Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomnosti: Ľubomír Bortňák naposledy bytom 08005 Prešov, Švábska 35.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
11. 07. 7)')
M
E
S
T
O PREŠOV 
MEST
O PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73,08001 Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslokonania:EX2404/20198K@ZIO$0%.%)'(0
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresát písomnosti: 
Bubomí
rBortňák
naposledyby tom08005Prešov,Švábska35
Písomnost
'Č.k.EX2404/2019zodňa26.06.2019jeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
;?\OI?N$]@?<YIOV?F]HTEL<OGC@LM@?IKNXIO<HC<H@Q?K]IO<F$?IKNXND@L<JTLIGHILM!
6@LM<8K@ZIOČ.k.EX2404/2019zodňa26.06.2019verejnouvyhláškouvzmysle
ustanovenia§91ods.3písmoc)zákonaČ.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)a
ozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
2?K@LSMLCG\]@NFI]@HUJTLIGHILM!JK@OQC<[OF@BIM@(,?HTI?OPO@L@HC<IQHSG@HC<H<
MestskomúradePrešov,Jarková24,Prešovvkanceláriič.324avúradnýchhodinách.
7QHSG@HC@L<OPO@LND@JI?I=N15dní.Aksiadresátuloženúpísomnost'vlehote
neprev
e
zme
,poslednýdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
~ 
Ing.MáriaRušinová
vedúcaoddeleniadaní,poplatkovapodnikania
n
azákladepovereniaIng.AndreyTurčanovej
primátork
ymestaPrešov

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)