Okresný súd Prešov v právnej veci prejednania dedičstva po poručiteľovi - Ján SEDLÁK, rod. Sedlák, nar.03.09.1913.

Vyhláška

15.07.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        1
í 07 ':'j' 
J. . l ; 
Vyvt:sene ana ________ _ 
'Zvesené clňa _ 
VYHLÁŠKA 
26D/1 07/2019-37 
Dnot 35/2019 
IČS 8119202212 
Okresný súd Prešov v právnej veci prejednania dedičstva po poručiteľovi Ján 
SEDLÁK, rod. Sedlák, nar.03.09.1913, r.č.130903/769, naposledy byt.Chminianské 
Jakubovany 184, ktorý 
zomrel 19.09.1993, uznesením 
č.k. 26D/107/2019-33 zo dňa 
09.07.2019, dedičovi Kamilovi Kozmovi nar. 12.02.1958, naposledy s trvalým pobytom 
Prešov, Komenského 11, bol ustanovený opatrovník štefan Mydlarčík nar.25.12.1951, 
trvalé byt. Prešov, Šrobárova 6566/14 a touto verejnou vyhláškou dedičia: 
/. u p o v e d o m u j e: 
že prichádza do úvahy ako 
dedič po poručitel'ovi a že dedič v zmysle § 463 a nasl. 
Občianskeho zákonníka môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym 
vyhlásením 
na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. Zástupca dediča môže za 
neho dedičstvo odmietnuť len podl'a plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje. 
Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže 
dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď 
bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. 
Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predÍžiť. Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, 
ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. K odmietnutiu dedičstva 
nemôže dedič pripojiť výhrady alebo podmienky, takisto nemôže odmietnuť dedičstvo len 
sčasti. Takéto vyhlásenia nemajú účinky odmietnutia dedičstva. Jeho opatrovník nemôže 
vyhlásenie o odmietnutí 
či neodmietnutí dedičstva urobiť. 
Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nemožno odvolať a to isté platí, ak dedič vyhlási, 
že dedič dedičstvo neodmieta. Právnym následkom odmietnutia dedičstva je, že do práv 
dediča vstupujú jeho právni nástupcovia. 
---------Al<Vurcenej lehote sa--ne-prihí"iisi
;-pri prejednávaní dedičstva na dediča, ktorý o 
svojom dedičskom práve bol upovedomený verejnou vyhláškou súdu sa neprihliada. 
To však neznamená, že prestal byť dedičom. Dedičom zostáva a prislúcha mu 
ochrana podfa ust. §485 OZ. Tomuto dedičovi súd ustanovil procesného opatrovníka 
v 
súlade s ust.§ 190 CMP 
ll. vy z ý v a: 
aby sa v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tejto verejnej vyhlášky na úradnej tabuli súdu 
p r i h 
l á 
s i 
l na Okresnom súde Prešov, na Notárskom úrade JUDr. Kataríny Petrovej 
alebo 
u procesného opatrovníka Štefana Mydlarčíka nar.25.12.1951, trvalé byt. Prešov, 
Šrobárova 6566/14 
111. p o u č u j e: 
že v zmysle § 468 OZ, na neznámeho dediča, alebo na dediča, ktorého pobyt nie je známy, , 
ktorý 
bol o svojom dedičskom práve upovedomený verejnou vyhláškou súdu a ktorý 
v 
určenej lehote nedal o sebe vedieť, sa pri prejednaní dedičstva neprihliada. ,-
V Prešove dňa 10.07.2019 
Vyvesené: 
Zvesené: 
M . .STO PREŠ 
MP'"t: ý úrad 
T1\avná č. 73 
OROOl PREŠO 
-1-
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)