Stavebné povolenie: "Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov".

Stavebné povolenie

11.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
.:
V
y'
J
Es~nednalJ...lJ.1._01ó,.;7..•.••.••7•..•'-',-o',,--_
MestoPrešov7_••nf!nň~_
Hl
av
n
ául.č.73,Prešov>@d)1))*
5
a
VPS3@^(0/+/(*+1.0-(+)*2&5NB>UIgSYIHfE3+1')/'+)*2
BIG3BMIUE&:_VOE&<_HINS'\'%>UMLEWM*1%)1)).>UIgSY&iMEHSVhSY[HERMIVWEYIFR`LS
TSYSPIRMEREVWEYFX3!5IRWUXQ@YIWMIPOSREAP';MUOE<IgTSUEYQIVWI>UIgSY!'
=\R_QIRMI
VWEYIFR`LSTSYSPIRMEYIUINRSXY[LP_gOSXTSHP"E]/2SHV'+\_OSREe'.)(*20/CF'
Sb\IQRSQTP_RSYERaEVWEYIFRSQTSUMEHOX#H"EPINYWIZWIPIR!VWEYIFRc\_OSR!$
Y\RIRaNILSRSYMIP
Stavebnépovolenie
MestoPrešov,akovecneamiestnepríslušnýstavebnýúradvzmysle§117ods.1
stavebnéhozákonanazákladežiadosti,ktorúpodalaViera-Láska-Nádejo.z.,Prihati18,
08005Prešovdňa07.05.2019prerokovalpodanúžiadosťstavebníkavstavebnomkonaní
podl'a§61ods.4stavebnéhozákonasdotknutýmiorgánmiasoznámymiúčastníkmikonania
arozhodoltakto:
@WEYFE3!5IRWUXQ@YIWMIPOSREAP';MUOE<IgTSUEYQIVWI>UIgSY!%REGL_H\ENbGE
VERETS\IQOXTEUG'e'9<&5*/+1*(/-%*/+1*(/.%*/+1/%OEWEVWU_PRIb\IQMI>UIgSYVE
TSHP"E]//SHV'*VWEYIFR`LS\_OSREE]*)Y[LP_gO[e'-.,(+)))C'\'%OWSUSXVEY[OSR_YENb
RMIOWSU`XVWERSYIRMEVWEYIFR`LS\_OSRE
povol'uje
.
Stavbapozostávaztýchtostavebnýchob;ektov:
@=)*&5IRWUXQ@YIWMIPOS
@=)+&9EREPM\EeR_TUaTSNOE
@=),&BSHSYSHR_TUaTSNOE
@=)-&6PIOWUMGO_TUaTSNOE
@=).&>P[RSY_>UaTSNOE
>UIXVOXWSeRIRMIVWEYF[VEVWERSYXNbWMIWSTSHQMIRO[3
*
'>SHP"ECQMIREHSTPROSY+)*0^\IURR`LSTP_RXQIVWE>UIgSY%VGLY_PIRcGL;IVWVOcQ
\EVWXTMWIP"VWYSQQIVWE>UIgSYX\RIVIRaQe'.(+)*1%OWSUcQVEY[LPEVXNIC_YE\R_eEVh
CQMIREHSTPROSY+)*0^\IURR`LSTP_RXQIVWE>UIgSY%VGLY_PIRcGL;IVWVOcQ
\EVWXTMWIP
"
VWYSQQIVWE>UIgSYX\RIVIRaQČ.18/2018zodňa12.12.2018,ktorénadobudlo
ú
č
innost
'05.01.2019,sapredmetnýpozemoknachádzanafunkčnejplochenavrhovanej
akoplochyurčenéprebývanievbytovýchdomoch,prektorúplatízávaznýregulatívRL
1


