Oznámenie o doručení písomnosti: Tiborovi Tulejovi bytom Prešov, Terézii Tulejovej bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

17.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        oo o 
Váš list číslo l zo dňa 
Vec 
VEC 
1~ 07 "'l 
l /. . . i 
! Vyv~;s~:ne oua __________ _ 
MESTSKÝ ÚRAD v PREŠO Er;~~~ riPí~ 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 
73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Prešov 
17.7.2019 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Tiborovi Tulejovi bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená 
na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
M STOP ~ŠOV 
M st. .ý U1 d 
Hlav, tá č'W7 
080?/~E. 
Mgr. Ľudmila Hale
k va 
vedúca oddelenia 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radníca@presov.sk l www.presov.sk 
oo o 
Váš list číslo l zo dňa 
Vec 
VEC 
17.07.7]') 
vyvesene ena ________ _ 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Prešov 
17.7.2019 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Terézii Tulejovej bytom Prešov, 
že jej bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
MEST P~ EŠOV 
Mrs1 ·-~Ý úrad 
Flavná č. 73 
080 Ol PR V 
-l-
l. . t:-·. f 
Mgr. Ľudmila Hale
 ová 
vedúca 
oddele ia 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)