Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby: "Prešov, Baštova 9 - rodinný dom", súpisné číslo 3149, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 193, kat. územie Prešov.

18.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)