B.5aRL1.3Statickádopravabod4aRL2.5Zásadyintegrovanéhosystému·
hospodáreniasurbánnymivodami.
2.Stavebnéprácesabudúrealizovat'vsúladesprojektovoudokumentáciou,ktorú
v
ypracovalPROJEKTURAs.r.o.,Zakostolomsůp,č.14,08221Vel'kýŠariš-
K
anaš,overenoustavebnýmúradomvstavebnomkonaní,ktorájeneoddelitel'nou
súčast
'
outohtorozhodnutiaavsúladesplatnýmrozhodnutímoumiestnenístavby
vy
dan
ý
mmestomPrešovpodčíslomSÚ/4765/104696/2019-Čjdňa15.04.2019.
Stavebnéprácesabudúrealizovat'vsúladesprojektovoudokumentáciouoverenou
vstavebnomkonaní.
3.Predzačatímstavebnýchprácmusístavebníkzabezpečit'vytýčeniestavbyfyzickou
osoboualeboprávnickouosobouoprávnenouvykonávat'geodetickéakartografické
činnostipodl'a§75ods.1stavebnéhozákona.
4
.Počasstavebnýchprácsamusiadodržat'všeobecnétechnicképožiadavkyna
uskutočňovaniestavbyvzmyslestavebnéhozákonaavyhláškyMŽPSRč.532/2002
Z.z.,príslušnétechnickénormy,ochrannépásmavzmyslezákonač.657/2004Z.z.,
bezpečnostn
épredpisyanávodyvýrobcustavebnýchvýrobkovnaspósobichpoužitia.
5.Stavebníkjepovinnýstavebnémuúradupísomneoznámit'pokračovaniestavebnýchprác
vzmysle§66ods.2písmoh)stavebnéhozákona.
6.Stavbutrebaukončit'do36mesiacovodadňazačatiavýstavby.
7
.Stavebníkjepovinnýstavebnémuúradupísomneoznámit'začatievýstavbyvzmysle§
66ods.2písmoh)stavebnéhozákona.
8.Stavebnéprácemóžeuskutočňovat'lenprávnickáalebofyzickáosobaoprávnenána
v
ykonávanieprácpodl'a§44ods.1stavebnéhozákona.
9.Zhotovitel'stavbybudeurčenívýberovýmkonaním.Poukončenívýberovéhokonaniaje
stavebníknajneskórdo15dnípovinnýoznámit'stavebnémuúradumenoaadresu
zhotovitel'
astavbyvzmysle§66ods.3písmoh)stavebnéhozákona.
10.Vedenieuskutočňovaniastavbybudevykonávat'stavbyvedúci,ktoréhočinnost'
za
b
e
zpečízhotovitel'stavby.
11.Stavebnýdenníkvediestavbyvedúcialebostavebníkodprvéhodňaprípravnýchprácaž
doukončeniastavebnýchprácnastavbepodl'a§46dods.2stavebnéhozákona.
1
2.Nauskutočňovaniestavbymožnopoužit'ibastavebnývýrobok,ktorýjepodl'a
osobitnýchpredpisovvhodnýnapoužitievstavbenazamýšl'anýúčelpodl'a§43f
sta
ve
bnéhozákona.
13.Stavebnýmiprácamisúajmontážnepráce,ktorémusívykonávat'fyzickáosoba,ktorá
mápožadovanúodbomúkvalifikáciuazdravotnúspósobilosťpodl'a§43gstavebného
z
ákona.
14.Skladovaniestavebnéhomateriálupočasvýstavbynaverejnýchpriestranstvách,t.j.na
uliciach
,chodníkovapodobnesazakazuje.
15.Stavebníkjepovinnýnaviditel'nommiesteoznačit'stavbuštítkom"Stavbapovolená".
Naštítkumusíbyťuvedené,ktorýorgán,kedyapodakýmčíslomstavbupovolil
vzmysle§66ods.3písmoj)stavebnéhozákona.
1
6
.Stavebníkjepovinnýdbat'nato,abypriuskutočňovanístavebnýchprácnedošlo
kspósobeniuškodnacudzíchnehnutel'nostiachamajetku.
17.Stavebníkjepovinnýrešpektovaťexistujúceinžinierskesietevedenévdanomúzemí
apredzačatímzemnýchprácpísomnepožiadat'jednotlivýchsprávcov
i
n
ž
i
ni
e
rský
chsietíoichpresnévytýčenienazákladepredloženejpísomnej
objednávkyapráceuskutočňovat'tak,abynedošlokichpoškodeniu.Stavebníkje
povinnýpočasstavebnýchprácvochrannýchpásmachjestvujúcichinžinierských
siet
í
,vrátaneichkrižovaniasplánovanoustavbouprizvat'jednotlivýchsprávcov
i
nž
i
ni
e
rskychsietí,resp.ichzástupcovo
2


