Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomnosti: Martina Kalejová naposledy bytom 08001 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
11
. 07 l)'JVyvel:iene olla_
MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73,08001 Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslokonania:EX2410/2019<TIeRX$('%.%)'(0
, , v 
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresát písomnosti: 
MartinaKalejová
naposledybytom08001Prešov
<^URPQRUV!č.k.EX2410/2019zodňa10.07.2019JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hla
v
ná73,08001Prešov,
CH_XRHW$fISRFYVHEdRX]KRHOfQ^NEQLIMIZQ\PY$HRTWcWMIUES^URPQRUV!9IUVE<TIeRX
č
.k.EX2410/2019zodňa10.07.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91
ods
.3písmoc)zákonač.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmenea
doplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
2HTIU\VULP_fIWORfIQ`S^URPQRUV!STIXZLEV!XOIKRVI(,HQ^RHXYXIUIQLERZQ\PIQLEQE
9IUVUNRP`TEHI<TIeRX$6ETNRX\)+$<TIeRXXNEQGIO\TLLč.324avúradnýchhodinách.
;ZQ\PIQLIUEXYXIUWMISRHRFW15dní.Aksiadresátuloženúpísomnost'vlehote
nep
re
vezme
,poslednýdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
5QJ%9\TLE=WeLQRX\
XIH`GERHHIOIQLEHEQ^$SRSOEVNRXESRHQLNEQLE
QEZ\NOEHISRXITIQLE5QJ%2QHTIY?WTcEQRXIM
STLP\VRTNYPIUVE<TIeRX

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)