rozhodnutiaapretobolopotrebnérozhodnúťtak,akojeuvedenévovýrokovejčastitohto
rozhodnutia
.
sUMP[^r[^_MaQNZh\[a[XQZUQN[XMa^kXMPQ^[cgW[Z[YBEFEn(+./)+33/KN(
[^\]gaZbOT\[\XM_W[OTacZQZi\]i^X`qZlOTZ[aUQX^\[\XM_ZQZg\[PX#M\[X[tWbč.60písmena
c)sumouvovýške100,00€.Správnypoplatokžiadatel'uhradilvpokladniMestskéhoúradu
vPrešovedňa24.04.2019-dokladč.53/830/2019. 
Poučenie
Vsúlades§69ods.2stavebnéhozákonabudetotorozhodnutieoznámenéverejnou
vyhláškou.Tátoverejnávyhláška,ktorousadoručujetotorozhodnutiemusíbyťspolu
sprojektovoudokumentáciouvyvesenávzmysle§26ods.2zákonač.71/1967 Zb.
osprávnomkonaní(správnyporiadok)podobu15kalendárnychdnínaúradnejtabuli
azverejnenáelektronickejúradnejtabuliMestaPrešov(www.presov.sk).Poslednýdeňtejto
lehotyjedňomdoručeniarozhodnutia.Dolehotysanezapočítavavsúlades§27ods.2zákona
č
.71/1967 Zb.osprávnomkonanívzneníjehonovieldeň,ked'došlokuskutočnosti
určujúcejzačiatoklehoty,t.j.kudňuvyveseniarozhodnutianaúradnútabul'u.
D[PX#Md/.cgW[ZMč.71/1967Zb.osprávnomkonaníIsprávnyporiadok/protitomuto
rozhodnutiumožnopodaťodvolanievlehote15kalendárnychdníododňaoznámenia
rozhodnutianasprávnyorgán,ktorýrozhodnutievydal-MestoPrešov,Hlavná73,PSČ080
01.Včaspodanéodvolaniemápodl'austanovenia§55ods.1správnehoporiadkuodkladný
účinok
.Rozhodnutiejepreskúmatel'nésúdomnazákladesprávnejžalobypovyčerpaní
riadnychopravnýchprostriedkov.
v t- • 
Prílohy
Overenáprojektovádokumentácia1 lxprestavebníka,1xpreSÚI


Úradnýzáznam:
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujerozhodnutie-zmenadokončenejstavby:"Obnova
bytovéhodomuŠvábska41Prešov"bolavyvesenánaúradnejtabuliMestaPrešov
J907"',dň..t: na.
l
\
-
.................................................................... cPeěiatkaapodpis
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujerozhodnutie-zmenadokončenejstavby:"Obnova
bytovéhodomuŠvábska41Prešov"bolazvesenázúradnejtabuleMestaPrešov
dňa.
'"-#8>:88<&9<#=


Doručísa:
sta
v
ebník:VlastnícibytovanebytovýchpriestorovbytovéhodomunauliciŠvábska41
vPrešovevz.SPRAVBYTKOMFORT,a.s.Prešov,Volgogradská8808001
Prešov
BMaQP[YUQ4
+(\][VQW_MZ_4=ZS(G[Ygq:MNUqiW'DECD@6B=B;^(]([(&D][_URMqU^_UOWlOTN[V[aZiW[a-&
*2**+D]Qq[a
,(AQ^_[D]Qq[a&A^wD]Qq[aCPN[]TXMaZhT[M]OTU_QW_MYQ^_M
-(CE<MKKD]Qq[a&D[tUM]ZUOWg+&*2**+D]Qq[a
.(CwD]Qq[a'CPN[]^_M][^_XUa[^_U[sD)[OT]MZM\]i][PbMW]MVUZb&[P\MPb)BgY(YUQ]`-&
*2**+D]Qq[a
8C
)
AQ^_[D]Qq[a'Fw&\]Q^\U^

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)