Prerušenie distribúcie elektriny: Sekčovská 0 Prešov, ČOM: 0001457278, EIC: 24ZVS0000746329K v termíne 23. júl 2019 od 07:50 h do 17:40 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

09.07.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
V.
y
b~~~!e
:
'
___---'---
_
._
._-'-'..._,_.__..L.~""":"--1
1hidenf.njčísloťb!lťlpesiy:.~JI_.jU._'J
Vá
šlistčíslo/zedňa:
Našečíslo:
Vyb
a
vu
j
e
:
Telefón
/
E
-
mai
l
:
M
i
esto/Dátum
:224/401845/2019
MESTOPREŠOV
Hlavná73
Prešov
080011
224/401845/2019
LinkaVSD
0850123312
Košice/03
.
07
.
2019
:!9n7"T'~1:..'.-v. fe~e..v__••_
Vá
ž
enýzákazník,
b[N_YRQaWjPVPU`R^Zh[\PUNmN_\PUWR[N]Yf[\bN[g]^R^aqR[VRQV_`^VOjPVRRYRX`^V[d
bY\XNYV`R(X`\^f_jbV_h_KNqhZ\QOR^[kZZVR_`\Z6
HRXm\b_XfEF^Rq\b(ČOM:0001457278,EIC:24ZVS0000746329K
b`R^Zh[R
./*WjY.,-5\Q,361,UQ\-360,U
@R[fZ^j`\(tR]^fPR(X`\^gORe]^\_`^RQ[R_jbV_VN_\]^Nb\aN]^NbVQRY[\a
jQ^tO\aQV_`^VOam[RW_j_`Nbd(\OZRQeVN[N[RbdU[a`[kmN_bdathbN[VRRYRX`^V[d*
JQ^tONWRbqNXXY$jm\bf]^ReNORe]RmR[VR_]\Y$NUYVbRWNORe]Rm[RWQV_`^VOam[RW
_j_`Nbd
*@Ref^\bRojmV[[\a]^RbR[PV\a]^RQ[R]Yf[\bN[kZV]\^aPUNZV[NX`\^g(
[N^\eQVRY\Q]Yf[\bN[RW\Q_`fbXd(Kf_[RQ\XftRZRb\]^RQa]\e\^[Vr*
J^\OhZRbqR`X\]^R`\(NOdO\YNQV_`^VOjPVNRYRX`^V[db`RW`\\OYN_`V\O[\bR[fm\
[NW_X\^
*F\XVNY$`\\X\Y[\_`VaZ\t[VN(OaQRZR_N_[NtVr_X^f`Vr]Yf[\bN[g
]^R^aqR[VN[N[RbdU[a`[gZV[VZaZ*8X`afY[RV[S\^ZfPVR\]^h]NQ[\Z_X\^q\Z
aX\[mR[h]^fP[fWQR`R[N]\^`fYVRKH;%ccc*b_Q_*_XbmN_`VFYf[\bN[g\Q_`fbXd&*
8X]^RSR^aW`RRYRX`^\[VPXjS\^ZaX\Za[VXfPVR(QfbNZRbfZQ\]\e\^[\_`V]\^`fY
RKH;
*F\eN^RTV_`^\bN[hOaQR`RZNrbVNPR^gV[S\^ZfPVR\KNq\Z\QOR^[\Z
ZVR_`RXQV_]\eSPVVNWe]\U\QYVNKfqU\Q\Z\bN*Lf^\bRo_VNX\athbN`RY$]\^`fYa
ZNtR`R[N_`NbVrRA\Za[VXfPVa_KH;*?[S\^ZfPVR\]Yf[\bN[\Z]^R^aqR[h
QV_`^VOjPVR(mVWRU\e^aqR[hNX\NWnNYqVRQ2-RtV`gV[S\^ZfPVR`kXRWjPR_NKfqU\
\QOR^[gU\ZVR_`NOaQRQ\_`fbNrR)ZNVY\Z*
1tlenO
Oinnogy
Kontakty
TLinkaVSO:
0850123312
Einfo@vsds.sk
Iwww.vsds.sk
F+421SS678-6516
F\^aP
U
\bfYV[XNKH;6
,4,,
-
.//
/.
8Q
^
R_N]^R]h_\Z[kX\[`NX`6
K
k
P
U
\
Q
\
_
Y\
bR
[_
X
f
QV
_
`
^
VOa
m
[
f(N*_*
CY
d[_
Xf/-*,0.5-A\qVPR
HY\
bR[
_
X
f^R]aOYVXN
S
p
o
l
očn
o
stjezapísanáOJObchodnom
f
eg
i
striOkresnehosUduKošiceI,
odd
i
elSa.vložka1411/V
ItO
:365993611Dit:2022082997
leOPH,SK20220B2997
8
an
k
ovéspojenie:CitibankEuropepic.
pobočkazahraničnejbanky.
ě
.ů:2008480108/8130
IBAN
:SK0781300000002008480108
B
I
C
:
CI
T
I
S
K
B
A


1
1
0 
AkužportáleVSDvyužívate,skontrolujtesi,prosím,avprípadepotrebyopravte
Vašeadresnéúdaje.Aktuálneapresnékontaktnéúdajenámtotižumožňujú
správneVásinformovaťookolnostiachtýkajúcichsaVášhoodbernéhomiesta.
Ďakujemezaporozumenie.
Spozdravom
Ing
.LukášMišenčík
vedúcitímu
Plánovanieprevádzkydistribučnejsústavy?[T*CVPUNYvaeN[Vm
]^
h
]
^
NbN]^RbfQeXdEH
FYf[\bN[VR]^RbfQeXdQV_`^VOam[RW_j_`Nbd
Chcetevedieťviac?Oznámenieoplánovanomprerušenídistribúcieelektrinyposiela
VSDvzákonomstanovenejlehotevzmysleustanovenia§31ods.2,
písm
ot)Zákonač.251/2012Z.Z.oenergetike.Vzmysletohto
zákonatiežplatípravidlo,žeodbereteťomnevznikánárokna
náhraduškodyspčsobenejvdčsledkuprerušeniadistribúcie
elektritiv
.
2ČlenO
Oinnogy

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)