Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby: "Prešov, Baštova 9 - rodinný dom", súpisné číslo 3149, nachádzajúca sa na pozemku parc. č. KN-C 193, kat. územie Prešov.

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

18.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Vyv~:seue a na -----.1--~:Q~. -t!Q+-:7 .-r-i +-} "t-J __ _ 
Obec Prešov zvese.,Prlňa · 
stavebný úrad 
so sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná 73 080 Ol Prešov 
Číslo: SÚ/10622/133558/2019-Kč/117 V Prešove dňa: 12.07.2019 
Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby 
a upustenie od ústneho pojednávania~ 
/verejnou vyhláškou/ 
Pantei,s.r.o., Tkáčska 5, 080 Ol Prešov, podal dňa 19.06.2019 na stavebnom úrade 
žiadosť 
o odstránenie stavby: "Prešov, Baštova 9 -rodinný dom", súpisné číslo 3149, 
nachádzajúca sa na pozemku parc. 
č. KN-C 193, kat. územie Prešov. 
Obec Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods. l zákona 
č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho noviel (ďalej v texte 
stavebný zákon), na základe poverenia starostu obce 
Prešov, v súlade so zmluvou o zriadení 
spoločného obecného úradu uzavretou medzi mestom Prešov a obcou Prešov, článkom VI. 
ods. 3 tejto zmluvy, v súlade s ust. §90 ods. l a 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie 
konania o odstránení stavby: Prešov, Baštova 9 -rodinný dom" súpisné číslo 3149, 
nachádzajúca sa na pozemku parc. 
č. KN-C 193, kat. územie Prešov verejnou vyhláškou. 
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre 
posúdenie podanej žiadosti, upúšťa v zmysle §61 ods. 2 stavebného 
zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania a dotknuté orgány môžu uplatniť svoje námietky k žiadosti 
najneskoršie do 7 pracovných 
dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na neskoršie 
podané námietky v zmysle § 
61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. 
Podľa §61 ods. 5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. 
Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť na Ms Ú v Prešove -stavebnom úrade, 
Jarková 26, 2. poschodie, č. dv. 304. 
1 8. 07 o l j J 
Vyvesené dňa .................................. . 
Pečiatka, podpis 
l' 
Ing. Joze 
vedúci stavebne · úradu 
Zvesené 
dňa .................................. . 
Pečiatka, podpis 
I 
C "rl Cl 
( 
nv 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)