Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Robert Gierlasiňski, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

10.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
V 
. d' n. 07.yveselle na _ ~,. i JI 
---~-
--
-
-
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
Číslo:101648428/2019
Dátum:04.07.2019
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:RobertGierlasiňski
Naposledysídlo/pobyt:,08001Prešov
=ZQNLMNQc^'*)*/,.+1/(+)*2VNDaA)-')0'+)*2IESKNeEMXMA5AaNTNL[PADE=PEbNT%
8THEVDNQKATNTA0%)1))*=PEbNT
@D_TNDS%eEONBURADPEQXRAMHEIEVMXLU%DNPS^SIEQAOZQNLMNQc5AaNTYGN[PADS=PEbNT^ZQKN
*)*/,.+1/(+)*2VNDaA)-')0'+)*2TEPEIMNSTUGKXbJNSOND`AW,.NDQ'+VXJNMAČ.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
4DPEQXRQHLdeESKNeEM[OZQNLMNQcOPETVHAcTKEGNRE*.DMZNDNDaATUTEQEMHARNGRN
NVMXLEMHAMA5AaNTNL[PADE=PEbNT%8THEVDNQKATNTA0%)1))*=PEbNTTJAMCEKXPHH^'+*)
T[PADM\CGGNDHMXCG%
?NRNNVMXLEMHEQATUTEQSIEONDNBS*.DMZ'=NDK"AW,.NDQ'+VXJNMAČ.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
/-
_ ••• "0 
"
\ 
\ 
\ 
/ 
c
-
· ~ .. -._--- .. _~-_ .--. 
~
f ... ~~~ .. ::~~ .. Ing.LudmilaFedorová
vedúcioddeleniasprávydaní2/
Potvrdenieodobevyvesenia:ov
Tátovyhláškabolavyvesená.
(uviesťmiestovyvesenia)
NDDN'

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)