Oznámenie o doručení písomnosti: Štefanovi Liptákovi bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

16.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
VEC 
1 6. 07 ~; J 
• ._:.;;;a.;;;.:::;,: __________ _ 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor 
vnútornej správy Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
' ,V -·--·, 
Prešov 
16.7.2019 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto 
Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
štefanovi Liptákovi bytom Prešov, 
že 
mu bola doručená písomnosť. 
Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnost' 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziat' denne 
počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
) 'r ... d 
1-<la\'1:.'. č. 73 
v 
mw 01 PK. E š o v 
.V-t· ~ 
Mgr. Ľudmila Ha e v ová 
vedúca 
od dE? en ia 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)