1
8.Stavebníkjepovinnývzmysle§40zákonač.49/2002Z.z.a§127stavebnéhozákona
oznámit
'každýarcheologickýnálezKrajskémupamiatkovémuúraduPrešov,stavebnému
úraduaurobit'nevyhnutnéopatrenia,abysanáleznepoškodilalebonezničil.
19.Odvodspalínzplynovéhokotlabudepodl'aplatnejPDvedenýpomocoukoncetrickej
komínovejsadyvertikálnecezstrešnúkonštrukciumin.0,65mnadstrechuobjektu.
20.Odpad,ktorývzniknestavebnýmiprácamipočasvýstavbyjestavebníkpovinný
likvidovat'vsúladesozákonomNRSRČ.79/2015Z.Z.oodpadochazmeneadoplnení
niektorýchzákonovavsúladesoVZNmestaPrešov.
21.Poskončenístavebnýchprácbudeokoliestavbydanédopóvodnéhostavu,začo
zodpovedástavebník.Terénneúpravyjepotrebnézrealizovaťtak,abynespósobovali
škodytretímosobám,t.j.abysapodstatnenezmenilvzhl'adprostrediaaleboodtokové
pomeryvúzemí.Vopačnomprípadejepotrebnépožiadat'stavebnýúradovydanie
povoleniaeštepredzačatímsamotnýchterénnychúprav.
22.Zmenuvprojektovejdokumentáciímóžestavebnýúradpovolit'podl'a§68stavebného
zákona,lenvodóvodnenomprípadepredprevedenímatonažiadost'stavebníka.
23.Aksasostavebnýmiprácamidodvochrokovododňanadobudnutiaprávoplatnosti
rozhodnutianezačne,totostrácaplatnost'podl'a§67ods.2stavebnéhozákona.
24.Sostavbousanesmiezačať,pokial'rozhodnutienenadobudneprávnumocvzmysle§52
zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(d'alejlen"správnyporiadok").
@WEYFEVEQmiIXiaYEW"MFERE\_OPEHIOSPEXHEeR`LSUS\LSHRXWME%OWSU`RETSHERc
TaVSQRcR_YULVWEYIFRaOETSHP"E]02VWEYIFR`LS\_OSREY[H_VWEYIFRcbUEH'@WEYIFRaONI
TSYMRRcOXOSPEXH_GMaVWEYF[HSPSiMW"EWIVW[EGIUWMJMO_W[YgIWOcGLYcUSFOSYEQEWIUM_PSY
TSXiMWcGLREVWEYFI%KISQIWUMGOcTP_RRETSUIEPM\EeR`\EQIUERMIVWEYF[YWPEeSYINJSUQI
ETSWYUHIRMIVTU_YGXrMKMW_PRINWIGLRMGOINQET[QIVWE>UIgSY#>USKUIV5qr6RKMRIIUMRK%
V'U'S'>UIgSY%;EVEU[OSYE*/$SSHSY\HERaTSUIEPM\EeR`LS\EQIUERMEVWEYF[YHMKMW_PRIN
JSUQ
IERSUQEPM\SYER`LSHRSWIRMIIRIUKIWMGOINLSVTSH_URSVWMFXHSY#IRIUKIWMGOcGIUWMJMO_W$'
C_USYIfNIVWEYIFRaOTSYMRRcTSXVOXWSeRIRaVWEYF[Y\Q[VPI]*0SHV'*TaVQSE$
\_OSREČ.137/2010Z.z.oovzdušípísomnepožiadat'mestoPrešov,Odbordopravy
aživotnéhoprostrediaovydaniesúhlasunaužívaniemaléhozdrojaznečisteniaovzdušia
atentosúhlasdoložit',akoprílohuknávrhunavydaniekolaudačnéhorozhodnutiana
predmetnústavbu.
<_QMIWO[beEVWRaOSYOSRERMEOTUIHQIWRINVWEYFInebolivznesené.
Pripomienkydotknutýchorgánovkpredmetnejstavbebolizahrnutédopodmienok
tohtorozhodnutia.
, ,,;". •••• ~ • I •• ::, 
:
..;;'~'I4
Od8
V
odnenit
ff '".,',. ,,:~ -.;"...t•..1"".-.::",}
Listomvydanýmdňa10.05.2019pcí·d)Čl:~1~m::SÚI7626/113250/2019-Čjstavebný
úradpodl'a§61ods.4oznámilzačatiestavebnéhokonaniaverejnouvyhláškou.Pretože
stavebnémuúradubolidobreznámepomerynastaveniskuažiadost'poskytovaladostatočný
podkladpreposúdenienavrhovanejstavby,upustilodmiestnehošetreniaaústneho
pojednávaniapodl'a§61ods.2stavebnéhozákona.
Predloženážiadosťbolapretopreskúmanázhl'adískuvedenýchv§62stavebného
zákonaabolozistené,žeumiestnenímauskutočnenímstavbyniesúohrozenézáujmy
s
poločnostianineprimeraneobmedzenéčiohrozenézáujmyúčastníkovkonania.
DokumentáciastavbyspÍňavšeobecnétechnicképožiadavkynavýstavbupodl'a§47
stavebnéhozákona.Stavebnýúradvpriebehuuskutočnenéhokonanianezistildóvody,ktoré
bybránilipovoleniustavby.
3


