Oznámenie miesta uloženia písemností: Meno a priezvisko: Mgr. Pavel Pakoš, adresa/ naposledy pobyt: Prešov, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písemností

22.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MESTOBANSKÁBYSTRICA
Československejarmády26,97401BamkáBystrica
Cfslokonania:OEM-DP-151O13/32512019-5gEvidenčnéčlslo:0825891,
Telefón
:4330234H8KX\UOT8a\][SMS16.07.2019
2
1
.
07 1u") Vyvesene ana __ ~ _ 
VEREJNÁVym.,ÁŠKA
OoznámenimiestauloženiapísemnostíZ\fe~p.!'I" rl~"-------~~
MestoBanskáBystrica,akosprávcadanepodl'a§99ods.2zákonač.582/2004Z.z.omiestnychdaniachamiestnompoplatku
zakomunálneodpadyadrobnéstavebnéodpadyvznp.(d'alejlen,,zákon")a§4ods.I zákonaČ.563/2009Z.z.osprávedaní
(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonov(d'alejlen"daňovýporiadok)vykonávapodl'a§5zákonač,
253/1998Z.z.ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikyaregistriobyvatel'ovSlovenskejrepubliky(d'alejlen,,zákon
HPOSR")a§35daňovéhoporiadkudoručovanieplsomnostítoutoverejnouvyhláškou:
Adresátpísomnosti:
Menoapriezvisko:
Adresa!naposledypobyt:AQ[)DK_OVPakeš
Prešov,OSO01Prešov(d'alejlen,,adresát")
(4+51;291)>+1,+3<5201256,správcu dane:písomnosťsatýkapoplatkuzakomunálnyodpad,ideopísomnosť,ktorása
doručujeverejnouvyhláškouvzmyslezákonaČ.253/1998Z.z.ohlásenípobytuobčanovSRvznp.
PísomnosťČ.OEM-DP-I 50964/27572/2019-Sgzodňa16.07.2019
Adresátsimažepísomnosťprevziaťvlehote15dníododňavyveseniatohtooznámeniavúradnýchhodináchnaadrese:
MestoBanskáBystrica,Československejarmády26,97401BanskáBystrica,Klientskecentrum-pracovisko
oddeleniadaníapoplatkovnaMestskomúrade vBanskejBystrici(d'alejlen.miestouloženiapísomností")
aleboadresátrnóženahlásit'písomnesprávcovidanenovúdoručovaciuadresupredoručovaniepísomnostízdaňovéhokonania
vlehote15dníodadňavyveseniatohtooznámenia.
DYNV
$
Kc.0NKnY_fRYZY[SKNU^'KUXSOTO\Z[e_MY_SNKXObXeWaZYLa]KVOLY\gNVYKN[O\e]K'NY[^lgZg\YWXY\r_O[OTXY^
_aRVeqUY^):Y[^lOXSO_O[OTXY^_aRVeqUY^\K_aUYXe_WSO\]OZY\VONXfRYZYLa]^KVOLY\gNVKKN[O\e]K]KU'sOYLOMXKsSKNY\r
\Z[e_M^NKXO_a_O\gZYNYL^,0NXg\Zm\YLYW_WSO\]OYL_aUVjWYbXeWOXgOYWSO\]O^VYsOXSKZg\YWXY\]S\TOTZ[O\XjW
YbXKlOXgW
)
CLOMZY]_[NgNYL^_a_O\OXSK6ZY\VONXjNOn]OT]Ylehotysapovažujezadeňdoručenia.Oznámenieomiesteuloženia
p
í
somnosti
'
savyvesíajvsídlesprávcudane,ktoréhopísomnosťmábyťadresátovidoručená.Doručovanieverejnouvyhláškou
sapovažujezadoručeniedovlastnýchrúk.
GY]YYbXeWOXSO\K_a_O\^TOZYNYL^,0NXg)7U\SKN[O\e]^VYsOXiZg\YWXY\rXOZ[O_Ob[XO)poslednýdeňrejicIeh0,:'J.považuje-zlHleň-dorui!enittpísomoosti..
,
-'. b(I j~
JánNosko
primátormestaBanskáBystrica
zastúpenýIng.GabrielouŠvercelovou,referentkou
oddeleniadaníapoplatkovnazákladepoverenía.,
Potvrdenieobceodobevyvesenia:MESTOPREŠOVMestskýúradTátovyhláškabolavyvesená(uviest'miestovyvesenia):! ~.' Č.73
0
8001PREŠOV-I-
do.22,07.7'J'JOd.
DYNZS\KZOlKrYLMO5)
AO\]!)8K!\Ue)!a!][SMK'9O\UY\VY_OX\UOTK[WeNa!1'42/+,8KX\Ue8a\][SMK'```)LKX\UKLa\][PMK)\U:[bV]OVMO[]]oSUe]^STN EN ISO 9001:2009presystemmanažérstvakvalityvoblastivýkonusamosprávy

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)