Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Veronika Hanušovská, naposledy sídlo/pobyt: Štúrova 3672/9, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.05.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Číslo: 100859577/2018 
Dátum: 02.05.2018 
DA~OV~ÚRADPREŠOV 
pobočka Bardejov 
Partizánska 301-t, 085 28 Banlcjm 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti : Veronika Hanušov·ská 
Naposledy sídlo/pobyt: Štúrova 3672/9, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 100679486/2018 zo dľía 06.04.2018 je uložená na Daľíovom úrade Prešov, 
pobočka Svidník, Gen. Svobodu 720129, 089 O l Svidník. 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daľíového úradu Prešov 
č. 100679486/2018 zo dťía 06.04.2018 verejnou ,·yhláškou podľa ~ 35 ods. 2 zákona č. 
563/2009 Z. z. o správe 
dani ( daťíový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo d!'\a vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daľíovom úrade Prešov, pobočka Svidník, Gen. Svobodu 720/29, 089 O l 
Svidník, v kancelárii č. 307 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa 
~ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. 
v zneni neskorších predpisov posledný deú tejto lehoty sa považuje za dcú doručenia. 
,; l 
)(Jj-:UJ<li/)~ .............• l ............. ~ .................. . 
l J ' ' l 
ľVlgr. an L~ Jttnc 
Yedúci oddelenia dal'lcwej kontroly 4 
l 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)