Oznámenie mesta Prešov: Zmien a doplnkov č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov.

Oznámenie mesta Prešov

15.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                'lyve3ené dila __ _..... _____ _ 
""f:'fll'\l'f" 1'!~!11 -------· 
V Prešove 28.6.2019 
OHAM/2019/9943 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV Váš list čislo l zo dňa Naše čislo Vybavuje /linka Prešov 
Mesto Prešov, ako orgán územného plánovania podl'a § 
16 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami § 19b a 30 stavebného 
zákona, o 
z n a m u j e 
občanom mesta Prešov, že Mestské 
zastupitel'stvo mesta Prešov schválilo uznesením č. 30/2018 bod 2. dňa 
12.12.2018 obstaranie a uznesením č. 172/2019 dňa 26.6.2019 postup 
obstarávania 
Zmien a doplnkov č. 16/2019 
Územného plánu mesta Prešov Svoje návrhy a námety pre zmeny a doplnky Územného plánu 
mesta Prešov môžu občania, fyzické osoby a právnické osoby podávať 
v termíne do 15.8.2019 písomne na adresu: 
Mestský úrad Prešov Odbor hlavného architekta mesta 
Jarková 24 
080 01 Prešov, 
alebo osobne v kancelárii prvého kontaktu na Jarkovej 26, príp. na 
e-mailovú adresu podatelna@presov.sk. 1r~ ·~ ,, 
~t!IJ;" 
Ing. arch. Mária Cutková 
vedúca odboru 
hlavná architektka mesta 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731 OBO 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)