Oznámenie o doručení písomnosti: Marcele Kravcovej bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

09.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
c907"',Vyvesenédlla~
1'1 SF'n~ ci;;!! _ 
MESTSKÝÚRADVPREŠOVE
Odborvnútornejsprávy
Oddelenieklientskehocentra
Hlavná73,08001Prešov
Vášlistčíslo!zodňa>FfJdaVPSD\GFYXNJ":MROF@UJfSY
KarolMalinovský
051/31001204)2)-+,4
VEC 
OznámenieOdoručenípísomnosti
MestoPrešov,MestskýúradvPrešove,Hlavná73 vsúlades§ 5 zákonaNRSRč.
253/1998Z.Z. ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikyaregistriobyvatel'ov
Slovenskejrepublikyvzneníneskoršíchpredpisov
oznamuje
&-8.030%8-<.6<02bytomPrešov,
žejejboladoručenápísomnosť.Podobupatnástichdníodvyveseniabudepísomnost'
uloženánapodatel'niMestskéhoúraduvPrešove,Hlavná73,číslodverí5,kdesijum6žete
prevziaťdennepočasúradnýchhodínod8:00hod.do15:30hod.
,E
(1
8 
Mgr
.LudmilaHalečková
vedúcaoddelenia
Me
sts
kýúradvPrešoveIHlavná73108001PrešovITel.:+421(51)31001111Fax.:+421(51)7733665IE·mail:mesto.radnica@presov.skIwww.presov.sk

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)