Námietkyúčastníkovkonaniakpredmetnejstavbenebolivznesené.
Pripomienkydotknutýchorgánovkpredmetnejstavbebolizahrnutédopodmienok
tohtorozhodnutia.
>UI8006-Chodníka8007-Odstavnéplochysnapojenímnamiestnu
komunikáciubolovydanésamostatnéstavebnépovoleniemestomPrešov,akopríslušným
špeciálnymstavebnýmúradompodčíslomSÚI7608/126898/2019-Čjdňa21.06.2019.
tSWSUS\LSHRXWMINIYVbPEHIVS\_OSRSQ<?@?e'*-.(*22.CF'SVTU_YR[GL
TSTPEWOSGLY\RIRaTUaVPXgRcGLRSYMIPEFSPnVTSTPEWRIR`TSHP"ETSPSiO[e'/)TaVQIREK$eaV'
*VXQSXYSYcgOI1))%&€zaplatenouvpokladnimestskéhoúraduPrešov.Správnypoplatok
bolvyznačenýnaprednejstranetohtorozhodnutiaanapodanejžiadosti.
tXRENgaVWEYIFRcbUEHWEOWSHSVTIPO\_YIUX%iIVWEYIFRaOVTPfEYgIWO[TSHQMIRO[TUI
Y[HERMIVWEYIFR`LSTSYSPIRMEETUIWSFSPSTSWUIFR`US\LSHRbhWEO%EOSNIXYIHIR`YS
YcUSOSYINeEVWMWSLWSUS\LSHRXWME'
Poučenie:
Vsúlades§69ods.2stavebnéhozákonabudetotorozhodnutieoznámenéverejnou
vyhláškou.Tátoverejnávyhláška,ktorousadoručujetotorozhodnutiemusíbyťvyvesená
vzmysle§26ods.2správnehoporiadkupodobu15kalendárnychdnínaúradnejtabuli
mestaPrešovazverejnenánaelektronickejúradnejtabulimestaPrešov.Poslednýdeňtejto
lehotyjedňomdoručenia.Dolehotysanezapočítavadeň,keďdošlokuskutočnostiurčujúcej
začiatoklehoty,t.j.kudňuvyveseniarozhodnutianaúradnútabuřu.
Podl'a§53správnehoporiadku,protitomutorozhodnutiumožnopodaťodvolanie(riadny
opravnýprostriedok),atovlehote15kalendámychdníododňadoručeniarozhodnutia.
OdvolaniesapodávanamestoPrešov-stavebnýúrad.
Rozhodnutiejepovyčerpaníriadnychopravnýchprostriedkovpreskúmatel'nésprávnym
súdompodl'austanoveníSprávnehosúdnehoporiadku(zákonč.162/2015Z.z.).
V c , 
Ing.Andrerčanová
primátokmesta
Úradnýzáznam:
4


.
: 
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujevydaniestavebnéhopovoleniaprestavbu:
"CentrumSvetielkonaUl.MirkaNešporavmestePrešov",bolavvvesenánaúradnej
tabulimestaPrešov
1
1
.07.ln
dňa.
V
,.TJ
··
·
·······
ř
··
l
··
~
~
d
i~
:
~
l
··
~
·
·~i·~··········
·
····
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujevydaniestavebnéhopovoleniaprestavbu:
"CentrumSvetielkonaUl.MirkaNešporavmestePrešov",bolazvesenázúradnej
tabulimestaPrešov
HfE'
1
\ r 
1 
•
••••••
.•..
•
••
.
•
•
•
•.l•••..•••~.••.•.•..••.•.•.••••....••.•.•.
OpgčiátkaapodPis
Navedomie:
*'@WEYIFRaO3BMIUE&:_VOE&<_HINO.Z.,Prihati18,08005Prešov
2
.Projektantstavby:PROJEKTURAs.r.o.,Zakostolomsúp.č.14,08221Vel'kýŠariš-Kanaš
3.MinisterstvoobranySR,Agentúrasprávymajetku,Zakasárňou3,83247Bratislava
1
.ORHaZZvPrešove,Požiamická1,08001Prešov
2
.Slovanet,a.s.,Záhradnícka151,82108Bratislava2
3
.Presnet-profis.r.o.,Urbánkova1,08001Prešov
4
.Východoslovenskávodárenskáspoločnosť,a.s.,Kúpel'ná3,08001Prešov
5.MsÚPrešov-OHAM,Jarková24,08001Prešov
6.OkresnýúradPrešov,odborstarostlivostioŽP,Námestiemieru3,08001Prešov
7.OkresnýúradPrešov,odborkrízovéhoriadenia,Námestiemieru3,08192Prešov
8.OrangeSlovensko,a.s.,Metodova8,82108Bratislava-Ružinov
9
.SPP-distribúcia,a.s.,Mlynskénivy44/b,82511Bratislava
10.Východoslovenskádistribučná,a.s.,Mlynská31,04291Košice
11
.SPRAVBYTKOMFORTa.s.Prešov,Volgogradská88,08001Prešov
12.CondorNet,s.r.o.,Kováčska1,08001Prešov
13
.02Slovakia,s.r.o.,Einsteinova24,85101Bratislava-Petržalka
14.SlovakTelekom,a.s.,Bajkalská28,81762Bratislava
15
.MestoPrešov-stavebnýúrad-prespis
5

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)