Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: YES MILE s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Tkáčska 6507 / 2, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

22.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger




Rozpoznaný text:

                
2?.07.7')'1Vyvesenédňa_
7~,p.~p"t'itiňll-=_
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdosla
v
ova7,08001Prešov
Číslo:101756857/2019
Dátum:18.07.2019
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:YESMILEs.r.o.
Naposled
ysídlo/pobyt:Tkáčska6507/2,08001Prešov
?`WTRSTWhČ.101706700/2019zodňa11.07.2019jeuloženánaDaňovomúradePrešov
EJaZTJY&iKUTH[XGJVKW^XGSNKOK\S^R[&JTVYeYOKWGU`WTRSTWh6GfTZ_MTbVGJY?VKgTZe`WQT
+*+0*/0**
)
,*+2\Tdňa11.07.2019verejnouvyhláškoupodfa§35ods.2zákonaČ.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
5JVKW^XWNRT\KYQTiKSbU`WTRSTWhUVKZ\NGhZQKMTXK+.JS`TJTdňavyveseniatohto
oznámenianaDaňovomúradePrešov,Hurbanistov3,vkanceláriič.509.vúradnýchhodinách.
BTXTT\S^RKSNKWGZ[ZKWYOKUTJTHY+.JS`(?TJQG]-.TJW(,\^PTSGČ.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
MESTOPREŠOVMestskýúrad
J
Ila"náČ.73
0
8001PREŠOV-1-
Tátovyhláškabolavyvesená.
(
u
v
iesťmiestovyvesenia)?TXZVJKSNKTJTHKZ[ZKWKSNG3
2
707,:.""_.•/)1
oddo.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)