Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: ELTA PREŠOV, s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Októbrova 47, 080 01 Prešov, ELTA PREŠOV, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Októbrova 47, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

12.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 01711846/2019 
Dátum: 11.07.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení 
miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: ELTA PREŠOV, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Októbrova 47, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. l O 1641356/2019 zo dňa 04.07.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 3, 
080 O l Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101641356/2019 zo dňa 04.07.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 
Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia 
tohto 
oznámenia na Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 509 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ ......... ~~···························· 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: 101711846/2019 
Dátum: 11.07.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: ELTA PREŠOV, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 
Októbrova 47, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101641356/2019 zo dňa 04.07.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 3, 
080 O l Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101641356/2019 zo dňa 04.07.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia 
na Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 509 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov 
posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
JUDr. Valéria Zabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)